Kallelse till extra bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ)

 

Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 december 2017 kl 16:30 i företagets lokaler på Grustagsvägen 5, 138 40 Älta.

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 november 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 29 november 2017.

Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare i god tid för att rösträttsregistrera sina aktier. Anmälan kan göras skriftligen under bolagets adress Grustagsvägen 5, 138 40 Älta, per fax 08-702 29 79 eller via e-post info@direct2internet.com. Även deltagande av biträden skall anmälas. Vid anmälan ska anges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad och skickas till bolaget i god tid före bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta:

Jens Claesson, Tel 070-737 98 80, jens.claesson@direct2internet.com

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning

7. Beslut om godkännande av styrelsens förslag om nyemission

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

9. Stämmans avslutande.

P.7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier i enlighet med följande villkor:

Att öka bolagets aktiekapital med högst 39 083,70 kr genom nyemission av högst 390 837 aktier till en teckningskurs på 6,35 kr. Full teckning medför en total teckningslikvid om

2 481 814,95 kr.

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Fjorton (14) befintliga aktier berättigar till en (1) ny aktie.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara tisdagen den 12 december 2017.

Teckning av nya aktier med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 13 december 2017 till och med den 27 december 2017. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under den tid som anges ovan. Teckning skall i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga dels tiden för teckning, dels tiden för betalning.

De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida (www.direct2internet.com/nyheter/) senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

P.8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20% av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv.

Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt förslaget ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Älta i november 2017

Direct2Internet AB (publ)

Styrelsen

Investmemorandum

Teckning av Aktier

Bilagor