Direct2Internet (publ) har slutfört företrädesemission

Direct2Internet AB (publ) sökta belopp i företrädesemissionen uppgick till cirka 2,5 miljoner kronor.  Företrädesemissionen löpte från och med 13 december till och med 27 december 2017. Därefter har intressenter utan företrädesrätt haft möjlighet att anmäla sitt intresse.

Totalt har 545 452,30 kronor tecknats i erbjudandet, varav 293 192,20 kronor med företrädesrätt och 252 260,10 kr kronor utan företrädesrätt.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av företräde kommer att ske i enlighet med de principer som anges i informationsmemorandumet daterat den december 2017. Meddelande om tilldelning av sådana aktier sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Direct2internet med 8 589,80 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 555 761,80 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 5 557 618  stycken.

Älta den 24 januari 2018

Styrelsen för Direct2Internet AB (publ)