Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ)

Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 21 juni 2016 kl 15.00 på Hellström advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33, 103 90 Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sig hos bolagets styrelse. I båda fallen senast den 14 juni 2016. Förvaltar-registrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare i god tid för att rösträttsregistrera sina aktier. Anmälan kan göras skriftligen under bolagets adress Grustagsvägen 5 138 40 Älta eller via e-post info@direct2internet.com. Även deltagande av biträden skall anmälas. Förslag till dagordning:
 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av styrelsens och revisors arvoden.
 10. Val av styrelse, styrelseordförande, revisorer eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 12. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor som ligger på adress Grustagsvägen 5 138 40 Älta med telefon 08-702 29 80 och f, 14 dagar före stämman. Älta den 10 maj, 2016 Styrelsen för Direct2Internet AB (publ)