Avtal för kortterminal 2i mellan kunden och D2I Financial Services AB

Kundens uppgifter

Företagets juridiska namn Telefonnummer
Fakturadress Vid annan lev- adress här
Postnummer och ort Kortinlösare
Organisationsnummer Övrig information
Kontaktperson Övrig leveransdatum
E-postadress Kassasystem
Bank Kontonummer (inklusive clearing nummer)

Kvittotext (om annan än ovan)

Företagetsnamn (säljställe), max 20 tecken Adress
Postnummer och ort Telefonnummer

E-handel och inlösen

Ja, avtal tecknas för e-handel enligt nedan villkor:
Ja, endast D2I betalväxel med 12 månader bindningstid utan inlösen:
Följande funktioner önskas:
Kortbetalning - Inlösen svensk/europeiska kort 2%
Faktura
Direktbetalning bank
Swish

Rapporter

E-post 9 kr
Brev 39 kr

Tillägg Kortterminal

2i Retailstand 595kr/st
2i Snabbladdare 495kr/st
2i Stativladdare (för 5 st 2i terminaler) 3.595kr/st
Service & Repair, per år, skalskydd 895kr/år
Försäkring (brand, väta, stöld) skalskydd 600kr/år

Köp eller hyra av 2i kortterminal

Inlösenavgift 1,5 % på svenska och europeiska kortbetalningar. Övriga kort se allmänna villkoren. Uppläggningsavgift 495 kr. Ingen fraktkostnad.
Köp av stycken 2i Bluetooth kortterminal á 2.495 kr exkl. moms
Hyra av stycken 2i Bluetooth kortterminal á 0 per mån exkl. moms*
*Kräver omsättning mer än 500 tkr per år i korttransaktioner
Del 1. Villkor avseende hyra av Utrustning
 1. LEVERANS
 1. 1.1.D2I Financial services AB, Org.nr 556578- 1035, nedan benämnd Uthyraren, åtar sig
att leverera Utrustning, angiven på tecknat avtal, med programvara och dokumentation (”Utrustningen”), till Kundens avtalade leveransadress.
 1. Leverans sker, om inget annat angivits, till Kundens adress angiven i tecknat avtal. Kunden bekostar frakten.
 1. BETALNING, HYRESAVGIFT, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH ANDRA KOSTNADER
  1. 2.1.Hyresavgiften för Utrustningen är enligt gällande tecknat avtal, angivna priser är exklusive moms. Kunden betalar Uthyraren direkt efter det att leverans av Utrustning, tillbehör eller förbrukningsmateriel skett till Kunden. Hyresavgifter erlägges kvartalsvis i förskott på förfallodagen. Hyrestiden, om så överenskommen enligt ovan, är 36 månader (då månadsavgiften debiteras) med  början den 1:a i månaden efter den månad den hyrda Utrustningen levererats till Kunden, exakta datumet framgår av första hyresfakturan. Hyra debiteras från leveranstidpunkten.
  1. Utrustningen tillhör och ägs av Uthyraren under hela hyresperioden. Om betalning ej erläggs i tid skall Kunden utge dröjsmålsränta  till Uthyraren på förfallet belopp efter en räntesats om 2,0 % per påbörjad månad, samt - om Uthyraren så erfordrar - ersätta Uthyrarens kostnader för betalningspåminnelser och ev indrivning.
  1. Är Kunden i dröjsmål med betalning  mer än 30 dagar efter det att Uthyraren anmodat Kunden att betala förfallet belopp, kan Uthyraren genom skriftligt meddelande
till Kunden säga upp avtalet med omedelbar verkan. Uthyraren har, vid uppsägning på grund av dröjsmål med betalning, rätt till kostnadsersättning enligt punkt 13 samt frakt. Skada, förlust eller bristande funktion beträffande Utrustningen befriar ej Kunden från dennes förpliktelse att erlägga hyresavgift enligt ovan.
 1. OMPLACERING AV UTRUSTNINGEN
Avser Kunden att flytta utrustningen till egen lokal på annan adress, skall sådan omplacering  i förväg anmälas till Uthyraren. Alla kostnader förenade med sådan omplacering  skall  bäras av Kunden.
 1. ANSVAR FÖR FEL
  1. 4.1.Uthyraren svarar under hyrestiden för fel i tillverkning eller konstruktion. Uthyraren svarar inte för utrustningens funktionalitet, för fel eller skador som förorsakats av:
 1. kundens felaktiga eller oaktsamma behandling eller användning av  produkt,
 2. ingrepp i produkt företagen av annan än Uthyraren eller den Uthyraren anvisar,
 3. yttre omständigheter såsom olyckor, tex brand, vattenskada, oväder, översvämning,
åsknedslag, ändringar i strömtillförsel, fel hos teleleverantör, bredbandsleverantör, terminalleverantör, inlösare eller andra förhållanden som ligger utanför Uthyrarens kontroll.
 1. anknytning till produkt med material som inte är levererad av Uthyraren eller av Uthyraren anvisad leverantör,
 1. användning av förbrukningsmaterial och tillbehör som inte är godkända av Uthyraren.
 2. I de fall Utrustningen är  försedd  med ett batteripaket räknas detta som förbrukningsmaterial och omfattas inte i Uthyrarens ansvar för fel.
  1. Fel i Utrustningen skall  omgående dock senast 30 dagar efter att Kunden fick kännedom om felet, anmälas till Uthyraren,
som skall i ett första steg försöka avhjälpa felet via telefon. Om Utrustningen behöver skickas till Uthyraren står Kunden för frakt och risk för detta.
  1. Utöver vad som anges i punkt 4.1  friskriver sig Uthyraren från allt ansvar för såväl direkta som indirekta skador som kan uppstå på grund av fel i Utrustningen. Denna ansvarsbegränsning gäller varje form av person-, sak- eller förmögenhetsskada,  av vad slag det vara må, som kan uppkomma vid
användning av Utrustningen. Uthyrarens ansvar är sålunda begränsat till att uteslutande avse vad som anges i punkt 4.1.
 1. FORCE MAJEURE
Om Uthyraren förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständigheter som Uthyraren ej kunnat råda över såsom arbetskonflikt, fel hos teleoperatör, åsknedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller militär inkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror  och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi samt fel eller försening  i  leveranser från underleverantör, skall detta utgöra befrielsegrund, som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från andra påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffat före eller efter den avtalade leveransdagen.
 1. UTRUSTNINGENS BRUKANDE
Kunden är skyldig att tillse att Utrustningen alltid är i gott och  brukbart skick.  Uthyraren har rätt till att under hyrestiden besiktiga Utrustningen och har då rätt till tillträde i Kundens lokaler. Det åligger kunden att väl vårda och underhålla Utrustningen så att  denna är i gott funktionsdugligt skick. Kundens skall ersätta Uthyraren för värdeminskning av Utrustningen på grund av onormal förslitning under hyrestiden.
 1. FÖRSÄKRING
Kunden bär - oberoende av om eget vållande föreligger eller inte - ensam ansvaret för förlust eller skada på Utrustningen i den mån Uthyraren inte ersätts därför genom försäkring. Sådan skada eller förlust befriar inte Kunden från skyldigheten att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. Kunden skall teckna och på egen bekostnad under hyresperioden vidmakthålla försäkring av Utrustningen.
 1. HINDER I NYTTJANDE AV UTRUSTNINGEN
Uthyraren bär inget ansvar gentemot Kunden för hinder i nyttjandet av Utrustningen. Detta gäller även då hindret inte vållats av Kunden. Sådant hinder medger inte heller minskning av eller befrielse från Kundens förpliktelser enligt detta kontrakt.
 1. VISSA FÖRBUD FÖR KUNDEN VID HYRA AV UTRUSTNING
Kunden får inte
 1. pantsätta, försälja eller på annat sätt överlåta Utrustningen,
 2. utan skriftligt medgivande från Uthyraren överlåta hyreskontraktet på annan eller genom avtal med annan förfoga över rätten till Utrustningen,
 3. utföra eller låta utföra ändringar eller andra ingrepp på Utrustningen.
Skulle under hyrestiden rättslig åtgärd, såsom utmätning, kvarstad eller skingringsförbud vidtas beträffande Utrustningen, är Kunden skyldig att för utmätningsman uppvisa sitt exemplar av hyreskontraktet samt upplysa utmätningsman om Uthyrarens eller dess rättshavares rätt till Utrustningen. Kunden är även skyldig att omedelbart skriftligen underrätta Uthyraren eller dess rättshavare om den av utmätningsmans vidtagna åtgärder.
 1. ÖVERLÅTELSE
  1. 10.1.Kunden äger ej rätt att överlåta Utrustning eller nyttjanderätt till Programvara annan tredje part utan Uthyrarens skriftliga tillstånd. Härför äger Uthyraren rätt att ta ut en administrativ avgift.
  1. Uthyraren äger rätt att överlåta detta avtal i sin helhet eller delar därav, förutsatt att det för Kunden inte medför olägenhet i form av väsentligt ökade kostnader, längre
leveranstider, sämre service eller på annat sätt att överenskomna tjänster och funktioner inte kan levereras.
  1. Genom detta avtal berättigas uthyraren att med avtalets villkor  överlåta  fakturafordringar till anvisat finansbolag. Om kund bestrider betalningsskyldigheten eller annan invändning mot den överlåtna fakturan är hyrestagaren skyldig att omedelbart (senaste tre dagar) underrätta därom.
 1. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR
  1. 11.1.Uthyraren har rätt att ändra  dessa allmänna villkor under avtalstiden. En ändring  av avtalsvillkoren som är till nackdel för Kunden får verkan tidigast efter att avtalet löpt i 30  dagar. Dock får Uthyraren ändra villkoren med ikraftträdande under  gällande  bindningstider om ändringen förorsakas av ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och  avgifter,  höjda priser från externa underleverantörer, myndigheters beslut, ändrad lagstiftning eller regulatoriska och/eller branschspecifika krav omfattande Utrustningen. Sådana  ändringar eller tillägg ska meddelas Kunden senast tre (3) månader innan ikraftträdandet. Avgiftshöjningar får dock ske tidigast en månad efter det att Kunden meddelats om höjningen.
 1. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Avtalet löper i enlighet  med  avtalad bindningstid och ikraftträdandet efter signatur ifrån kunden. Uppsägning skall ske skriftligt minst 3 månad före avtalstidens utgång. Sker ej uppsägning förlängs avtalet automatiskt enligt avtalad bindningstiden. Vid uppsägning skall Utrustningen, på Kundens bekostnad och risk returneras till Uthyraren. Eventuella avgifter debiteras till dess att Utrustningen är Uthyraren tillhanda.
  1. 12.1.Uthyraren får omedelbart säga upp detta avtal och återta Utrustning i följande fall
 1. genom meddelande därom inom trettio (30) bankdagar från det att Uthyraren erhållit det av Kunden undertecknade avtalet.
 2. om Kunden genom att  inte fullgöra sina förpliktelser i detta avtal äventyrar
Uthyrarens äganderätt eller värdet därav  t ex genom vanvård av Utrustningen eller vägrar låta Uthyraren besiktiga densamma,
 1. om Kunden sedan mer än 30 dagar är i dröjsmål med betalningarna,
 1. om Kunden inställer betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, blir försatt i konkurs eller träder i likvidation eller eljest finnes vara på sådant obestånd, att det kan antas att hyresavgiften inte blir tillräckligt erlagd,
 2. om Kunden inte håller Utrustningen försäkrad,
 3. eller om Kunden i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta kontrakt av vikt för Uthyraren. Om hyresavtalet uppsäges av Uthyraren av anledning som anges ovan skall avräkning ske varvid Kunden skall belastas med dröjsmålsränta på samtliga förfallna ej erlagda hyresavgifter, samtliga Uthyrarens kostnader förorsakade av den tidiga uppsägningen, inklusive utebliven vinst, samt övriga kostnader som kan komma att belasta Uthyraren.
  1. Om leverantören ändrar villkoren och ändringen är till nackdel för  Kunden,  får Kunden säga upp avtalet till upphörande vid ändringens ikraftträdande, om uppsägningen sker inom trettio (30) dagar efter det att Kunden informerats om ändringen.
 1. MEDDELANDE
Har meddelande som rör detta Avtal av Uthyraren eller Kunden avsänts till motparten skriftligt under dennes i avtalet angivna adress eller den ändrade adress som vid meddelandets avsändande är för avsändaren känd såsom rätt adress, skall meddelandet anses ha kommit adressaten tillhanda senast på tredje dagen efter avsändandet. Email ses som skriftligt meddelande. Del 2. Särskilda villkor avseende nyttjande av Programvara vid hyra av Utrustning
 1. BEVILJANDE AV LICENS
D2I Financial Services AB, nedan benämnd Uthyraren, beviljar härmed Kunden rätt att använda Programvaran till den Utrustning som anges i tillhörande tecknat avtal i enlighet med följande.
 1. LICENS ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN
  1. 2.1.Kunden beviljas en icke-exklusiv nyttjanderätt att använda Programvaran.
 1. PROGRAMVARA
  1. 3.1.Programvaran är inte Kundens egendom och Kunden erhåller genom avtalet en icke exklusiv ej överlåtbar nyttjanderätt.
  1. Uthyraren äger införa sådana förändringar  i programvaran som är nödvändiga för aktualisering av transaktionshantering eller produktens användning. Kunden har inte rätt
att utan Uthyrarens medgivande ändra, kopiera eller vidta någon åtgärd med Programvaran.
 1. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR
  1. 4.1.Uthyraren har rätt att ändra eller göra tillägg  i villkoren för licensavtalet avseende hyra av Programvara. Sådana ändringar  eller  tillägg ska meddelas Kunden senast tre (3) månader innan ikraftträdandet. Avgiftshöjningar får dock ske tidigast en månad efter det att Kunden meddelats om höjningen.
 1. ANSVARSBEGRÄNSNING, FORCE MAJEURE
  1. 5.1.Uthyraren är inte ansvarig mot Kunden eller Kundens kunder för direkta skador eller indirekta skador, kostnader, förluster eller förseningar eller andra former av förmögenhetsförluster som kan ske i anknytning till hyra av programvara.
Del 3. Särskilda villkor avseende Support vid hyra av Utrustning
 1. SUPPORT
  1. 1.1.Uthyraren utför under avtalets giltighetstid telefonsupport på Utrustning och skall härför hålla en organisation med lämplig kvalificerad och kompetent personal för att utföra detta åtagande. Uthyraren skall utföra sitt åtagande med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt.
  1. Kunden har tillgång till telefonsupport avseende Programvaran till den Utrustning som anges i tillhörande tecknat avtal helgfri vardag mellan 08.30 och 17.00. Support utöver dessa tider lämnas endast om Kund för detta tecknat särskilt avtal eller betalar till Kund meddelad särskild avgift. Kundtjänst svarar under på  frågor som rör Kundens Utrustning och dess funktionalitet. I de fall problem med Utrustning uppstår som inte kan avhjälpas per telefon har Uthyraren rätt att  föreslå  alternativa  åtgärder för att avhjälpa fel. Reparationsservice kan erhållas enligt för tillfället gällande rutiner och enligt för tillfället gällande prislista.
 1. AVGIFT, BETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA
  1. 2.1.Avgift för ordinarie Support och villkor för betalning är inkluderad i Hyresavtalet och följer villkor för ersättning enligt Del 1, punkt
 1. Utökad support innehållande “Service och repair”, dvs gratis ersättning terminal enligt detta avtal.
 1. ANSVARSBEGRÄNSNING, FORCE MAJEURE
  1. 3.1.Uthyraren är inte ansvarig mot Kunden eller Kundens kunder för direkta skador eller indirekta skador, kostnader, förluster eller förseningar eller andra former av förmögenhetsförluster som kan ske i anknytning till tjänster.
