Direct2Internet AB (publ) har slutfört företrädesemission

Direct2Internet AB (publ) har slutfört företrädesemission

Företrädesemissionen om cirka 10,1 MSEK som offentliggjordes den 9 mars 2021 (”Företrädesemissionen”) i Direct2Internet AB (publ) (”Direct2Internet” eller ”Bolaget”) tecknades till totalt cirka 33 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 3,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckning

Teckningsperioden avslutades den 22 mars 2021. Företrädesemissionen tecknades till cirka 3 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 30 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 3,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 33 procent.

Tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

VD Jens Claesson kommentarer utfallet

Med anledning av att företrädesemissionen inte tecknades fullt ut kommer vi att justera affärsplanen. Grunden för affärsplanen ligger fast, dvs vi expanderar i till andra länder, men inte i den takt som vi förutspådde. Vi startar med Finland och Norge i höst. Vad som är extra roligt med D2I är att vi får upprepade bevis ifrån kunder att vi har en riktigt bra betalningsplattform som ger den bästa kundupplevelsen.

Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Direct2Internet att öka med 26 333,10 SEK till 582 094,9 SEK genom utgivande av 263 331 nya aktier.

För mer information, kontakta:

Jens Claesson, VD Direct2Internet AB (publ), telefon +46 70 73 79 880