Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ)

Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 17 juni 2020 kl 10:00, efter aktieägare anmält sig kommer en digital-inbjudan att skickas till för att deltaga på bolagsstämman genom sk. Online-möte/Google Hangout. Detta pga av Covid-19 minska smitto-risk, men för att och att fortfarande kunna delta på stämman.

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 12 juni 2020.

Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare i god tid för att rösträtts registrera sina aktier. Anmälan kan göras skriftligen under bolagets adress Grustagsvägen 5, 138 40 Älta eller via e-post info@direct2internet.com. Även deltagande av biträden skall anmälas. Vid anmälan ska anges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad och skickas till bolaget i god tid före bolagsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor 14 dagar före stämman.

För ytterligare information kontakta:

Jens Claesson, Tel 070-737 98 80, jens.claesson@direct2internet.com

 

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut; 
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkningen samt förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt  
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av styrelsens och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse, styrelseordförande, revisorer eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 13. Stämmans avslutande.