Villkor enligt Del 1, punkt 5 är även tillämpliga vad avser Leverantörens ansvar att utföra Support. Priser
Kod taxa Prislista/avgifter kortterminal, kortinlösen, ehandel m.m Priser ex moms (vid förekommande fall) Ordinariepris Efter 2020-02-29 / 2.0
67222 PAX A920 köp 4 499 kr
67222b Hyra PAX A920 månad köp 99 kr
67222c Hyra PAX A920 månad hyra 349 kr
67233 Kostnad ny korttermial Miura 010 Bluetooth (pilot) 2 495 kr
67233b Kostnad ny korttermial Miura 010 Wifi (pilot) 2 995 kr
67234 Hyra kortterminal /månad /på omsättning under 500 tkr. Faktureras årsvis Q1 99 kr
672111 Wisepad köp 2 945 kr
67111b Wisepad hyra på omsättning under 500 tkr. Faktureras årsvis Q1 149 kr
67234b månadskostnad kassakopplad ink kassasystem 590 kr
67235 Inlösen avgift (omsättning mer än 500 tkr/år) 1,56%
67235b Inlösen avgift (omsättning mindre än 500 tkr/år) 2,75%
67236 Återbet kort 1,56%
67237 Corp cards / företagskort 2,53%
67238 Danska Dancard 1%
67239 Norska Lokalkort 1%
67240 Valutaväxling 3,50%
67241 ApplePay 3 kr
67242 NFC (kontaktlös) payment 1,50 kr
67243 International issued cards/speciella banker 5,50%
67244 Betalning utan PIN (mindre säkert) 1%
67245 Reklamation kortinlösen av beloppet 4%
67246 Månadskontoutdrag ordinarie post 39 kr
67247 Månadskontoutdrag e-mail post 9 kr
67248 Utökad teknisk support 279 kr
67249 Utbetalningar konto per gång 19/9 kr
67250a Ändring kvittotext/ändring företagsuppgifter 495 kr
67250 Uppläggningsavgift handlare/merchant 299 kr
67251 Frakt 249 kr
67251a Samlingspaketpris Uppläggningsavgift och frakt 495 kr
67252 Service and repair/ per år/ Skalskydd 895 kr
67253 Försäkring, brand, väta och stöld (utbytesrätt inom 2 vardagar) 600 kr
67254 2i Retail stand - Dockningsstation 595 kr
67255 2i snabbladdare- Dockningsstation 1h 495 kr
67256 Stativladdare för 5st 2i terminal - 1 h ( beställningsvara) 3 595 kr
67257 Utbetalningar valutakonto per gång 150 kr
67258 Engångskostnad ansluta till Valutakonto 250 kr
67259 Transaktionsavgift Standalone ( 75 trans. ingår per månad) 0,40 kr
67260 Transaktionsavgift Kassakopplad ( 350 trans. ingår per månad) 0,20 kr
67261 Transaktionsavgfit utbetalning till plusgiro, tillägg 4 kr
67262 Stopp i täckningskontroll / övertrasserat belopp på utbetalning 400 kr
67263 Fortnox Koppling, per månad 40 kr
67264 E-handel koppling woocommerce, per månad 29 kr
67264a E-handel koppling Magento, per månad 29 kr
67265 Kontroll av 3D secure ehandel 0,30 kr
67266 Inlösen avgift (omsättning mer än 500 tkr/år) ehandel 2,00%
67267 Inlösen avgift (omsättning mindre än 500 tkr/år) ehandel 2,10%
67268 Andra okända kortutgivare Consumer Debit (EU) ehandel 2,23%
67269 Andra okända kortutgivare Consumer Debit (Inter) ehandel 2,23%
67270 Andra okända kortutgivare Consumer Credit (Domestic) 2,23%
67271 Andra okända kortutgivare Consumer Credit (EU) ehandel 2,23%
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KORTTERMINAL OCH KORT/ TRANSAKTIONSINLÖSEN D2I Financial Services AB (Direct2Internet), org nr: 556578-1035, Grustagsvägen 5, 138 40 Stockholm, tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt att ta emot kortbetalningar i Kundens betalningslösningar (”Tjänsten”). Dessa allmänna villkor, inkluderande alla lagar, föreskrifter och instruktioner som hänvisas till häri, (tillsammans ”Avtalet”) utgör ett avtal mellan Direct2Internet och betaltjänst användaren (”Användaren”) som har registrerat ett konto hos Direct2Internet (”Kontot”) och  reglerar  Användarens tillgång till och användning av Tjänsten förutsatt av Direct2Internets godkännande närmare beskrivet i punkten 3.5 nedan. D2I Financial services AB är registrerad hos Finansinspektionen som ”Annan finansiell verksamhet enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. För att kunna tillhandahålla Tjänsten har Direct2Internet avtalat med kortinlösande banker (”Kortinlösare”) om kreditering av korttransaktioner samt mottagning och behandling av material. Därutöver regleras Tjänsten av regler, bestämmelser och riktlinjer (tillsammans ”Kortnätverksreglerna”) publicerat av sådana kortnätverk vars kortmärken från tid till annan godkänds som betalning via Tjänsten, inklusive Visa Europe Ltd., MasterCard Europe SPRL, American Express och andra tillämpliga kortnätverk (tillsammans ”Kort Nätverken”).Genom att på angivet ställe vid registreringen godkänna Avtalet, försäkrar Användaren att denne läst igenom och godkänt Avtalet och accepterar att dennes rättigheter och skyldigheter med avseende på Tjänsten regleras av Avtalet och förbinder  sig  därmed att följa Avtalet. Användaren medger vidare att det är dennes ansvar att tillse att Användarens eventuella anställda, eller andra som använder Tjänsten för Användarens räkning, har läst, samtycker till och följer Avtalet. Tillämpliga  lagar kräver att viss information och vissa meddelanden som Direct2Internet skickar till Användaren ska vara skriftliga. Användaren är dock fullt ansvarig för all användning av Tjänsten relaterat till Kontot,  oavsett  vem som faktiskt använder Tjänsten. Härigenom godkänner Användaren även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Användaren elektroniskt och att Användarens elektroniska signatur i avtal och andra dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck. TJÄNSTEN
 1. Allmänt
  1. 1.1.Med Tjänsten kan Användaren enligt punkten 15.1  ta emot kortbetalningar (”Kort”) i Användarens betalningslösningar. I enlighet med Avtalet och enligt punkt 22 kommer Direct2Internet att på Användarens Konto registrera de belopp som mottagits av Direct2Internet vid betalningstransaktioner
som genomförts genom Tjänsten och utbetala beloppen till det bankkonto som Användaren angivit (efter avdrag för de avgifter/priser som anges i punkten 9 nedan). Kontot hålls på en central server hos Direct2Internet. Ett belopp motsvarande saldot    Kontot hålls för Användarens räkning avskilt från Direct2Internets medel på klientmedelskonto i bank enligt Bestämmelserna.
  1. Användaren får tillgång till Tjänsten och Kontot via Direct2Internets mobilapplikation (”Applikationen”) och webbsida www. direct2internet.com (”Webbsidan”).  Tjänsten kan användas genom en kompatibel konto- och kreditkortsläsare.
  1. Direct2Internet kan när som helst revidera eller ändra Tjänsten. Direct2Internet försöker att alltid meddela Användaren om eventuella ändringar med rimligt varsel på www.d2i.se och via email på  den  adress som Användaren angivit, eller genom Applikationen. Direct2Internet förbehåller sig dock rätt att genomföra sådana förändringar med omedelbar verkan för att upprätthålla säkerheten i sitt system eller för att följa  lagar, förordningar eller regler utfärdade
av Direct2Internets Kortinlösare eller Kortnätverken.
  1. Användandet av Tjänsten är föremål för vissa begränsningar vad gäller daglig korttransaktionsvolym  och  utbetalningar till Användarens bankkonto enligt vad som närmare anges på www.d2i.se. Vänligen kontakta kundservice kundtjänst@ direct2internet.com vid frågor om dessa begränsningar.
 1. Förutsättningar för och begränsningar att använda Tjänsten
  1. 2.1.Genom att godkänna Avtalet bekräftar Användaren: (i) att Användaren – om denne   är en fysisk person –, och eventuella personer som använder Tjänsten för Användarens räkning, är minst 18 år, att Användaren har hemvist i Sverige, att Användaren företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen och (ii) att inbetalningar som genomförs genom Tjänsten är förenliga med tillämpliga lagar och föreskrifter.
  1. Användaren får inte använda Tjänsten  för att erhålla betalning för varor och tjänster som (i) innehåller tobak och som förvärvats via internet, (ii) avser pornografi, inklusive sexklubbar, eskortservice, prostitution,
tidningar, filmer eller bilder med pornografiskt innehåll samt sexhjälpmedel i fall då dessa   är de enda produkter som saluförs, (iii) avser s.k. time sharing, (iv) utgör receptbelagda läkemedel (förutsatt att säljaren inte har meddelats tillstånd att saluföra sådana läkemedel enligt tillämpliga lagar och föreskrifter) eller narkotika, (v) avser dating (inklusive sexdating), (vi) utgör vapen, (vii) avser spel, vadslagning,  lotterier,  bingo och andra casino tjänster (detta gäller dock inte sådan spel- och lotteriverksamhet sker i enlighet med tillämpliga lagar och myndigheternas tillstånd), (viii) avser s.k. anonymitetstjänster, (ix)  avser  värdebevis med längre giltighetstid än 36 månader, (x) avser virtuell valuta, (xi) avser erotisk dans eller jämförbara tjänster, (xii) utgör finansiella tjänster, eller (xiii) är förbjudna enligt lag eller enligt Direct2Internets  exklusiva gottfinnande i övrigt tveksamma från ett risk-, reklamations- eller renomméperspektiv. Direct2Internet förbehåller sig exklusiva rätten att  avgöra  om en Användarens användning av Tjänsten ska anses hänförlig till någon av ovan angivna varor eller tjänster och därmed inte är i enlighet med Avtalet.
  1. Användaren får inte (i) tillämpa beloppsgränser för att acceptera ett Kort,
(ii) tillämpa ett högre pris eller lägga på tilläggsavgifter för användningen av ett Kort i samband med en betalningstransaktion, (iii) göra kontantavdrag vid betalningstransaktionen, (iv) utföra betalningstransaktioner på andra ställen än i Sverige och i annan valuta än SEK, (v) diskriminera användning av något Kort av någon anledning, (vi) initiera betalning eller återbetalning, direkt eller indirekt, av någon betalningstransaktion som inte härstammar från en betalningstransaktion direkt mellan Användaren och en kortinnehavare eller av en betalningstransaktion som Användaren vet, eller borde ha vetat, är bedräglig eller  ej auktoriserad av kortinnehavaren, (vii) initiera en betalningstransaktion för att refinansiera en redan existerande skyldighet hos kortinnehavaren, (viii) kräva av någon kortinnehavare att avsäga sig sin rätt att invända mot en betalningstransaktion, (ix) kräva av en kortinnehavare att avslöja dennes PIN-kod vid något tillfälle under betalningstransaktionen, (x) för det fall en kortinnehavare använder ett Kort med chip  och PIN-kod, ange information på något kvitto som avser kortinnehavarens PIN-kod, eller (xi) behandla ett köp av varor och/eller tjänster såsom flera betalningstransaktioner.
  1. Användaren får inte använda Tjänsten för att genomföra betalningstransaktioner med Kort som är utställda på Användaren eller registrerad av Användaren.
  1. För att kunna tillhandahålla Tjänsten har Direct2Internet ingått vissa avtal med dess Kortinlösare och Kortnätverken. Kortinlösaren och Kortnätverken sätter vissa begränsningar avseende Användarens årliga volym av korttransaktioner med MasterCard-Kort och Visa-Kort genom användning av Tjänsten. Gränsen som satts av dels  MasterCard  och dels Visa är USD 100 000. Om Användarens årliga volym av korttransaktioner beträffande antingen MasterCard-Kort eller Visa-Kort genom användning av Tjänsten överstiger sådant belopp, eller motsvarande belopp i SEK, kommer Direct2Internet meddela Användaren och ge Användaren möjligheten att ingå ett utvidgat avtal som inkluderar Direct2Internets Kortinlösare som avtalspart, för fortsatt användning av Tjänsten. Om Användaren
inte kan accepteras som avtalspart i ett sådant avtal, kommer Direct2Internet inte ha möjlighet att behandla ytterligare transaktioner överstigande ovan nämnda belopp. I  sådant fall kan Direct2Internet också bli tvunget att upphöra tillhandahålla Tjänsten och säga upp detta Avtal i enlighet med punkten 26.3 nedan. Användaren ska omedelbart informera Direct2Internet för det fall denne misstänker att den årliga volymen korttransaktioner kan överstiga ovan nämnda belopp.
  1. Om Användaren har registrerat sig hos Direct2Internet som en fysisk person och den årliga omsättningen hänförlig till Användarens Konto, antalet betalningar mottagna av
D2I Financial services AB, Grustagsvägen 5, 138 40 Älta, Tel. 08-7022980, e-post: kundtjanst@direct2Internet.com Användaren eller Användarens användning av Tjänsten på annat sätt, enligt Direct2Internets rimliga åsikt, tyder på att Användaren bedriver yrkesverksamhet, kan Direct2Internet sluta tillhandahålla Tjänsten och begära att Användaren registrerar sig som företag istället. Om Användaren inte följer sådan begäran, kan Direct2Internet säga upp Avtalet i enlighet med punkten 26.3.
  1. Användaren får inte referera till Direct2Internet, Direct2Internets Kortinlösare eller Kortnätverken i syfte att visa på lämplighet, kvalitet eller liknande av Användarens varor eller tjänster.
 1. Kontot och anslutning till Tjänsten
  1. 3.1.För att använda Tjänsten måste Användaren ange ett Konto/BG. Vid registreringen av detta är Användaren skyldig att ange korrekta och  fullständiga  uppgifter. Så länge Användaren är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att utan dröjsmål uppdatera uppgifterna om de skulle komma att ändras. Om Användaren inte tillhandahåller Direct2Internet korrekt, fullständig och uppdaterad information, kan Direct2Internets möjlighet att tillhandahålla Tjänsten eller
på annat sätt uppfylla Avtalet begränsas. Användaren medger att Direct2Internet också kan spärra Användarens Konto, vägra Användaren tillgång till Tjänsten och/eller säga upp Avtalet i enlighet med punkten 26.3, om Användaren inte tillhandahållit korrekt, fullständig och uppdaterad information.
  1. I syfte att verifiera att Användaren är innehavare av det av bankkonto som avses i punkten 7.1, äger Direct2Internet rätt att ställa nödvändiga frågor till den relevanta banken. Användaren samtycker till att Direct2Internet har sådan rätt och förbinder sig att i nödvändig utsträckning bistå härvid.
  1. Om åtgärder som avses i punkten 3.2 skulle visa, eller om det på annat sätt blir känt för Direct2Internet, att uppgifter avseende bankkontot som avses punkten 7.1, i något avseende är felaktiga eller ofullständiga förbehåller sig Direct2Internet rätten att
inte utbetala några medel till det berörda bankkontot tills uppgifterna har  korrigerats och kompletterats av Användaren  och därefter kunnat verifieras  av  Direct2Internet (i enlighet med punkten 3.2). Till undvikande av missförstånd, oavsett om sådan verifiering har utförts eller inte av Direct2Internet, ansvarar Direct2Internet inte för några medel som, på grund av Användarens felaktiga eller ofullständiga uppgifter, utbetalats till bankkonto som inte är Användarens.
  1. När Användaren har registrerat  sig för Tjänsten och godkänt detta Avtal, kan Direct2Internet inhämta kreditupplysning
om Användaren och kräva att Användaren tillhandahåller all dokumentation och annan information som begärs av Direct2Internet för att Direct2Internet ska kunna utföra alla nödvändig kontroller och följa alla krav rörande sådana kontroller i enlighet med Direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och därtill hörande föreskrifter och allmänna råd, och för att Direct2Internet och Kortinlösare ska kunna följa tillämpliga lagar och regler. Användaren samtycker till att Direct2Internet inhämtar sådan kreditupplysning och förbinder sig att i nödvändig utsträckning bistå härvid. Se vidare punkten 27 för mer information.
  1. Direct2Internet avgör efter eget exklusivt gottfinnande huruvida  Användaren  ska beredas tillgång till Tjänsten. Först efter att Direct2Internet beslutat ge Användaren tillgång till Tjänsten är Direct2Internet bunden av Avtalet.
  1. De tekniska krav som Direct2Internet ställer på Användarens mobiltelefon och surfplatta finns angivet på www.d2i.se. Det är inte tillåtet att använda Tjänsten tillsammans med en mobiltelefon eller surfplatta vars tekniska skyddsåtgärder har kringgåtts, exempelvis genom så kallad jailbreak-metod.
