Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ)

Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 20 juni 2019 kl 10:00 på Hellström advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33, 103 90 Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 15 juni 2019.

Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare i god tid för att rösträttsregistrera sina aktier. Anmälan kan göras skriftligen under bolagets adress Grustagsvägen 5, 138 40 Älta, per fax 08-702 29 79 eller via e-post info@direct2internet.com. Även deltagande av biträden skall anmälas. Vid anmälan ska anges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad och skickas till bolaget i god tid före bolagsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor 14 dagar före stämman.

För ytterligare information kontakta: Jens Claesson, Tel 070-737 98 80, jens.claesson@direct2internet.com

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut;

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkningen samt förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av styrelsens och revisors arvoden.

10. Val av styrelse, styrelseordförande, revisorer eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

13. Stämmans avslutande.

P.8b: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

P.9: Stämman föreslås att arvode till ej anställda styrelseledamöter skall utgå med max 50 000 kr samt arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

P.10: Föreslås att årsstämman beslutar att till ordinarie styrelseledamöter välja: Jens Claesson (omval), Jonas Wetterfors (omval) och John Eiderfors (omval) samt Sofia Gotthardsson till suppleant. Jonas Wetterfors föreslås till styrelseordförande. Till revisionsbolag föreslås välja Grant thornton med Mattias Kjellman som huvudansvarig revisor.

P.11: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20% av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv.

Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt förslaget ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Älta i maj 2019

Direct2Internet AB (publ)

Styrelsen