Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ)

Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 18 juni 2013 kl 16.00 i företagets lokaler på Cylindervägen 12 6 tr, 131 26 Nacka Strand. För att få deltaga i stämma skall aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 11 juni 2013, dels anmäla sig hos bolagets styrelse senast den 11 juni 2013. Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare i god tid för att rösträttsregistrera sina aktier. Anmälan kan göras skriftligen under bolagets adress Box 1131, 131 26 Nacka Strand, per fax 08-702 29 79 eller via e-post info@direct2internet.com. Även deltagande av biträden bör anmälas. Förslag till dagordning:
 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  • om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  • om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  • om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelse, förekommande år revisorer
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 12. Stämmans avslutande
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor Cylindervägen 12 6 tr, 131 26 Nacka Strand med telefon 08-702 29 80 och fax 08-702 29 79 en fjorton dagar före stämman. Nacka den 20 maj 2013 Styrelsen