  1. Användarens tillgång till Tjänsten via mobiltelefon och surfplatta är beroende av tjänster som Användaren erhåller från
tredje part. Dessa tredje parter kan komma att debitera Användaren avgifter för att få tillgång till Tjänsten (t.ex. för tillgång till, och överföring av data på Internet). Användaren är ensamt ansvarig för betalningen av dessa. Användarens användning av Tjänsten kan också omfattas av villkoren för dennes avtal med sin leverantör av mobiltelefonitjänster.
  1. Om Användaren ingår Avtalet i egenskap av konsument, har denne rätt att säga upp Avtalet skriftligen inom fjorton dagar från
det att Avtalet är ingånget enligt Avtalet.  Om Användaren på giltigt sätt så säger upp Avtalet, kommer Direct2Internet att behandla utestående återbetalningar till  Användaren inom trettio dagar från det att Användaren meddelade Direct2Internet om  uppsägningen. I sådant fall, kommer Direct2Internet att återbetala eventuella belopp som har betalats i anknytning till Tjänsten till fullo. Direct2Internet kommer normalt att återbetala  eventuella medel mottagna från Användaren genom samma metod som använts av Användaren för att betala för Tjänsten. Direct2Internet kommer dock inte vara skyldiga att till Användaren återbetala några avgifter som betalats för genomförda transaktioner genom användning av Tjänsten före Avtalets upphörande.
  1. Direct2Internet förbehåller sig rätten att ta ut en deposition och avgifter av
användaren. Depositionen och  avgifter  beror på användarens marknadsområde samt vilken verksamhet som bedrivs Depositionen och avgifter skall täcka ev återköp samt returer som kan uppkomma. Detta är användarens saldo vilket betalas tillbaka efter avtalet avslutas. Utbetalningen av depositionen betalas ut 180 dagar efter avtal avslutas. Har inga returer/ återköp genomförts under denna tid betalas saldo (minus avgifter) ut till användaren. Har återköp eller returer genomförts dras detta på saldo och återstående summa betalas ut till användare.
 1. Utformning och skydd av inloggningsuppgifter etc.
  1. 4.1.Användaren är skyldig att följa Direct2Internets vid var tid gällande rutiner  och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord och andra inloggningsuppgifter, vilka återfinns på www.d2i.se.
  1. Det är Användarens ansvar att tillse att dennes kontonummer och  lösenord  och dennes övriga inloggningsuppgifter till Tjänsten (”Kontouppgifterna”) förvaras säkert och att andra inte tillåts ta del av dessa. Användaren förbinder sig att bevara Kontouppgifterna
så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Kontouppgifterna är personliga  och  får inte överlåtas eller användas av annan än Användaren.
  1. Direct2Internet utgår från att det är Användaren som är avsändare av
betalningsorder och andra instruktioner då dessa skickas med stöd av Användarens inloggningsuppgifter och lösenord. Användaren måste därför omedelbart antingen meddela Direct2Internet via www.d2i.se eller ändra inloggningsuppgifterna om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om inloggningsuppgifterna eller lösenordet.
 1. Användarens skyldigheter avseende användningen av Tjänsten
  1. 5.1.I tillägg till vad som angivits i punkten 3.1 ovan är Användaren skyldig att – försåvitt Användaren inte använder Tjänsten i egenskap av konsument – till Direct2Internet ange adresser till alla sina kontor och affärsställen, samtliga firmor som används och en fullständig beskrivning av de produkter och tjänster
som Användaren tillhandahåller. Så länge Användaren är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att utan dröjsmål meddela Direct2Internet om ändringar genom att uppdatera sitt Konto om upggifterna skulle komma att ändras. Om någon information är felaktig eller ofullständig, har  Direct2Internet rätt att avsluta Kontot och avbryta Användarens tillgång till Tjänsten.
  1. Användaren är skyldig att alltid följa tillämpliga lagar och regler och ska, på Direct2Internets begäran, i rimlig utsträckning tillhandahålla sådan assistans som är nödvändig för att Direct2Internet ska kunna följa tillämpliga lagar och regler, regler utfärdade av Direct2Internets Kortinlösare eller Kortnätverken eller för att fullgöra andra skyldigheter som åligger Direct2Internet. Användaren samtycker vidare till att följa eventuella riktlinjer relaterade till Tjänsten tillhandahållna av Direct2Internet från tid till annan.
  1. Användaren är skyldig att hålla Direct2Internet skadeslös från krav som reses av tredje part gentemot  Direct2Internet  till följd av Användarens  användning av Tjänsten  i strid med Avtalet, gällande lag eller föreskrift eller de regler som utfärdats eller annars tillämpas av Direct2Internets Kortinlösare eller Kortnätverken.
  1. Användaren ska omedelbart meddela Direct2Internet för det fall Användaren eller någon av dennes ägare, blir insolvent eller föremål för konkurs, utmätning eller liknande. Användaren ska också omedelbart meddela Direct2Internet om Användaren blir medveten om någon lagöverträdelse som har samband med Avtalet eller Tjänsten.
  1. Användaren garanterar att alla betalningstransaktioner är bona fide.
 1. Licens
  1. 6.1.Direct2Internet upplåter till Användaren en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens till Applikationen och rätt att använda sådana andra programvaror och internetbaserade
tjänster som erfordras för att använda Tjänsten. Användaren har även – på de villkor som  särskilt anges i samband därmed – rätt att   ladda ner och installera uppdateringar av Tjänsten.
  1. Användaren har inte rätt att (i) överlåta, licensiera, kopiera, publicera eller distribuera Tjänsten; (ii) tillåta tredje part att använda Tjänsten; (iii) överlåta rättigheter som Användaren erhållit enligt Avtalet; eller (iv) kringgå någon av de tekniska begränsningarna av Tjänsten, eller dekompilera eller på annat sätt omkonstruera Tjänsten, såvida inte annat följer av tvingande lag.
 1. Kontot
  1. 7.1.Medel som inbetalats till Användaren på Direct2Internets Klientmedelskonto utbetalas till ett av Användaren angivet bankkonto i enlighet med punkten 22 nedan.
  1. 7.2.Medel som Direct2Internet håller för Användarens räkning sammanförs med andra användares medel på ett eller flera klientmedelskonton i bank enligt
Bestämmelserna (”Klientmedelskonton”). Direct2Internet har ensam bestämmanderätt över upprättande och underhåll av alla Klientmedelskonton.
 1. Vilande konton
  1. 8.1.Om det inte förekommit  någon  aktivitet på Kontot under minst  ett  efterföljande år och Användaren innehar ett saldo på ett Klientmedelskonto, kommer Direct2Internet att meddela Användaren härom via email till Användarens registrerade adress och/eller genom Applikationen och ge denne möjlighet att behålla Kontot aktivt eller avsluta det
och att ta ut innestående saldo från aktuella Klientmedelskonton. Om Användarens svar inte kommit Direct2Internet till känna inom trettio dagar från den dag meddelandet avsändes, avslutar Direct2Internet automatiskt Kontot och Användarens tillgångar behandlas enligt gällande lag och tillfaller – i den utsträckningen så är tillåtet – Direct2Internet.
 1. Betalningsvillkor
  1. 9.1.För användning av Tjänsten samtycker Användaren till att betala de avgifter som Direct2Internet fastställt och beräknat i enlighet nedan prislistan. När Användaren godkänner detta Avtal begär och  samtycker  Användaren till att Direct2Internet debiterar de avgifter
(som en blandad serviceavgift för handlare) som vi har fastställt och beräknat i enlighet med prislistan. Tjänsten är en momsbefriad betaltjänst. Direct2Internet innehar rätten att ändra avgifter när som helst i enlighet med punkt 30. Avgifterna kommer att fastställas vid den tidpunkt då korttransaktionen behandlas och kommer att dras från de betalningar som Direct2Internet tar emot och krediterar Användarens Konto.
  1. Direct2Internet har rätt att mot innestående saldo på Användarens Konto kvitta fordringar som Direct2Internet har gentemot denne på grund av detta Avtal.
  1. Alla avgifter debiteras Användaren i samband med att det aktuella beloppet överförs från Direct2Internets Klientmedelskonton till Användarens bankkonto i enlighet med punkten 22 nedan.
 1. Växelkurser
  1. 10.1.På Webbsidan anges de växelkurser som vid var tid tillämpas för betalningar som sker
i annan valuta än SEK. Användaren ska före varje betalningstransaktion slutförs informera kunden om att en valutakonvertering sker samt till vilken växelkurs.
 1. Tjänstens tillhandahållande
  1. 11.1.Tjänsten tillhandahålls normalt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Direct2Internet garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under denna tid.
  1. Från tid till annan utför Direct2Internet underhåll på och uppgraderingar av Tjänsten, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i denna. Direct2Internet försöker att alltid meddela på förhand om planerade underhåll, men kan inte garantera att meddelande härom alltid kommer att tillhandahållas. Därtill kan Tjänsten innehålla fel och “buggar” som
kan leda till avbrott och fel. Användaren   är införstådd med detta och accepterar att Direct2Internet kan komma att kontakta denne i syfte att hjälpa Användaren med Tjänsten  och begära information som behövs för att identifiera och åtgärda fel.
  1. Användarens tillgång till Tjänsten är dessutom beroende av tjänster från tredje part (såsom mobiltelefonitjänster). Direct2Internet har inget ansvar för sådana tjänsters utförande.
 1. Reklamationer och skyldighet att påtala obehöriga transaktioner
  1. 12.1.Om Användaren (i) vill åberopa fel i Tjänsten eller (ii) anser att ett misstag har begåtts eller att obehöriga transaktioner hänförliga till Användarens Konto har förekommit, måste Användaren underrätta Direct2Internet härom utan dröjsmål efter det att Användaren märkt eller borde ha märkt felet eller sådan transaktioner genom att via www. d2i.se kontakta Direct2Internet.
 1. Direct2Internets ansvar för Tjänsten
  1. 13.1.Direct2Internet ansvarar, med de begränsningar som anges i punkten 14 nedan, för att betalningstransaktioner som genomförs genom Tjänsten utförs korrekt, att betalningsordrar initierade genom
användning av Tjänsten är korrekt överförda till kortinnehavarens betaltjänstleverantör och att medel krediterade till Användaren utbetalas till Användaren såsom beskrivs vidare i punkten 22, om inte annat följer av detta Avtal. Om en betalningstransaktion inte är  utförd  korrekt eller inte utförd alls, ska Direct2Internet, på begäran från Användaren, försöka spåra betalningstransaktionen och meddela Användaren om resultatet.
  1. Direct2Internet ansvarar vidare för avgifter och/eller ränta som Användaren, om denne är en konsument, måste betala på grund av att
en betalningstransaktion inte har genomförts korrekt eller inte alls, under förutsättning att sådan omständighet beror på Direct2Internets fel. Om Användaren inte är en konsument, ska Direct2Internet inte ha sådant ansvar.
  1. Direct2Internet ansvarar inte för  (i) andra brister eller felaktigheter i eller vid utförandet av Tjänsten, (ii) att Tjänsten vid varje tidpunkt är tillgänglig för att genomföra betalningstransaktioner, eller (iii) obehörig tillgång till eller användning av Kontouppgifter
lagrade på Direct2Internets servrar, såvida inte annat följer av tvingande lag.
  1. För det fall Direct2Internet får kännedom om att obehörig har, eller har haft, tillgång till Kontouppgifter på Direct2Internets servrar ska Direct2Internet informera drabbade Användare om detta samt, i den mån det är möjligt, om vilka Kontouppgifter som omfattas.
 1. Ansvarsbegränsning
  1. 14.1.Såvida inte annat följer av punkten 14.2, ansvarar inte Direct2Internet under några omständigheter för indirekt skada, utebliven vinst, förlust av data eller andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av Tjänsten.
  1. Oaktat vad som anges i punkten 14.1, ska Direct2Internet ansvara för dödsfall eller personskada orsakad av Direct2Internet, skador åsamkade Användaren som beror på
Direct2Internets uppsåt eller grova oaktsamhet, eller annat som det vore olagligt för Direct2Internet att undandra sig, eller försöka undandra sig, ansvar för.
  1. Vidare ska Direct2Internet endast vara ansvarig för skador som beror på Direct2Internets egna fel och åtar sig inget ansvar för någon tredje  parts handling eller underlåtenhet. Dessutom ansvarar Direct2Internet inte i något fall för några
skador eller förluster åsamkade Användaren som beror på Direct2Internets skyldighet att följa tillämpliga lagar och regler, handling eller underlåtenhet av myndighet, krig, olycka, naturkatastrof, strejk, blockad, eller annan liknande omständighet, oavsett om Direct2Internet ligger bakom sådan omständighet eller är föremål för den.
 1. Accepterade kort och betalningsmetoder etc.
  1. 15.1.Inom ramen för Tjänsten kan betalningstransaktioner endast genomföras med de Kort som är angivna på www.d2i.se. Utbudet av de Kort som accepteras kan när som helst och utan föregående meddelande ändras. Användaren ska acceptera samtliga Kort som anges på www.d2i.se för samtliga varor och/eller tjänster som denne erbjuder.
  1. Man kan använda Tjänsten bara för transaktioner som utförs med Kort, d.v.s. då både Kortet och kunden är samtidigt fysiskt närvarande vid tiden för transaktionen.
 1. Kontroller i samband med en betalningstransaktion
  1. 16.1.Användaren ska i samband med betalning utföra nedan angivna kontroller:
Kortet Användaren ska genom visuell kontroll säkerställa att (i) Kortet inte har utgått, (ii) kontonumret präglat på Kortet är det samma som eventuellt kontonummer som visas på Kortets baksida, (iii) Kortet är försett med kortinnehavarens namnteckning och att sådan signatur är densamma som eventuell signatur gjord av kortinnehavaren på skärmen  i den enhet som används för Tjänsten, (iv) Kortet inte bär spår av ändringar eller på   annat sätt ser manipulerat ut, (v) information från Kortet såsom kön för kortinnehavaren motsvarar Användarens observation, och att (vi), för det fall legitimationshandling uppvisas, namnet präglat på Kortet är det samma som  på kortinnehavarens legitimationshandling. Vid misstanke om brister i ovan angivna avseenden får Kortet inte accepteras som betalningsmedel. Legitimationskontroll Om köpesumman överstiger ett belopp som bestäms av Direct2Internet från tid till annan, vilken i sådant fall kommer kommuniceras genom Applikationen eller på annat sätt, ska kortinnehavaren legitimera sig med en legitimationshandling som accepteras av svensk post eller bank. Om legitimationshandling saknas får Kortet inte accepteras som betalningsmedel.
  1. Om ett chip och PIN-Kort används, ska Användaren inte begära någon signatur från sådan kortinnehavare eller begära någon annan form av identifikation, såvida annat inte följer av tvingande lag.
 1. Godkännande av betalningstransaktioner
  1. 17.1.Användaren ska tillse att kortinnehavaren godkänner betalningstransaktionen och att beloppet dras från dennes konto  genom  att på angiven plats i Applikationen underteckna
det elektroniska signaturkvittot med sitt namn, såvida inte Applikationen anger att PIN-kod ska användas.
 1. Kvitton
  1. 18.1.Direct2Internet tillhandahåller endast elektroniska kvitton per email eller sms.
  1. Användaren ska på begäran från en kortinnehavare tillhandahålla sådan
kortinnehavare ett skriftligt kvitto beträffande en genomförd betalningstransaktion.
  1. Direct2Internet erinrar om Användarens eventuella skyldigheter enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.
 1. Återkallelse av betalningsorder
  1. 19.1.Betalningsordern får inte  återkallas efter slutet på den dag på vilken kortinnehavaren överfört betalningsordern eller gett sitt godkännande till att genomföra betalningstransaktionen.
