Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ) Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 22 juni 2021 kl 14.00. Stämman kammer att ske digitalt. Aktieägare som önskar delta digitalt vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sig hos bolagets styrelse. I båda fallen senast den 14 juni 2021.
 
Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare i god tid för att rösträttsregistrera sina aktier. Anmälan kan göras skriftligen under bolagets adress Grustagsvägen 5,13840 Älta, per fax 08-702 29 79 eller via e-post info@direct2internet.com. Även deltagande av biträden skall anmälas. Efter anmälan erhåller en digital inbjudan till stämman.
 
Förslag till dagordning
 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut;
  1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av styrelsens och revisors arvoden.
 10. Val av styrelse, styrelseordförande, revisorer eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor Grustagsvägen 5 , 13840 Älta med telefon 08-702 29 80 och fax 08-702 29 79, 14 dagar före stämman.
 
Nacka den 25 maj, 2021
Styrelsen för Direct2Internet AB (publ)
 
Magnus Stangenberg
financemanager