Inbjudan till teckning av aktier i Direct2internet AB (publ)

Idag inleds teckningsperioden i Direct2Internet AB (publ) (”Direct2Internet") nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de villkor som beslutades av styrelsen den 25 februari 2021.
Det huvudsakliga syftet med Företrädesemissionen är att finansiera expandering till fler nordiska länder samt genomföra en test-försäljning på tyska mark­naden.
Rätt att teckna aktier med företrädesrätt tillkommer de som på avstämningsdagen den 4 mars 2021 var registrerade som aktieägare i Direct2Internet. Innehav av en (1) befintlig aktie i Direct2Internet på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 12,70 SEK per aktie.
Härutöver har även allmänheten möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 8 mars 2021 till och med den 22 mars 2021.