 1. Bekräftelser av transaktioner
  1. 20.1.Användaren får tillgång till din transaktionsinformation genom  att  logga in på särskilt Konto. Här hittar Användaren även rapporter som kan laddas ner. I
transaktionsinformationen kan Användaren också se alla avgifter som har debiterats, andra belopp som debiterats ditt Konto  under den aktuella perioden och information om utbetalningar till  ditt  anvisade bankkonto. Direct2Internet tillhandahåller transaktionsinformationen på ett sätt  som gör det möjligt för Användaren att lagra och återskapa informationen i oförändrad form, till exempel genom att skriva ut kopior. Transaktionsinformationen kommer att förses med en referens så att Användaren kan identifiera transaktionen,  transaktionsbeloppet i den valuta som ditt Konto krediteras och transaktionsavgiften. Genom att godkänna detta Avtal begär och samtycker Användaren till att Direct2Internet sammanställer denna information enligt märke, applikation, kategori av betalningsinstrument och procentsats på de förmedlingsavgifter  som  tillämpas på transaktionen, såsom tillämpligt, och  att Direct2internet gör denna information tillgänglig för Användaren periodiskt via särskilt  Konto  i ett format som gör det möjligt för Användaren  att lagra och återskapa informationen i oförändrad form (till exempel i pdf-format). Vid uppsägning av Avtalet har Direct2Internet, utöver vad som följer av lag, ingen skyldighet   att lagra eller tillhandahålla dokumentation eller annan information i samband med någon transaktion genomförd genom Tjänsten.
 1. Återbetalningar och returer
  1. 21.1.Genom att godkänna Avtalet samtycker Användaren till att utföra alla återbetalningar och justeringar för retur av sina produkter och/eller tjänster via Tjänsten till kundens  Kort i enlighet med detta Avtal och tillämpliga Kortnätverksregler. Kortnätverksreglerna kräver att Användaren (i) ska upprätthålla
en rättvis policy för retur, avbeställning och justering, (ii) ska göra tillgängliga Användarens retur- eller avbeställningspolicy till kunden vid köptillfället, (iii) inte utföra återbetalningar i kontantbelopp till en kund i samband med en korttransaktion, såvida den tillämpliga lagen inte kräver annat, och (iv) inte acceptera kontantbelopp eller någon annan artikel med värde för att förbereda en återbetalning med Kort.
  1. Fulla återbetalningar ska motsvara summan som betalas för ursprungliga transaktion, inklusive skatt, expeditionsavgifter och annat. Summan som återbetalas ska inte överstiga det  ursprungliga  försäljningspriset om det inte rör sig om ersättning av summan som motsvarar porton som en kund måste betala för att returnera varor. När det rör
sig om behandlade återbetalningar kommer Direct2Internet att avräkna summan som återbetalas (inklusive alla tillämpliga avgifter)
 1. medel som ska betalas  till  Användaren för behandling av andra korttransaktioner eller (ii) medel på Användarens Konto. Om dessa medel inte är tillräckliga, auktoriserar Användaren Direct2Internet att initiera en debetpost i Användarens bankkonto som räcker till att komplettera återbetalningen till kundens Kort. Om Direct2Internet inte har tillgång till Användarens bankkonto för att initiera debetposten, samtycker Användaren
till att betala alla medel som måste betalas till Direct2Internet på första begäran. Användaren är uteslutande ansvarig för att godkänna och behandla retur för sina varor och/eller tjänster. Direct2Internet är inte ansvarig för eller förpliktad att behandla sådana returer.
 1. Utbetalningar till Användarens bankkonto
  1. Medel krediterade till Användaren för en betalningstransaktion kommer inte utbetalas till Användarens bankkonto förrän transaktionen anses genomförd. En betalningstransaktion kommer för detta syfte anses genomförd
när Direct2Internet har mottagit medlen från tillämpliga Kortinlösaren eller Kortnätverk på aktuella Klientmedelskonton. När Direct2Internet har verifierat Användarens bankkonto, kommer Direct2Internet initiera en betalning av medlen som krediterats Användaren (nettobetalningar, återdebiteringar, fordringar och andra medel som ska betalas till Direct2Internet) till Användarens bankkonto. Beroende på vilken typ av kortläsare som använts, om Användarens kunder har godkänt betalningstransaktionen med  signatur  eller med PIN-kod eller i övrigt till följd av risk- och transaktionshistoria, kommer utbetalningar av medlen till Användarens bankkonto att  variera enligt de tidsramar och begränsningar som meddelas Användaren från tid till annan. Information om gällande tidsramar och begränsningar återfinns på www.d2i.se. Genom Webbsidan kommer Användaren att informeras om initierade utbetalningar till Användarens bankkonto. Användaren kan genom Kontot välja alternativa utbetalningsplaner och/eller instruera Direct2Internet att upprätthålla balansen i Kontot för att räcka till återbetalningarna. Utbetalningar sker i enlighet med vad som anges på http://direct2internet. com/utbetalningsdagar/
  1. Direct2Internet förbehåller sig rätten att innehålla medel som mottagits och
krediterats Användaren i den utsträckning det  är nödvändigt för Direct2Internet för att slutföra pågående utredning eller lösa en pågående  tvist eller krävs enligt lag eller på grund av domstolsbeslut eller det annars begärts av brottsbekämpande myndighet eller  annan statlig enhet.
 1. Återdebitering och omtvistade transaktioner
  1. 23.1.Ett belopp hänförligt till en transaktion kan återdebiteras eller dras tillbaka från Klientmedelskontona, eller, om  sådant belopp redan har utbetalats till Användaren, återkrävas från Användaren (båda sådana situationer utgörande  en  ”Återdebitering”) om transaktionen (i) är omtvistad (inklusive situationer där varor eller tjänster inte levererats eller situationer där sådana varor eller tjänster inte motsvarar de standarder som krävts), (ii) av något skäl dras tillbaka av
Kortnätverken, Kortinlösare, kortinnehavaren eller kortutgivaren, (iii) inte är tillåten eller Direct2Internet har anledning att tror att transaktionen inte är godkänd, eller (iv)  påstås vara olaglig, tvivelaktig eller  i  strid mot Avtalet eller regler från Kortinlösare eller Kortnätverken. Användaren ska inte  återigen initiera eller behandla en betalningstransaktion som har varit föremål för en Återdebitering.
  1. För var transaktion som Direct2Internet anser kan resultera i en Återdebitering, har Direct2Internet rätt att hålla inne ett belopp som motsvarar det troliga beloppet för Återdebite- ringen i Klientmedelskonton i väntan på avgö- rande om Återdebitering är aktuellt. I samband med eventuell Återdebitering, har Direct2Inter- net rätt att göra avdrag från Klientmedelskonton, eller kräva från Användaren, ett belopp som motsvarar Återdebiteringen och sådana avgifter eller böter som är hänförliga till Återdebiteringen. Direct2Internet har rätt att upprätta diposi- tionskonto för att kunna använda vid återköp
då kundmedel ej finns för att täcka kostnaden. Dipositionens stolek beror på en riskassesment som beräknas på transaktionsstorleken som förekommer.
  1. Om det saknas tillräckliga medel på Klientmedelskontona för att täcka en
Återdebitering, ska Användaren omedelbart ersätta Direct2Internet härför (inklusive Direct2Internets omkostnader i samband med Återdebiteringen).
  1. Om Direct2Internet anser att det förekommer alltför frekventa Återdebiteringar relaterat till Användaren, förbehåller Direct2Internet sig rätten att genomföra kontroller eller ställa villkor som reglerar  Kontot och Tjänsten, inklusive att fastställa  nya avgifter för bearbetning av transaktioner, begära ett skäligt reserveringsbelopp för att täcka kommande eventuella Återdebiteringar och avgifter, begränsa Användarens möjligheter till uttag från Klientmedelskontona samt säga upp Avtalet och avsluta Tjänsten.
  1. Användaren förbinder sig att  på begäran hjälpa Direct2Internet att kontrollera
transaktioner som genomförts genom Tjänsten. Direct2Internet kan komma att begära erforderlig information från Användaren i syfte att t.ex. bestrida Återdebiteringar.
  1. Användaren förbinder sig att hålla Direct2Internet skadeslös från skador och förluster som Direct2Internet kan komma att åsamkas som ett resultat av krav mot Direct2Internet som härrör från
tillhandahållande av Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, eventuella krav relaterat till defekter i varor eller tjänster som köps med Kort som behandlas av Direct2Internet.
 1. Sekretess och lagring av data
  1. Användaren är skyldig att skydda och att inte obehörigen avslöja information  relaterad till Kort eller annan information relaterad till kortinnehavaren som Användaren får del av  vid genomförandet av betalningstransaktioner, såvida inte annat följer av detta Avtal. Om Användaren blir varse eller misstänker någon obehörig tillgång till eller avslöjande av sådan information, ska Användaren omedelbart meddela Direct2Internet och tillhandahålla Direct2Internet sådan dokumentation och assistans som Direct2Internet rimligen
kräver och i övrigt agera i enlighet med Direct2Internets rimliga instruktioner. Användaren är vidare skyldig att hantera information relaterad till Kort i enlighet med de standarder och riktlinjer som PCI DSS utfärdar från tid till annan och som finns att tillgå på www.pcisecuritystandards.org.
  1. Den information som avses i punkten
24.1 ovan ska under tiden för detta Avtal och därefter, användas av Användaren enbart för användning av Tjänsten och i enlighet med  detta Avtal och tillämpliga lagar och regler, inklusive men inte begränsat till lagar och regler rörande personuppgiftsbehandling. 24.3 I tillägg till vad som följer av punkten 27 nedan, samtycker Användaren till att Direct2Internet får avslöja all eventuell information som tillhandahålls Direct2Internet eller dess Kortinlösare till Kortnätverken, i syfte att fastställa identiteten på en individ, inklusive kortinnehavare, i enlighet med Kortnätverkens regler och i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
 1. Synpunkter Tjänsten
  1. 25.1.Användaren kan lämna synpunkter eller idéer om Tjänsten genom att skicka ett mail till emailadressen kundtjanst@Direct2Internet. com. Direct2Internet tar inte något ansvar för sådana synpunkter och idéer. Användaren har inte någon rätt till ersättning för synpunkter och idéer som lämnas, utan  Direct2Internet  kan fritt använda dessa och tillgodogöra sig alla rättigheter hänförliga till dessa.
 1. Avtalstid och uppsägning
  1. 26.1.Avtalet gäller tills vidare.  Användaren har rätt att när som helst säga upp kortinösen Avtalet och avsluta sitt Konto med  omedelbar
verkan genom att via www.d2i.se och kontakta Direct2Internet. Direct2Internet har rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av en uppsägningstid om 12 månader.
  1. Detta Avtal upphör att gälla med omedelbar verkan om Direct2Internets avtal med dess Kortinlösare upphör att gälla av någon anledning, eller om Direct2Internet upphör att vara registrerad hos Kortnätverken.
  1. Direct2Internet har rätt att spärra Användarens Konto, vägra denne tillgång till Tjänsten och/eller häva Avtalet med omedelbar verkan, om (i) det kommer till Direct2Internets kännedom eller Direct2Internet annars har skälig anledning att anta att Användaren använder eller kommer att använda Tjänsten
i strid mot Avtalet eller annars mot gällande lag eller föreskrift eller regler utfärdade av Direct2Internets Kortinlösare eller Kortnätverken, (ii) det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Användarens Konto kommer att missbrukas, (iii) det annars finns skälig anledning att anta att Användarens Konto har missbrukats eller kommer att missbrukas, (iv) Användaren återkallar sitt samtycke till behandling av Personuppgifter såsom beskrivs i punkten 27.1, (v) om ett borgensåtagande inte utfärdas på Direct2Internets begäran och i enlighet med punkten 33.1, (vi) Om Användarens  årliga volym av korttransaktioner beträffande antingen MasterCard-Kort eller Visa-Kort genom användning av Tjänsten överstiger sådant belopp som anges i punkten 2.5 och/ eller om Användaren inte kan accepteras som avtalspart i ett Premium Direct2Internet Merchant Agreement, (vii) om Användaren inte följer Direct2Internets begäran enligt punkten 2.6, eller (viii) om Användaren inte tillhandahåller korrekt, fullständig och uppdaterad information till Kontot.
  1. Vid Avtalets upphörande ska Direct2Internet, såvida inte annat följer av Avtalet, redovisa till Användaren eventuella medel som hållits avskilda för dennes räkning med avdrag för eventuella avgifter. Vid upphörandet har Användaren inte längre rätt att använda Tjänsten och den licens som upplåtits upphör att gälla.
  1. Bestämmelserna i punkterna 13, 14 och 23 ovan ska fortsätta att gälla efter Avtalets upphörande.
 1. Behandling av personuppgifter
  1. 27.1.Användarens integritet och skydd av Användarens uppgifter är mycket viktiga för Direct2Internet. Användaren bekräftar att Användaren har mottagit, läst i sin helhet  och samtycker till villkoren i Direct2Internets sekretesspolicy, som utgör en del av detta Avtal genom hänvisning, vilken innehåller Användarens samtycke till Direct2Internets insamling, behandling, bevarande och avslöjande av personuppgifter och andra ämnen som anges däri och vilken förklarar hur och för vilka ändamål Direct2Internet samlar in, behandlar, bevarar, avslöjar
och säkrar information som Användaren tillhandahåller Direct2Internet. Direct2Internet är personuppgiftsansvarig  för  behandlingen av personuppgifter och behandlingen sker i enlighet med den tillämpliga dataskyddslagar och särskilt i enlighet med svenska personuppgiftslagen (1998:204) och Bestämmelserna.
 1. Meddelanden och information
  1. 28.1.Skriftliga meddelanden från Direct2Internet till Användaren avfattas på svenska och sänds per email till den adress Användaren angivit eller genom Applikationen. Meddelande som på så sätt har sänts till Användaren ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag.
  1. Information som Direct2Internet är skyldig att tillhandahålla Användaren enligt Bestämmelserna och är alltid tillgänglig genom www.d2i.se. Användaren har rätt att på begäran få Avtalet och eventuell övrig information som ska tillhandahållas enligt Bestämmelserna, i läsbar och varaktig form.
Sådan begäran ska framställas skriftligen till den adress som anges i inledningen av Avtalet.
 1. Överlåtelse
  1. 29.1.Användaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter kopplade till Tjänsten eller till sitt Konto till annan utan Direct2Internets skriftliga godkännande. Direct2Internet har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan part utan Användarens samtycke.
 1. Tillägg och ändringar
  1. 30.1.Direct2Internet har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i Avtalet. Sådana ändringar och tillägg kommer vara på Svenska. Om Användaren är konsument, ska Användaren underrättas om ändringar eller tillägg och sådana ändringar eller tillägg ska träda i kraft två månader därefter. Om Användaren inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg
har denne rätt att säga upp Avtalet på sätt  som anges i punkten 26. Om Användaren inte underrättat Direct2Internet om att denne inte godkänner ändringarna eller tilläggen före den dag de träder i kraft, anses Användaren ha godkänt dem. För undvikande av missförstånd, om Användaren inte är en konsument, ska ändringar och tillägg gälla omedelbart.
  1. Direct2Internet har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inklusive prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller  av  förordningar och regler utfärdade av Direct2Internets Kortinlösare eller Kortnätverken.
 1. Tvist och lagval
  1. 31.1.Tvist angående tolkning  och  tillämpning av Avtalet, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.
  1. I tillägg till ovan och möjligheten för Användaren att kontakta  Direct2Internet med eventuella frågor eller klagomål rörande
Tjänsten, kan en användare som är konsument vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) i händelse av tvist mellan Användaren och Direct2Internet.
  1. I händelse av motstridighet mellan detta Avtal och reglerna utfärdade av Kortnätverken, ska sådana regler äga företräde i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.
 1. Webbsidor från tredje parter
  1. 32.1.Webbsidan kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbsidor som inte drivs av Direct2Internet. Direct2Internet har inte någon kontroll över, och tar inget ansvar för, något innehåll på sådana webbsidor. Användaren
är fullt ansvarig för sin användning av sådana webbsidor och är därför rekommenderad att noggrant läsa eventuella allmänna villkor och policys rörande personuppgiftsbehandling och sekretess som kan vara tillämpliga.
 1. Borgensåtagande
  1. 33.1.Om Användaren inte är en fysisk person kan Direct2Internet efter eget gottfinnande, före eller efter Direct2Internets beslut enligt punkten 3.4 ovan, begära att  en  företrädare för Användaren till fördel för Direct2Internet utfärdar ett borgensåtagande för Användarens fullgörande av sina skyldigheter enligt Avtalet.
Villkoren för ett  sådant  borgensåtagande ska vara i den form och med det innehåll  som Direct2Internet finner tillfredsställande och måste utfärdas inom den tidsperiod som Direct2Internet bestämmer.
