Kallelse till extra bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ)

Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 Januari 2019 kl 10:30 i företagets lokaler på Grustagsvägen 5 i Älta.

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 januari 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 18 januari 2019. Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare i god tid för att rösträttsregistrera sina aktier. Anmälan kan göras skriftligen under bolagets adress Grustagsvägen 5, 138 40 Älta, per fax 08-702 29 79 eller via e-post info@direct2internet.com. Även deltagande av biträden skall anmälas. Vid anmälan ska anges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad och skickas till bolaget i god tid före bolagsstämman. För ytterligare information kontakta: Jens Claesson, Tel 070-737 98 80, jens.claesson@direct2internet.com

Förslag till dagordning:

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning
  7. Beslut om godkännande av styrelsens förslag om ny revisor
  8. Stämmans avslutande.

P.7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ny revisor:

Byte av revisor från Mazars SET till Grant Thornton. Arvode genom offert.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt förslaget ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Älta i December 2018

Direct2Internet AB (publ)

Styrelsen