 1. Revision
  1. Användaren samtycker till att Direct2Internet ska ha rätt att, före eller efter Direct2Internets beslut enligt punkten
3.5 ovan, själv, eller genom tredje part utsedd av Direct2Internet, genomföra revision av Användarens verksamhet (vilket inkluderar revision av Användarens lokaler)  i den utsträckning och på det sätt som Direct2Internet anser nödvändigt för att kunna säkerställa fullgörande av sina skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler, regler utfärdade av Direct2Internets Kortinlösare eller Kortnätverken och/eller detta Avtal. Avtalet gäller enligt ovan avtalsversion/datum och tills vidare. Allmänna villkor vid köp av Utrustning Del 1. Villkor avseende köp av Utrustning
 1. LEVERANS
  1. 1.1.D2I Financial Services AB nedan benämnd Leverantören, åtar sig härmed att leverera Utrustning, angiven på av Kunden tecknat avtal, med programvara och dokumentation till Kundens avtalade leveransadress.
 1. BETALNING, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH ANDRA KOSTNADER
  1. 2.1.Priset för Utrustningen är enligt gällande tecknat avtal, angivna priser är exklusive moms. Kunden betalar Leverantören direkt efter det att leverans av Utrustning, tillbehör eller förbrukningsmateriel skett till Kunden.
  1. Utrustningen är Leverantörens egendom till dess att Utrustningen är tillfullo betald. Om betalning ej erläggs i tid skall Kunden utge
dröjsmålsränta till Leverantören på förfallet belopp efter en räntesats om 2,0 % per påbörjad månad, samt - om Leverantören så erfordrar - ersätta Leverantörens kostnader för betalningspåminnelser och ev indrivning.
 1. OMPLACERING AV UTRUSTNINGEN
  1. 3.1.Avser Kunden att flytta Utrustningen och ha Utrustningen inkopplad  i annan lokal än leveransadressen, skall sådan omplacering i förväg anmälas till Leverantören. Alla kostnader förenade med sådan omplacering skall bäras av Kunden.
 1. LEVERANS AV PRODUKTER
  1. 4.1.Leverantörens mål är att leverera Utrustning i tid. Det kan dock finnas olika orsaker till att Leverantören inte kan leverera i tid. Leveransdatum som anges är därför ej bindande, utan beräknade datum.
  1. Leverans sker till av Kunden i avtalet angiven adress, avlämnandet räknas från när kunden mottagit Utrustningen. Kunden skall snarast efter avlämnande undersöka Utrustningen och skall omgående, dock senast inom 30 dagar, underrätta Leverantören om eventuellt fel eller brist i leveransen. Sådant fel innefattar även uppgifter beträffande Kunden lagrade i Utrustningen.
 1. LICENSAVTAL OCH SUPPORTAVTAL
  1. 5.1.Vid köp av Utrustning ingår parterna samtidigt även ett tillsvidareavtal om hyra av Programvara samt Support på de villkor som anges i tecknat avtal samt under ”Del 2 Villkor hyra av Programvara vid köp av utrustning” samt ”Del 3. ”Villkor Support”.
 1. GARANTI
  1. 6.1.Leverantören svarar under en period av 12 månader efter leverans för reparation av defekta delar och komponenter.
  1. Kunden svarar för, och står för risk vid transport till Leverantören vid garantireparation. Leverantören svarar för returfrakten till Kunden vid garantireparation.
  1. Garantin kan ej överföras till ny ägare i samband med överlåtelse av utrustningen.
 1. ANSVAR FÖR FEL
  1. 7.1.Leverantören svarar under garantitiden för fel i tillverkning eller konstruktion, dock ej för batteripaket. Leverantören svarar under garantitiden för utrustningens funktionalitet, dock ej för fel eller skador som förorsakats av:
 1. kundens felaktiga eller oaktsamma behandling eller användning av produkt,
 2. ingrepp i produkt företagen av annan än Leverantören eller den Leverantören anvisar,
 1. yttre omständigheter såsom olyckor, tex brand, vattenskada, oväder, översvämning, åsknedslag, ändringar i strömtillförsel, fel hos teleoperatör, bredbandsleverantör, terminalleverantör eller inlösare eller andra förhållanden som ligger utanför Leverantörens kontroll.
 1. anknytning till produkt med material som inte är levererad av Leverantören eller av Leverantören anvisad leverantör,
 2. användning av tillbehör som inte är godkända av Leverantören,
 3. att Kundens anslutning till Internet ej fungerar.
 4. att GSM-täckning saknas eller är bristfällig, eller vid driftstörning  i GSM-operatörens nät.
  1. 7.2.Leverantörens ansvar är begränsat till de åtgärder som anges ovan. Leverantören svarar inte för direkta eller indirekta skador, förlorad handelsvinst eller annan form av förlust i näringsverksamhet.
 1. GPRS-KOMMUNIKATION
  1. 7.1.Då Kund köpt utrustning inkluderande GPRS- kommunikation gäller abonnemanget enbart för datakommunikation avseende betaltrans- aktioner och endast inom Sveriges gränser. Eventuellt missbruk beivras och kommer att debiteras kunden i efterhand. Abonnemanget är spärrat för tal. Även om så inte skulle vara fallet, berättigar det inte på något sätt Kund att bruka SIM-kortet för annan trafik än för betaltransaktioner. De regler som Leverantören och aktuell teleoperatör har för sina abonne- mangsteckningar gäller även här. Kund ansvarar för att SIM-kortet
ej avlägsnas från köpt utrustning. SIM-kortet är att betrakta som en värdehandling, dvs borttappat SIM-kort skall omedelbart anmälas till Leverantören och Kund ansvarar för dylikt kort och eventuell överträdelse debiteras Kunden enligt ovan om ej anmälan skett eller Kund på annat   sätt brustit i sin aktsamhet.
 1. FORCE MAJEURE
  1. 8.1.Om Leverantören förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt   avtalet av omständigheter som Leverantören ej  kunnat  råda  över såsom arbetskonflikt, fel hos teleoperatör, åsknedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi samt fel eller försening i leveranser från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall  detta utgöra befrielsegrund, som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från andra påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffat före eller efter den avtalade leveransdagen.
 1. ÖVERLÅTELSE
  1. 9.1.Kunden äger rätt att överlåta Utrustning till annan endast sedan samtliga betalningar och övriga åtaganden är reglerade.
  1. Överlåtelse skall anmälas till Leverantören genom överlåtelsehandling för erforderlig systemändring. För sådan ändring har Leverantören rätt att ta ut en administrativ avgift.
  1. Överlåtelse av nyttjanderätt till programvara kan endast ske tillsammans med överlåtelse av Utrustning enligt ovan.
  1. Leverantören äger rätt att överlåta detta avtal i sin helhet eller delar därav, förutsatt att det för Kunden inte medför olägenhet i form av ökade kostnader, längre leveranstider, sämre service eller på annat sätt att överenskomna tjänster och funktioner inte kan levereras.
 1. AVTALETS UPPHÖRANDE
  1. 10.1.Leverantören har rätt att frånträda avtalet genom skriftligt meddelande därom inom fem (5) bankdagar från det att Leverantören erhållit det av Kunden undertecknade avtalsexemplaret. Leverantören har rätt att frånträda avtalet enligt villkor i punkt 5.1, om synnerliga skäl föreligger, vilket omöjliggör fullföljandet av avtalet.
 1. MEDDELANDE
  1. 11.1.Har meddelande som rör avtalet av Leverantören eller Kunden  avsänts till motparten i rekommenderat brev under dennes i avtalet  angivna adress eller den ändrade adress som vid meddelandets avsändande är för avsändaren känd såsom rätt adress, skall meddelandet anses ha kommit adressaten tillhanda senast på sjunde dagen efter avsändandet.
 1. TVISTER
  1. 12.1.Tvister i anledning av avtalet skall avgöras av Stockholms tingsrätt som enda instans.
 1. ALLMÄNT
  1. 13.1.Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor skulle vara ogiltig skall övriga villkors giltighet eller tillämpning inte på något sätt påverkas.
Del 2. Villkor avseende hyra av Programvara vid köp av utrustning
 1. BEVILJANDE AV LICENS
Direct2Internet Nordic AB, nedan benämnd Leverantören, beviljar härmed Kunden rätt att använda Programvaran till den Utrustning som anges i tecknat avtal i enlighet med följande villkor.
 1. LICENS ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN.
  1. 2.1.Kunden beviljas en icke-exklusiv nyttjanderätt att använda Programvaran.
 1. BETALNING, AVGIFT, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH ANDRA KOSTNADER
  1. 3.1.Kunden skall erlägga en månatlig avgift för Programvaran under den tid tjänsten är inkopplad. Avgiften skall erläggas kvartalsvis i förskott
på förfallodagen. Hyrestiden är tolv (24 månader i taget med början    den 1:a i månaden efter den månad då tjänsten inkopplats hos Kunden, exakta datumet framgår av första fakturan. Betalning skall ske via Autogiro eller på fakturan angivna plus och bankgirokonton. Om Kunden valt betalningsalternativet Autogiro se vidare allmänna  villkor  autogiro. Om betalning ej erläggs i tid skall Kunden utge dröjsmålsränta till Leverantören på förfallet belopp efter en räntesats om 2,0 % per påbörjad månad, samt - om Leverantören så erfordrar - ersätta Leverantörens kostnader för betalningspåminnelser och ev indrivning.
 1. PROGRAMVARA
  1. 4.1.Programvaran är Leverantörens egendom och Kunden erhåller genom avtalet en icke exklusiv ej överlåtbar nyttjanderätt.
  1. Leverantören äger införa sådana förändringar i Programvaran som är nödvändiga för aktualisering av transaktionshantering eller produktens användning eller förhindra otillåten användning. Kunden har inte rätt att utan Leverantörens medgivande ändra, kopiera eller vidta någon åtgärd med Programvaran.
 1. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR
  1. 5.1.Leverantören har rätt att ändra eller göra tillägg i villkoren för    avtalet avseende hyra av Programvara. Sådana ändringar eller tillägg ska meddelas Kunden senast tre (3) månader innan ikraftträdandet.
Avgiftshöjningar får dock ske en månad efter det att Kunden meddelats  om höjningen. Skäl till sådan prishöjning kan vara ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa underleverantörer, myndigheters beslut, ändrad lagstiftning eller regulatoriska och/eller branschspecifika krav omfattande Utrustningen.
 1. AVTALSTIDEN
  1. 6.1.Avtalet om hyra av Programvara löper med en uppsägningstid om tre månader räknat från kommande årsförfallodag. Senast vid
uppsägningstidens utgång skall Programvaran tas bort från Utrustningen. Sker ej uppsägning 3 månader innan kommande årsförfallodag förlängs avtalet automatiskt 12 månader i taget för PAX A920. För Miura 010, Wisepad och Wisepad Plus gäller endast 3 månaders uppsägningstid för hyra av programvara.
 1. ANSVARSBEGRÄNSNING, FORCE MAJEURE
  1. 7.1.Leverantören är inte ansvarig mot Kunden eller Kundens kunder för direkta skador eller indirekta skador, kostnader, förluster eller förseningar eller andra former av förmögenhetsförluster som kan ske i anknytning till hyra av programvara.
 1. TVISTER
  1. 8.1.Tvister i anledning av avtalet skall avgöras av Stockholms tingsrätt som enda instans.
Del 3. Villkor avseende Support vid köp av utrustning och hyra av Programvara
 1. SUPPORT
  1. 1.1.Leverantören utför - under den tid som avtalet om hyra av  Programvara är giltigt - telefonsupport på Utrustning och skall för detta hålla en organisation med lämplig kvalificerad  och  kompetent  personal för utförande av detta åtagande, som skall utföras med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt.
  1. Kunden har tillgång till telefonsupport avseende Programvaran till den Utrustning som anges i tillhörande tecknat avtal helgfri vardag mellan
08.30 och 17.00. Kundtjänst svarar under denna tid på frågor som rör Kundens Utrustning. I de fall problem med Utrustning uppstår som av tekniska skäl inte kan avhjälpas per telefon har Leverantören rätt att föreslå alternativa åtgärder för att avhjälpa fel. Reparationsservice kan erhållas enligt för tillfället gällande rutiner och enligt för tillfället gällande prislista.
 1. AVGIFT, BETALNING
  1. 2.1.Avgift för Support och villkor för betalning är inkluderad i och följer villkor för ersättning för Programvara enligt Del 2, punkt 3.1.
 1. ANSVARSBEGRÄNSNING, FORCE MAJEURE
  1. 3.1.Leverantören är inte ansvarig mot Kunden eller Kundens kunder för direkta skador eller indirekta skador, kostnader, förluster eller förseningar eller andra former av förmögenhetsförluster som kan ske i anknytning till tjänster.
Villkor enligt Del 1, punkt 8.1 är även tillämpliga vad avser Leverantörens ansvar att utföra Support.   SWEDISH Legal Terms – Delbetalning Merchant Agreement – Terms and Conditions Welcome to Direct2Internet Nordic delbetalning “D2I delbetalning”. Using D2I delbetalning  allows you to accept a new form of instalment payments that uses your customer’s existing credit card and works through your existing processor. This new payment form provides convenience to your customers increases your customers’ ability to make purchases at your establishment and helps speed  payment  to your account. You must read, agree with, and accept all of the terms and conditions contained in this Merchant Agreement. Your use of the D2I delbetalning Services and D2I delbetalning Platform constitutes your acceptance of the terms of this Merchant Agreement and forms a legally binding contract.  We  will not accept any alterations to or deletions of any part of the Merchant Agreement and, if made, any such alterations or deletions shall not apply. You further acknowledge that all  D2I delbetalning Services referenced in this Merchant Agreement may not be available to you, and your Application will indicate those D2I delbetalning Services you have elected to accept. We may amend this Merchant Agreement, including the Fee Schedule, at any time by posting a revised version on our website. The revised version, and any revised  directions, will be effective as of the time we post it. In addition, if the revised version includes a material change, including a change  in  the Fee Schedule, we will provide you with 30  days prior notice of such material change by posting notice on the “Policy Updates” page of our website, and with respect to any change of the Fee Schedule,  also by  providing you with a notice (electronically or by other reasonable means). If you would like to receive notification by email of new Policy Updates, you may do so by notifying D2I delbetalning in writing, which may be by e-mail. If you do not agree with any material change or with any change to the Fee Schedule then you may terminate your use of the D2I delbetalning Services and D2I delbetalning Platform pursuant to this Merchant Agreement. This Merchant Agreement (“Merchant Agreement”), together with the Merchant Application (“Application”), form a contract between the merchant identified in the Application (“you”, “yours”, “your” or “Merchant”) and Direct2Internet Nordic AB (D2I) (“we”, ”us”, “our”, or “D2I delbetalning”), each of the Merchant and D2I shall be referred to as a “Party” and together as the “Parties”. 1. Description of D2I delbetalning Services This Merchant Agreement governs your use of D2I delbetalning to provide instalment payment processing (“D2I delbetalning Instalments”) and proprietary software products (the “D2I delbetalning Platform”) that works through Merchant’s existing processor described more fully herein and on the D2I delbetalning website, as selected by you in the Application (collectively the “D2I delbetalning Services”). For the avoidance of doubt, nothing herein is intended to create a debtor/creditor relationship between the parties.
 • D2I delbetalning Instalment Processing Via The D2I delbetalning Platform.
 • D2I delbetalning Platform. Merchant will accept instalment payments for any sales transaction for goods or services (“Transaction”) processed through Merchant’s existing processor on the D2I
delbetalning Platform. The D2I delbetalning Platform shall secure the balance of each Transaction with a direct authorisation of  the outstanding balance of the sale price (“Authorisation”) utilising a Consumer’s available credit on a pre-existing Visa, MasterCard or any other applicable card associated engaged with D2I delbetalning (the “Card Networks”). The D2I delbetalning Platform will automatically issue a new Authorisation, not less than once each  month, to the respective Card Network for  the remaining balance. Notwithstanding the two situations described in the last sentence of Section 1.2 (b), Merchant will provide the Consumer the purchased goods and/or services at the time of purchase in accordance with Merchant’s polices. The Consumer will pay the Merchant in monthly instalments (each payment an “Instalment”) on such terms as the Merchant and the Consumer may agree.
 • Notice of Shipment or Receipt of Goods. Merchant understands and agrees that D2I delbetalning will authorise a Transaction at the time of purchase. Merchant understands and agrees that D2I delbetalning will capture the Consumer’s first Instalment when D2I delbetalning receives notification (the “Notice”) from the Merchant that the goods  or services purchased by the Consumer were taken or received by the Consumer upon completion of a physical Transaction,  or shipped in the case of an e-commerce Transaction completed online. The Notice in a physical Transaction shall be in the form
of Merchant’s standard receipt. In the case  of an e-commerce transaction, the Notice shall be in a commercially reasonable e-mail correspondence to the Consumer. However, Merchant understands and agrees that D2I delbetalning will only capture the Consumer’s first instalment at the time of the purchase before D2I delbetalning receives Notice from the Merchant in the following scenarios: (a) if the Consumer has agreed to a delayed delivery transaction or an advance deposit transaction, or (b) in the case of prepayment of services or custom merchandise, only if the Merchant advises  the  Consumer of the immediate billing at the time of the transaction. o Exclusivity and Required Use of D2I delbetalning Instalments and Materials. By agreeing to use the D2I delbetalning Services, you must offer D2I delbetalning Instalments as a payment option to your customers. You shall adequately display service marks supplied by D2I delbetalning, and such marks must be displayed with equal prominence to the logos for your other payment options.  You shall not discriminate against D2I delbetalning Instalments, nor discourage its use, as a payment option over any other payment option offered by you. You shall cease to use or display such service marks immediately upon notice from D2I delbetalning or upon termination of this Merchant Agreement. You hereby undertake that before using any other solution than D2I delbetalning to provide instalment processing services and/or securitised instalment payments, you will provide D2I delbetalning with 60 days prior written notice. The Parties agree that: money damages would not be a sufficient remedy for any breach or threatened breach of this Section 1.2 by Merchant,  that D2I delbetalning shall be entitled to specific performance and injunctive or other equitable relief as a remedy for any such breach, and the Parties waive any requirement for the security or posting of any bond in connection with such remedy. Such remedy shall not be deemed to  be the exclusive remedy for breach of this Section 1.2 but shall be in addition to all other remedies available to D2I delbetalning at law or equity. Merchant agrees to indemnify and hold harmless D2I delbetalning for any damage, loss, cost or liability relating to or resulting from any breach of this Section 1.2, including  all legal fees and disbursements and the costs of enforcing this Merchant Agreement or any action for relief pursuant to this Section 1.2.
 • Agreement with the Consumer.
For each and every Transaction, the Merchant shall provide  the  Consumer with, and shall ensure the Consumer’s execution of, an Agreement and Recurring Instalment Payment Authorisation and the accompanying Terms and Conditions (“Consumer Disclosures”) in the exact form as attached in FORM A, without any modification or alteration. The Consumer Disclosures shall obtain the Consumer’s consent to the authorisation  and  capture of the full amount of the Transaction, along with the specified number of Instalments and the amount of each Instalment. The Consumer Disclosures shall also clearly notify the Consumer that D2I delbetalning may authorise the Consumer’s credit card at any time for the outstanding amounts due, until the balance is paid in full. The Consumer Disclosures shall  further provide that in case of rejection of any instalment and/or authorisation, the total outstanding amount will be collected. D2I delbetalning may contact the Consumer  in order to obtain other credit card information.
 • Merchant Recordkeeping. Merchant shall retain and preserve for each Transaction  for at least 3 years: (a) in the event of a cardholder-present transaction, a manual imprint authorisation of the Consumer’s  card for the full amount of the Transaction;
(b) in the event of an online transaction, confirmation of online authorisation in a form acceptable to D2I delbetalning; and if relevant (c) proof of shipment or receipt by the Consumer of any goods or services.
 • Anti-Fraud. The Parties understand and agree that fraud detection and fraud prevention measures are the sole responsibility of the Merchant.
 • D2I delbetalning liability. With respect to any Transaction, if the Merchant is unable to collect any amount owed to it pursuant  to such Transaction and (i) such inability to collect is directly and proximately caused by the D2I delbetalning  Platform’s  failure to timely secure an  Authorisation,  failure to successfully issue a new Authorisation  or failure to timely submit a capture; and
 1. Merchant has made best efforts to collect such amount from  the  Consumer for no less than thirty (30) days, then D2I delbetalning shall be liable to Merchant for any amount Merchant is unable to collect from the Consumer as a result of such failure, provided, however, that Merchant will assign to D2I delbetalning any and all  of Merchant’s rights to collect such amount from the Consumer. For the avoidance of doubt D2I delbetalning will not be liable
for any amount Merchant is able to collect from the Consumer, whether through the D2I delbetalning Platform  or  otherwise, and will not be liable for any consequential, special, indirect or incidental damages of any kind or nature, whatsoever. 1. FEES o Fee Schedule. Merchant agrees to pay to us the Fees as set forth in the fee schedule (“Fee Schedule”) in the exact form as set out in the Application on or before the date the Fees are due as set forth in the Fee Schedule. Merchant shall also execute as part of the Credit Card Authorisation (“Merchant Authorisation”) in the exact form as set out in the Application to allow D2I delbetalning to charge Merchant’s credit card or bank account. The Fee Schedule is hereby incorporated by reference into the terms of this Merchant Agreement. We reserve the right to suspend or cancel service in the  event any Fees remain unpaid for more than three (3) days after the due date.
 • Additional Fees. Merchant agrees to pay to us additional fee for any charge back
-495 SEK and for any Direct debit or SEPA Rejection transaction -496SEK Payment Terms
 • You agree that the usual means of payment of any funds from you to D2I delbetalning will be from your existing payment-processing
provider (“Acquirer”) out of the funds received from the Consumer under your irrevocable instruction to Acquirer.
 • You agree to allow D2I  delbetalning  to charge the credit card or bank account that you provided when you registered  for  this D2I delbetalning Platform on the Merchant Authorisation for fees that become due under this Merchant Agreement. You  authorise  us to initiate transaction entries to a depository account identified by you through SEPA.
This authority shall remain in full force and effect until the later of i) 30 days after we have received written notification from you of your request for termination of this Merchant Agreement, (ii) your depository has responded to the request, and iii) D2I delbetalning has collected all Fees due and owing under this Merchant Agreement. In the event of any change to your depository account, you shall promptly update your account information by providing us with current and accurate information. If you fail to provide current and accurate depository account information, we may immediately discontinue providing the D2I delbetalning Services to you, without liability, until such information is provided to us, and/ or terminate this Merchant Agreement and take other actions to protect our interest. You acknowledge that any change in account information may not be effective until the month following the month in which we receive such notice. If we agree not to require payment by ACH, you shall pay us by bank transfer or by other means we may designate, such payments to be made in accordance with the Fee Schedules or as otherwise applicable pursuant to this Section 2.
 • In the event that D2I delbetalning is unable to recover any fee amount that is due
from your D2I delbetalning Account, D2I delbetalning may terminate your use of the D2I delbetalning Services within 30 days of the date that the fee was due and exercise any other rights D2I delbetalning has under this Merchant Agreement. Other Fees and Charges
 • Late Fees. You shall incur a late fee in the amount set forth in the Fee Schedule if any amounts due to us under this Merchant Agreement are not paid in accordance with this Section 2. In addition, you shall be subject to a finance charge equal to one and one-half percent (1.5%) per month, or the highest rate allowable by law, whichever is less, determined and compounded daily from the date due until the date paid. Payment of such late fee(s) and finance charge(s) will
not excuse or cure any breach or default for late payment. We may accept any cheque or payment from you without prejudice to our rights to recover the balance due or to pursue any other right or remedy. No endorsement   or statement on any cheque or payment or any correspondence accompanying any cheque or payment or elsewhere will be construed as an accord or satisfaction. On each occurrence when we are unable to collect Fees from you for any reason, including but not limited to insufficient funds, closed account, or any other negative response, we may charge you a return payment fee in the amount set forth in the Fee Schedule. You agree to pay all costs and expenses, of whatever nature, including legal fees, incurred by us or on our behalf in connection with the collection of any unpaid charges and Fees.
 • Advance Deposit of Funds  for  Payment of Fees. If there are credit-worthiness or international banking reasons for us to do so (as we may determine in our sole discretion), we may require you and you agree to make  a deposit of funds in a non-interest-bearing account as we direct, as an advance on the payment of Fees. We will make automatic withdrawals against such advance deposits  in accordance with our normal billing practices as described herein. You will be required to replenish the advanced deposits periodically as the balance on such deposits falls below the minimum amount as we
may direct you from time to time in our discretion. Upon termination of this Merchant Agreement, any unused funds in your advanced deposit account after the payment of all Fees and other associated expenses  will be returned to you within a reasonable period of time, in the normal course of business, without interest. Operations and Procedures
 • Compliance with Visa and MasterCard. Merchant agrees to be bound by the operating regulations and rules of Visa, MasterCard and any other card association or network organisation utilised by D2I delbetalning in accordance with this Merchant Agreement (the “Rules”), as any of the above referenced documents may be modified and amended from time to time.
Merchant acknowledges that the Rules are located on the Visa and MasterCard websites.
 • Third Party-Compliance. Merchant shall be compliant with the standards of  the PCI Security Standards Council (or its
replacement body or successor) in force from time to time, including the Payment Card Industry Data Security Standard, Payment Application Data Security Standard and the PIN Transaction Security Standard, as updated from time to time  (together,  the “PCI SSC”) and will annually validate such compliance. Merchant further agrees to comply with and be bound by, and to cause any third party who provides Merchant with services related to payment processing or facilitates Merchant’s ability to accept credit and debit cards and who is not a party to   this Merchant Agreement to comply with and be bound by, the Rules and regulations of Visa and MasterCard, and any other card association or network organisation  related to cardholders and transaction information security, including, without limitation, the PCI SSC, Visa’s Cardholder Information Security Program and MasterCard’s Site Data Protection Program.
 • Indemnification for Fines and Penalties. Merchant will indemnify and hold harmless D2I delbetalning and anyone acting on D2I delbetalning’s behalf from any fines and penalties issued by Visa, MasterCard or any card association  or  network  organisation and any other fees and costs arising out of or relating to the processing of Transactions by
D2I delbetalning through the D2I delbetalning Platform and will promptly reimburse D2I delbetalning for any such fines, penalties, fees and costs.
 • Refunds. Merchant shall be entitled to request the refund of a Transaction within  30 days following the first instalment of  such Transactions but in any case, before the payment of the second instalment. In case a request of a refund is duly submitted to D2I delbetalning by the Merchant, D2I delbetalning shall process such refund and cancel the remaining Instalments under
the Transaction. D2I delbetalning shall not  be responsible for any request for a refund that shall be submitted to D2I delbetalning following the above timeframes; however, Merchant shall be entitled, on its own expense, to independently apply to the applicable card association and any other relevant third party in order to have such refund approved, and if such refund is approved by all relevant parties, and D2I delbetalning is notified of such approval, D2I delbetalning shall process such refund and cancel the remaining Instalments under the Transaction.
 • Chargebacks. D2I delbetalning integrates with Merchant’s existing payment processor utilising the Card Networks. Merchant understands that obtaining an authorisation for any D2I delbetalning  Transaction  shall not constitute a guarantee of payment, and such Transaction can be returned or charged back to Merchant like any other transaction. In the event of a chargeback, Merchant shall exercise commercially reasonable efforts
to promptly resolve the chargeback with Merchant’s payment processor. Merchant shall be solely liable for any chargeback initiated by Merchant’s customer and Merchant agrees to indemnify and hold harmless D2I delbetalning for any damage, loss, cost or liability relating to or resulting from any chargeback initiated by Merchant’s customer. If a customer disputes any Transaction processed by D2I delbetalning, where the Transaction is charged back for any reason by the card issuing institution, or if D2I delbetalning has any reason to believe a D2I delbetalning Instalment previously issued is not valid or otherwise deemed to be improper by D2I delbetalning  in its sole discretion, any outstanding fees owed to Merchant  may  be deducted from any payment due to Merchant or may be charged against any of Merchant’s accounts. Merchant acknowledges and agrees that it is bound by the rules of the Card Networks with respect to any chargeback. Upon D2I delbetalning’s receipt of any notice of chargeback for a Transaction, D2I delbetalning shall provide such notice to Merchant, and D2I delbetalning may immediately terminate all activities regarding the Transaction. Merchant shall respond to such notice within two (2) business  days by advising D2I delbetalning  whether Merchant disputes such chargeback, and D2I delbetalning shall deem Merchant’s failure to respond within such period as Merchant’s consent to the chargeback.
 • Effect of Chargebacks. In the event of a chargeback, D2I delbetalning will be unable to maintain securitisation of the
Transaction during chargeback processing. Merchant acknowledges that Merchant was informed of and understands the foregoing. Therefore, even if Merchant is successful in opposing the chargeback, D2I delbetalning cannot assure processing of the remaining Instalments. In this scenario, Merchant hereby acknowledges and agrees that any recourse available to the Consumer by Merchant will be solely based on the terms of the sale agreement between those two parties.
 • Point of Sale Terminals and Merchant Accounts. Each Merchant shall have
a separate Merchant ID (“MID“). When applicable, the Parties agree that for any point of sale that uses the D2I delbetalning Services, Merchant will establish a Terminal ID (“TID”). The TID and the MID will be operated by D2I  delbetalning.  Merchant shall provide D2I delbetalning the TID, and the user name and password for such TID. Merchant hereby grants D2I delbetalning the irrevocable authorisation to check and verify with any gateway and/or acquirer the TID, user name and password for any TID.
 • Reserves and other Protective Actions.
If D2I delbetalning determines, in its sole discretion, that Merchant’s Account receives, or is likely to receive, a disproportionately high number of customer complaints, reversals, chargebacks, disputes, claims, fees, fines, penalties or other liability (collectively “Risk Factors”), D2I delbetalning may take certain actions in connection with Merchant’s Account and/or  Merchant’s  use of the D2I delbetalning Services in order to secure the performance of Merchant’s obligations under this Merchant Agreement.
 • Termination of New Transaction Acceptance. D2I delbetalning may refuse to provide securitisation for all future transactions until future notice  or
permanently. However, D2I delbetalning will continue to provide securitisation through Authorisations for existing Transactions until the last Instalment is paid. D2I delbetalning’s obligation to provide such continued Authorisations is subject to the terms of this Merchant Agreement, including, without limitation, the Chargeback and Refund provisions. Merchant agrees to pay all D2I delbetalning’s fees during such period.
 • Additional Actions. D2I delbetalning may take other reasonable actions D2I delbetalning determines are necessary to
protect against the Risk Factors associated with Merchant’s D2I delbetalning Account, including requesting additional collateral from Merchant such as a letter of credit or a personal guarantee. D2I delbetalning may contact Merchant’s customers, on its behalf, in the event that D2I delbetalning is investigating potential fraud.
 • [Setoff. Merchant agrees that, in the event of a default by Merchant, and in furtherance of its rights described herein and otherwise,
D2I delbetalning has a right of setoff and may apply any of Merchant’s deposit balances or any other monies due D2I delbetalning from Merchant towards the payment of amounts due from Merchant under the terms of this Merchant Agreement. The rights  stated herein are in addition to any other rights D2I delbetalning may have under applicable law.] Financial and Other Information
 • Books and Records. D2I delbetalning reserves the right to reassess your eligibility for any of the D2I delbetalning Services
if your business is or becomes materially different from the information  you  provided in your Application. D2I delbetalning may request at any time and you agree to provide commercially relevant  information  about your financial condition. You agree to retain copies of all paper and electronic sales slips and credit slips submitted to D2I delbetalning for a period of three (3) years from receipt of funds in the last Instalment, or such longer period of time as may be required by the operating rules or regulations of the card associations or network organisations,  by law, or by D2I delbetalning as specifically requested in writing. You further agree that D2I delbetalning and anyone acting on D2I delbetalning’s behalf may seek injunctive relief with respect to your failure to furnish financial or other information upon request.
 • Credit Report Authorisation. You understand and agree that you are authorising D2I delbetalning to  obtain your, or any of your owners’, officers’, shareholders’, partners’, proprietors’, managing agents’ or guarantors’ credit reports from a credit reference agency for the purpose of processing you Application for D2I delbetalning Services. You further understand and agree that you are authorising D2I delbetalning  to  obtain your credit report on an ongoing basis for account review purposes. In addition, you
understand and agree that you will provide D2I delbetalning with the irrevocable Authorisation to Obtain Information (“Authorisation to Obtain Information”) set forth in the Application, and that this Authorisation to Obtain Information shall not be time barred.
 • Release and Exchange of Financial Information. You hereby authorise D2I delbetalning or any depository institution to release any financial information concerning Merchant or its accounts to D2I delbetalning. D2I delbetalning may exchange information about Merchant, Merchant’s owners, principals, partners,
proprietors, officers, shareholders, managing agents and guarantors with other financial institutions and credit card associations and network organisations that may reasonably request such information. Merchant hereby authorises D2I delbetalning to disclose such information without any liability whatsoever to Merchant. Intellectual Property
 • Grant of Non-Exclusive License for Splitit Platform. During the Term of this Merchant Agreement, you are hereby granted a non-exclusive, non-transferrable, limited right to use the D2I delbetalning and Splitit Platform,  so long as  you are current in paying all applicable Fees in accordance with this Merchant Agreement subject to the
restrictions contained herein and restrictions communicated to you in the future by us. Merchant acknowledges the Splitit Platform under this Merchant Agreement is subject to a patent issued to Splitit by the United States Patent and Trademark Origination on July 4, 2013, as Patent number 8290864, and is further subject to a patent published by the World Intellectual  Property  Organisation on October 4, 2014, as application number, WO/16014/053920 and is further subject to Splitit pending applications for patents.
 • Ownership. Merchant shall not obtain title, copyrights or any other proprietary right to the Splitit. At all times, Splitit retain all rights to the D2I delbetalning Platform, including but not limited to updates, enhancements and additions. Merchant shall not disclose the Splitit Platform to any party, convey, copy, license, sublicense, modify, translate, reverse engineer, decompile, disassemble, tamper with, create any derivative work based or otherwise attempt to discover the source code or trade secrets of the Splitit and Direct2Internet Platform or related technology.
 • Use of Platform. Merchant’s use of the D2I delbetalning Platform shall be limited to that expressly authorised by D2I delbetalning. D2I delbetalning’s suppliers and  vendors are intended third-party beneficiaries of this Merchant Agreement to the extent of any terms herein pertaining to such suppliers’ ownership rights; such suppliers have the right to rely on and directly enforce such terms against Merchant. Merchant shall use and operate the D2I delbetalning Platform only for the D2I delbetalning Services.
 • Use of Trademarks. Except as authorised in this Merchant Agreement, you shall not take any actions inconsistent with our ownership  of Splitit Platform, our trademarks and
any associated registrations or attack the validity thereof. You shall not use the Splitit Platform or our trademarks in any manner  that would indicate that you are using such Splitit Platform or our trademarks other than as a licensee nor assist any third party do the same.
 • Compliance with Laws. You agree that you will comply, at  your  own expense, with all applicable laws, regulations, rules, ordinances and orders of governmental authorities having jurisdiction over
such matters. You shall not use the D2I delbetalning Platform in any manner, or in furtherance of any activity that may cause us to be subject to investigation, prosecution or legal action. We reserve the right to amend, modify or change our policies, procedures and guidelines, and you shall comply with all of our then current policies, procedures and guidelines governing the D2I delbetalning Platform.
 • D2I delbetalning Platform Service and Maintenance. Merchant will promptly notify D2I delbetalning of any failure or other incident resulting in the loss of use of the D2I delbetalning Platform or need for repair or maintenance,  whereupon D2I delbetalning will use commercially reasonable efforts to repair or make the
necessary arrangements to obtain required maintenance. Merchant shall cooperate with D2I delbetalning in its attempt to diagnose any problem with the D2I delbetalning Platform. In the event Merchant’s D2I delbetalning Platform requires additional software, Merchant is obligated to cooperate with D2I delbetalning to achieve service restoration. Merchant  acknowledges  that D2I delbetalning does not warrant that any such repair or maintenance efforts will be successful. If D2I delbetalning’s efforts are not successful, Merchant may terminate this Merchant Agreement in accordance with Section 3. The foregoing shall  constitute your sole remedy, and our sole liability, for interruptions, outages or others delays in the D2I delbetalning Services or D2I delbetalning Platform.
 • Use of Merchant Promotional Materials. Merchant shall make available to D2I delbetalning certain Merchant logos, button links, text links, and/or other graphic material for display and use on the D2I delbetalning website (the “Promotional Materials”).
Merchant agrees that D2I delbetalning  may prominently display the Promotional Material on D2I delbetalning’s website in a reasonable manner. During the Term of this Merchant Agreement, Merchant grants D2I delbetalning a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use any of Merchant’s intellectual property necessary to display the Promotional Materials on D2I delbetalning’s website for marketing and promotional purposes. Confidentiality Merchant agrees that by accepting and using the D2I delbetalning Services, Merchant will receive from D2I delbetalning certain property and highly sensitive information, including but not limited to the D2I delbetalning Platform.
 • Definition. “Confidential Information” shall mean any and all technical and non- technical information disclosed, provided or made available by D2I delbetalning to Merchant, either directly or indirectly, in
writing, electronically, orally or by inspection of tangible objects (including without limitation documents, prototypes, samples, materials and equipment), for  the  purpose of evaluating a Transaction, at any time, including prior to the date hereof, which includes, but is not limited, to proprietary information, marketing techniques and know-how, data compilations, analyses, projections, techniques, sketches, drawings, works of authorship, models, inventions, know-how, processes, apparatuses, equipment, algorithms, software programs, software source documents, and formulae related to the current, future, and proposed products and services of D2I delbetalning.
 • Exclusions from Confidential Information.
Confidential Information shall not  include any information which (i) was publicly known and made generally available in the public domain prior to the time of disclosure by D2I delbetalning; (ii) becomes publicly known and made generally available after disclosure by D2I delbetalning through no action or inaction of Merchant; (iii) is already in the possession of Merchant at the time of disclosure by D2I delbetalning as proven by written records; or (iv) is obtained by Merchant from a third party without a breach of such third party’s obligations of confidentiality.
 • Nonuse and Nondisclosure. Merchant agrees not to use any Confidential Information of D2I delbetalning for any purpose except those purposes stated herein.
 • Required Disclosure. If Merchant is required by law, any governmental or regulatory authority or by a court of competent jurisdiction (by oral questions, interrogatories, requests  for  information, civil investigative demand, or similar legal process) to disclose any Confidential Information, Merchant will provide D2I delbetalning with prompt written notice of such requirement(s) so that D2I delbetalning may seek an appropriate protective order
or waive compliance with the provisions of  this Merchant Agreement, and Merchant will cooperate with D2I delbetalning to obtain any such protective order. If, failing the entry of a protective order or the receipt of a waiver hereunder, Merchant, in the opinion of its counsel, is legally compelled to disclose Confidential Information, Merchant may disclose only that portion of such Confidential Information as is legally required; provided, that Merchant agrees to use commercially reasonable efforts to obtain assurance that confidential treatment will be  afforded  to such Confidential Information; provided, further that Merchant shall promptly  notify D2I delbetalning, in writing, of Merchant’s determination to make such disclosure and  the scope and contents of such disclosure.
 • Maintenance of Confidentiality. Merchant agrees that it shall take reasonable measures to protect the confidentiality of and avoid disclosure and unauthorised use of the Confidential Information. Without limiting
the foregoing, Merchant shall use at least that degree of care that it takes to protect   its own confidential information of a similar nature, but in no event less than reasonable care, and shall ensure that its employees and representatives who have access to Confidential Information have signed a nonuse and nondisclosure agreement protecting Confidential Information that is substantially similar in content to the provisions hereof, prior to any disclosure of Confidential Information to such employees.
 • Return of Materials. All documents and other tangible objects containing or
representing Confidential Information which have been disclosed by D2I delbetalning to Merchant, and all  copies  thereof which are in the possession of Merchant, shall be and remain the property of D2I delbetalning and shall be promptly returned to D2I delbetalning, or destroyed, upon D2I delbetalning’s written request.
 • Remedies. The Parties agree that money damages would not be a sufficient remedy for any breach or threatened  breach  of this Section 5 by Merchant, and that D2I delbetalning shall be entitled to specific performance and injunctive or other equitable relief as a remedy for any such breach, and the Parties further agree to waive any requirement for the security or
posting of any bond in connection with such remedy. Such remedy shall not be deemed to be the exclusive remedy for breach of this Section 5.7 but shall be in addition to all other remedies available to D2I delbetalning at law or equity. Merchant agrees to indemnify and hold harmless D2I delbetalning from any damage, loss, cost or liability relating   to or resulting from any unauthorised use or disclosure by Merchant of the Confidential Information, including all legal fees and disbursements and the costs of enforcing this Merchant Agreement or any action for relief pursuant to this Section 5.7. Representations and Warranties
 • Mutual. Each Party represents  and warrants to the other that (i) this Merchant Agreement constitutes a legal, valid and binding obligation, enforceable against it in accordance with its terms; (ii) the Party’s obligations under this Merchant Agreement do not violate any law or breach any other agreement to which such party is bound; (iii) it has all necessary right, power and ability  to execute this Merchant Agreement and to perform its obligations therein; and (iv) no
authorisation or approval from any third party is required in connection with such Party’s execution, delivery or performance of this Merchant Agreement.
 • Merchant. You represent and warrant that you are engaged in a lawful business and  are duly licensed to conduct such business under the laws of all jurisdictions in which  you conduct business. You further represent and warrant that all statements made by you in this Merchant Agreement, or in any other document relating hereto by you or on your behalf, are true, accurate and complete in all material respects.
 • Compliance with Applicable  Laws. You will comply with all applicable laws, regulations, rules,  ordinances,  and orders of governmental authorities having jurisdiction over you and your business. You will further comply with the PCI SSC, and any other regulatory body or agency having jurisdiction over the subject matter
hereof or any association recognised within the applicable industry. You  will  comply with all material terms of the then-current policies, procedures, and guidelines of D2I delbetalning governing the D2I delbetalning Services.
 • Transactions. You represent that each Transaction delivered hereunder will represent a bona fide sale to an authorised cardholder by you for  the amount  shown on the sales slip, which shall accurately described the goods and services sold and constitutes the binding obligation of the cardholder, free from any claim, demand, defence, setoff or other adverse claim whatsoever. You will fulfil completely all of your obligations to the cardholder and will resolve any consumer dispute or complaint directly with the cardholder.
o Taxes. It is your responsibility to determine what, if any, taxes apply in connection with your use of the D2I delbetalning Services and D2I delbetalning Platform, including to collect, report and remit the correct tax to the appropriate tax authority. The Parties agree that they shall co-operate with each other and co-ordinate their mutual efforts concerning audits, or other such inquiries, filings, reports, etc., as may relate solely to the activities or transactions arising from or under this Merchant Agreement, which may be required or initiated from or by any duly authorised governmental tax authority.
 • D2I delbetalning. D2I delbetalning represents and warrants that D2I
delbetalning Services provided to you hereunder will substantially conform to applicable laws and regulations and  shall be provided in a timely and commercially reasonable manner. You acknowledge that the D2I delbetalning Services are designed for use with certain third-party programs, including, without limitation, certain internet browser software programs. You will look solely to the developers and manufacturers of such programs with regard to warranty, maintenance or other support regarding the same. We do not warrant the services of any third party, including, without limitation, any Third Party Service Providers, Affiliate Partners, VARS, or Card Associations. D2I delbetalning is and will take responsibility for its errors and omission in the operation of D2I delbetalning’s system. Merchant agrees that D2I delbetalning has no responsibility whatsoever for the actions or inactions of other participants in the processing the D2I delbetalning Instalments, including, but not limited to, any customer, Merchant, gateway, or acquirer.
 • Remedies. The Parties agree that money damages would not be a sufficient remedy for any breach or threatened  breach  of this Section 6 by Merchant and that D2I delbetalning shall be entitled to specific performance and injunctive or other equitable relief as a remedy for any such breach. The Parties further agree to waive any requirement for the security or posting
of any bond in connection with such remedy. Such remedy shall not be deemed to be the exclusive remedy for breach of this Section 6.7 but shall be in addition to all other remedies available to D2I delbetalning at law or equity. Merchant agrees to indemnify and hold harmless D2I delbetalning from any damage, loss, cost or liability relating   to or resulting from any unauthorised use or disclosure by the Merchant of the Confidential Information, including all legal fees and disbursements and the costs of enforcing this Merchant Agreement or any action for relief pursuant to this Section. DATA SECURITY Data Usage
 • By Merchant. Merchant agrees that it  will use any personal, financial, card, or Transaction information (“Card Data”) obtained from a cardholder in connection with a card Transaction solely for the purpose of processing a Transaction with
that cardholder or attempting to re-present  a chargeback with respect to a Transaction. Merchant agrees to comply will all applicable and then-current legal obligations and security measures of any nation, state, or governmental authority having jurisdiction over Merchant, including without limitation, those issued by the PCI SSC and any other applicable governing body in connection with your collection, security  and dissemination of any Card Data on your website. Merchant is fully responsible for the security of data on its website or otherwise in its possession or control.
 • By D2I delbetalning. D2I delbetalning and Splitit will collect, retain, use and share information and Card Data collected from Merchant in accordance with our then-
current Privacy Policies, the Data Protection Act 1998 and all regulations and data protection principles made thereunder, the European Union Data Protection Directive (95/46/EC) and all other applicable law or regulation relating to data protection that may be relevant to D2I delbetalning, as amended from time to time, and in the provision of the D2I delbetalning Services and will maintain compliance with the PCI SSC. In our use of your Card Data, D2I delbetalning may collect and hold personal or non-public information about you and your  customers for the purpose of considering eligibility for the D2I delbetalning Services and for the purpose of providing Merchant with the D2I delbetalning Services. D2I delbetalning and our subsidiaries, Affiliate Partners, Third Party Service Providers, suppliers and/or their agents and/or contractors may transfer Card Data among themselves solely for the purpose of providing the Merchant with the D2I delbetalning Services. D2I delbetalning may further transfer Card Data (a) with non- affiliated entities that assist D2I delbetalning in providing the D2I  delbetalning  Services; or (b) as may be required by law or court order. D2I delbetalning will use commercially reasonable efforts to safeguard Card Data transmitted while using D2I delbetalning Services. D2I delbetalning does not warrant that Card Data will be free from unauthorised interception or modification or that Card Data will not be accessed or compromised by any unauthorised third parties.
 • PCI SSC Compliance. You expressly agree that at all times you shall be compliant with the Payment Card Industry Data Security Standards (“PCI DSS”) and the Payment Application Data Security Standards (“PA DSS”), as applicable. You agree to promptly provide us with documentation evidencing your compliance with PCI DSS and/or PA DSS if requested by us. You also agree
that you will use only PCI compliant service providers in connection with the storage, or transmission of Card Data defined as a cardholder’s account number, expiration date, and CVV2. You must not store CVV2 data at any time.
 • Data Storage. Unless you receive the express consent of the Consumer, you may not retain, track, monitor, store or otherwise use Card Data beyond the scope of the Transaction. Further, unless you receive the written consent of each acquiring bank and/or the Card Network, as applicable, you agree that you will not use nor disclose the Card Data for any purpose other  than to support payment for your goods and services. Card Data must be completely removed from your systems, and any other place where you store Card Data, within 24 hours after you receive an authorisation decision unless you have received the written consent
of your customer to retain the Card  Data for the sole purpose of processing recurring payments. To the extent that Card Data resides on your systems and other storage locations, it should  do so only for the express purpose of processing your Transactions. All Card Data and other information provided to you by D2I delbetalning in relationship to the D2I delbetalning Services and all Card Data will remain the property of D2I delbetalning, its acquiring bank or the Card network, as appropriate.
  • Accuracy and Retention of Data. You agree that you are solely responsible for verifying the accuracy and completeness of all Card Data submitted to us associated with your D2I delbetalning Account and verifying that all corresponding funds are accurately processed. Except as otherwise
provided herein, we shall have no obligation to store, retain, report or otherwise provide any copies of or access to any records of Transactions or other Card Data collected or processed by us. You acknowledge that upon termination of this Merchant Agreement, we shall have no obligation to provide you with any Card Data
  • Data Access. You shall provide  us with remote access to Card Data and  to your applicable databases, and you shall maintain and update our database
access protocols. You agree to authorise your credit card payment processor(s) to provide us with unrestricted remote access to your credit card payment processing information. You give us the right to access your payment gateway, D2I delbetalning account, and other  reasonable  methods for obtaining the Card Data, for use in providing the D2I delbetalning Services.
  • Chargebacks. You authorise D2I delbetalning to act on its behalf to communicate with any person to assist in chargeback and retrieval resolution. You agree to provide all chargeback notifications to us within 48 hours of notification of such chargeback. Such
notification must be electronically delivered in a manner directed by us in our current provision of the D2I delbetalning Services. We shall not be held accountable for  any chargeback that is not received or if notification occurs outside of the 48 hour time period, unless agreed to in writing by us.
  • Password Security. D2I delbetalning and Spitit will issue to the Merchant, or permit you to use, a user name and password to enable you and/or your employees and agents to access your D2I delbetalning account and to use the D2I delbetalning Services. You agree to restrict use and access to your password and log-on ID
to your authorised employees and agents as may be reasonably necessary and will ensure that each such employee or agent is aware of and complies with the terms of this Merchant Agreement. You will not give, transfer, assign, sell, resell or otherwise dispose of the information and materials provided to you to utilise the D2I delbetalning Services. You are solely responsible for maintaining adequate security and control of any and all IDs, passwords, or any other codes that are issued to you by D2I delbetalning, each acquiring bank or the Card Network. Upon D2I delbetalning’s request, you shall provide D2I delbetalning with all available information regarding such authorised employees and agents. You shall cooperate in any inquiry regarding such authorised employees and agents.
  • Audit. If D2I delbetalning believes that a security breach or compromise of Card Data has occurred, D2I delbetalning may require you to engage, at your expense,  a third party auditor selected by D2I delbetalning to conduct a security audit  of your systems and facilities and issue a report to be provided to D2I delbetalning,
the Acquiring Banks and the Card Network. In the event that you fail to initiate an audit within ten (10) days of D2I delbetalning’s request, D2I delbetalning may conduct or obtain such an audit at your expense, and you will fully cooperate with and provide prompt access to D2I delbetalning or its designee. TERM AND TERMINATION
 • Term. This Merchant Agreement shall come into force upon your first use of the D2I delbetalning Platform and shall remain in full force and effect for an unlimited period of time, until otherwise terminated as provided below (the “Term“).
 • By the Merchant. You may terminate your use of the D2I delbetalning Services at any time upon 90 days written notice.
 • By D2I delbetalning. D2I delbetalning may terminate your use of the D2I delbetalning Services:
 • Upon 60 days written notice for any reason;
 • Upon 30 days written notice if we decide,  in our discretion, that you become or are likely to become, ineligible for the D2I delbetalning Services because there is a high level of Risk Factors[1]associated with your D2I delbetalning Account;
 • Immediately, if you fail to comply with the terms of, or if you are unable to pay or perform, or if you refuse to perform any  of your obligations under this Merchant Agreement, or under any of the D2I delbetalning agreements that apply to the
D2I delbetalning Services, or upon request by Visa, MasterCard and any other card association or network organisation related to cardholders and Transaction.
 • Upon 30 days written notice, subject to the occurrence a Change in a Merchant Business (as this term is defined below).
 • Change in a Merchant Business. Upon the occurrence of any of the following events,  D2I delbetalning may, in its sole discretion, modify the terms of this Merchant Agreement to address issues arising  therefrom, including, but not limited to, requirements
of applicable card associations or network organisation: (a) if you transfer or sell any substantial part (10% or more) of your  total shares, assets and/or to liquidate; or (b) if you change the basic nature of your business (each a “Change in a Merchant Business”). The Merchant agrees to provide D2I delbetalning sixty (60) days prior written notice of its intent to make a Change in a Merchant Business.
 • Effect of Termination. If your use of the D2I delbetalning Services is terminated, your use of the D2I delbetalning Services
will immediately end. You agree to complete all pending Transactions, immediately remove all D2I delbetalning logos, and stop accepting new Transactions through the D2I delbetalning Platform. If your use of the D2I delbetalning Services is terminated, you will not be refunded the remainder of the Fees that you have paid for the D2I delbetalning Services. D2I delbetalning shall continue to process any remaining Instalments for existing Transactions, and you will continue to pay all fees for such Transactions until the last Instalment is received. In addition, you shall continue to pay monthly service fees and other applicable fees for thirty (30) days following the receipt of the last Instalment. Upon termination of this Merchant  Agreement for any reason whatsoever, all rights and interests under this Merchant Agreement shall be extinguished and shall  be given no further force nor effect, except that: (i) all accrued payment obligations hereunder, including any payment of finance charges, and related fees and charges, shall survive such expiration or termination; and (ii) the provisions of this Merchant Agreement relating to confidentiality,  warranties, limitation of liability,  indemnification, governing law, severability, headings and this paragraph shall survive termination or expiration of this Merchant Agreement. MISCELLANEOUS
 • Limitation of  Liability. The D2I delbetalning and Splitit Platform and the D2I delbetalning Services and all accompanying documentation are provided to you on
an “as is” basis without any warranties, either express or implied, including without limitation any warranties of title, non- infringement, merchantability or fitness for a particular purpose. D2I delbetalning makes no warranty that the D2I delbetalning services will be continuous or error-free. The Merchant understands  and  agrees that due to the protracted  repayment period and the risk of chargebacks, the D2I delbetalning instalment processing solution is less secure than a traditional transaction. Fraud prevention is the Merchant’s sole responsibility, and D2I delbetalning is not responsible for any non-valid or fraudulent Transactions that are  processed.  Nothing in this Agreement limits or excludes either party’s liability for:
 • death or personal injury caused by its negligence;
 • fraud or fraudulent misrepresentation; or
 • any other liability which cannot be limited or excluded by applicable law.
The Merchant further acknowledges and agrees that following the completion of the Transaction, Merchant shall have no right to pursue the Consumer for (1)  non payment of  a debt; (2) any claim for damages; and (3) any rights relating to the use of the Merchant’s equipment.
 • Exclusion of Consequential Damages. Under no circumstances will we or any of our affiliates or vendors, officers, directors, employees, contractors or agents of the parties be liable for any indirect, incidental, consequential or special damages however or whenever arising, including, without limitation damages for lost revenue, lost profits, anticipated profits, lost business, lost data or injury to business reputation or cost of procurement of substitute services, under any cause of action whether in contract or
in tort, including negligence or otherwise, regardless of whether we have been advised of the possibility of such damages. Our total liability to you, whether arising in tort (including negligence), contract or otherwise, under this Merchant Agreement or with  regard to any services, shall not exceed the aggregate fees received by us for providing you with services during the thirty (30) days preceding the date on which the claim arose.
 • Indemnification. You agree to defend, indemnify and hold Splitit and D2I delbetalning, its affiliates, officers, directors and employees, agents,  contractors harmless from any claim or demand (including attorneys’ fees) made or incurred by any third party due to or arising out of   your breach of this Merchant Agreement and/ or your use of the D2I delbetalning Platform  or the D2I delbetalning Services accessed through the D2I delbetalning Platform.
 • Assignments and Transferability. The Merchant will not have the right or the power to assign any Merchant’s rights or delegate the performance of any of its obligations under this Merchant Agreement without the prior written consent of D2I delbetalning. Any attempt by the Merchant to assign its rights  or to delegate its obligations in violation of  this paragraph shall be void. The Merchant agrees that D2I delbetalning will have the right to assign this Merchant Agreement to our successors and/or assigns (including
but not limited to successors and/or assigns in connection with a merger, consolidation, sale of assets, or other change of control), subsidiaries, affiliates, Affiliate Partners and/or third party service providers without the Merchant’s prior written consent or notice. The Merchant  acknowledges  that the transferable rights of D2I delbetalning hereunder shall include, but shall not be limited to, the authority and right to debit the Merchant’s account(s) as described herein. D2I delbetalning will use commercially reasonable efforts to provide subsequent notice to the Merchant in the event of such assignment.
 • Notices. All notices to the  Merchant  shall be given electronically, sent to the electronic mail address provided by the Merchant during registration for the D2I delbetalning Services and/or posted in the merchant control panel of your D2I delbetalning account and shall be effective upon transmittal. All notices to D2I delbetalning shall be given electronically to info@D2I delbetalning.com. Such written  notice will be deemed given upon personal delivery, upon confirmation of receipt if sent by
e-mail, or five (5) days after the date of mailing if sent by certified or registered  mail, postage prepaid. Any termination notice to D2I delbetalning shall be given electronically by sending an email to the Merchant’s authorised designee from within the merchant control panel of your D2I delbetalning account.
 • Waiver. The failure of any party to insist on  or enforce strict performance of any provision of this Merchant Agreement or to exercise  any right or remedy under this Merchant Agreement or applicable law will not be construed as a waiver or relinquishment to any extent of the right to assert or rely upon any such provision, right or remedy in that or any other instance; rather, the same will be and remain in full force and effect. Waiver
by either party of a breach of any provision contained herein must be in writing, and no such waiver will be construed as a waiver of any other and/or succeeding breach of such provision or a waiver of the provision itself.
 • Governing Law; Jurisdiction. This Merchant Agreement (and any non-contractual obligations arising out of or  in  connection with the same) shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of England and the courts of England shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claims which may arise in connection with  this Merchant Agreement and/or the D2I delbetalning Services provided hereunder (including in relation to any non-contractual obligations).
 • Legal Fees. Should it be necessary for D2I delbetalning to defend or enforce any of its rights under this Merchant Agreement in any legal action, the Merchant agrees to reimburse D2I delbetalning, as applicable, for all costs and expenses, including reasonable legal fees, as a result of such legal action. Without limiting the generality of the foregoing, the Merchant agrees to
reimburse D2I delbetalning, as applicable, for all costs and expenses, including reasonable legal fees, incurred by D2I delbetalning in enforcing or defending its rights under this Merchant Agreement, without regard to whether there has been an adjudication on  the merits in any such action.
 • Arbitration. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Merchant Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally
resolved by arbitration under the Rules of the London Court of Arbitration, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this Section 9.10. The number of arbitrators shall be one. The seat, or legal place, of arbitration shall be London. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.
 • Third party rights. Nothing in this Merchant Agreement confers or is intended to
confer a benefit enforceable by a person who is not a party to it and no term of this Merchant Agreement is enforceable under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by a person who is not a party to this Merchant Agreement.
 • Headings. Headings are used for convenience of reference only and in no way define, limit, construe or describe the scope or extent of any section, or in any way affect this Merchant Agreement.
 • Severability. If any provision of this Merchant Agreement or portion thereof is held to be unenforceable, such a
determination will not affect the remainder of this Merchant Agreement.
 • Entire Agreement. This Merchant Agreement together with all  of  our policies referenced herein sets forth the entire understanding and agreement  of the parties, and supersedes any and all prior or contemporaneous oral or written agreements or understandings between the parties, as to the subject matter of this Merchant Agreement. You acknowledge that this Merchant Agreement reflects an informed, voluntary allocation  between D2I delbetalning and you of all risks (both
known and unknown) associated with the D2I delbetalning Services.
 • Single Agreement. The Merchant and D2I delbetalning agree that, in order for the rights and obligations of the parties to be fairly and equitable administered, the
various transactions contemplated under this Merchant Agreement and the Application  shall constitute a single, integrated transaction, and not a series of separate or discrete transactions.
 • Telephone Monitoring and Contacting Merchant. From time to time D2I delbetalning may monitor and record telephone calls regarding the Merchant’s account to assure the quality of their service(s). The Merchant agrees, in order  for D2I delbetalning to service the account or to collect any amounts the Merchant may owe, that D2I delbetalning may from time to time make calls and/or  send  e-mails and/ or text messages to the Merchant, using pre-recorded/artificial voice messages and/ or through the use of an automatic dialling
device, at any telephone number associated with the Merchant’s account, including wireless telephone numbers  that  could result in charges to the Merchant, or at any email address the Merchant provides to D2I delbetalning. BUYER AND SELLER TERMS & CONDITIONS
 1. Buyer, whose name appears below (“Buyer”, “You”, or “Your), promises to pay the full amount of the Total Authorized Purchase Price in the number of installment payments set forth in the Recurring Installment Payment Authorization (“Authorization”)
to (“Seller”, “We” or “Us”) by authorizing Seller to charge Buyer’s credit card in equal monthly installments as set forth in the Authorization (each an “Installment”) each month until paid in full.
 1. Buyer agrees that Seller will obtain authorizations on Buyer’s credit card as follows: (a) the full amount of the Purchase at the time of sale; (b) each month for
the Installment; and (c) for the entire remaining balance of the Purchase, such authorization(s) to be obtained not less than once per month or more often. Buyer further agrees that Seller will continue to process  the forgoing authorizations on Buyer’s card until Buyer has paid the full amount of the Purchase to Seller.
 1. Buyer acknowledges that Seller obtaining the authorizations on Buyer’s credit card set forth above in Section 2 may adversely impact Buyer’s available credit. Due to technical reasons beyond Seller’s control, the pending authorizations may temporarily overlap on Buyer’s credit card, further reducing the amount of available credit during that time period. Buyer agrees to hold Seller harmless for any adverse consequences to Buyer.
 1. Buyer agrees to notify Seller in writing via Buyer’s user account at consumer. D2I delbetalning.com of any changes to
Buyer’s credit card account information or termination of this authorization. We will update such information and process such requests within 30 days after our receipt of such request. Buyer understands that the Installment payments may be authorized and charged on the next business day. Buyer further understands that because these are electronic transactions, any authorizations and charges may be posted to Your account as soon as the Installment payment dates.
 1. Any Installment amounts due under this contract that have been charged to Buyer’s credit card and not paid when due, pursuant to Your agreement with Your credit card issuer (“Issuer”), will be charged interest at the Annual Percentage Rate stated in Your Issuer’s Federal Truth-in-Lending Disclosure statement until the Installments are fully paid. So long as You timely pay each Installment to Your Issuer when due, Issuer will not charge Buyer interest on such Installment.  Issuer may charge Buyer interest on any other balance You may have on Your credit card in excess of the Installment amount.
 1. In the case of an authorization being rejected for any reason, Buyer understands that Seller may, in its discretion, attempt to process the charge again within seven (7) days.
 1. In the event that Buyer’s Issuer fails to pay an Installment for any reason, Seller, at
its discretion, may charge  Buyer’s  credit card at any time for the full outstanding amount due.  In case of refusal of payment  or authorization, or a chargeback by Buyer  or Buyer’s issuer, Seller or Seller’s affiliates may pursue collection actions against Buyer.
 1. In consideration for services provided by D2I delbetalning   and Splitit USA, Inc. (“Splitit”) to Seller, Buyer agrees that D2I delbetalning and Spliti will have the right to communicate with and solicit Buyer via e-mail (or other means). This provision is operational for not less than five (5) years from the date of the initial authorization.
 1. Buyer understands that D2I delbetalning is not a party to this Agreement, which is solely between Buyer and Seller.
 1. Buyer understands and agrees that D2I delbetalning is not responsible for the delivery and quality of goods purchased in this transaction.
 1. Buyer acknowledges that the origination of any authorized transactions to the Buyer’s account must comply with the provisions  of
U.S. law. Buyer certifies that Buyer is an authorized user of the credit card utilized  for this transaction and the Installments  and will not dispute these transactions with Buyer’s credit card company, so long as  the authorizations correspond to the terms indicated in the authorization form and as otherwise described in Sections 2 and 3 hereof.
 1. Buyer agrees that if delivery of the goods   or services are not made at the time of execution of this contract,  the  description of the goods or services and the due date  of the first Installment may be inserted by Seller in Seller’s counterpart of the contract after it has been signed by Buyer.
 1. If any provision of this contract is determined to be invalid, it shall not affect the remaining provisions hereof.
 1. PRIVACY POLICY. Buyer’s privacy is important to D2I delbetalning. You may obtain a copy of D2I delbetalning’s Privacy Policy by visiting their website at consumer. splitiit.com. As permitted by law, Seller and D2I delbetalning may share information about their transactions and experiences with Buyer with other affiliated companies and unaffiliated third parties, including consumer reporting agencies and other creditors. However, except as permitted by law, neither Seller nor D2I delbetalning may share information which was obtained from credit applications, consumer reports, and any third parties with companies affiliated with us or D2I delbetalning if Buyer instructs us or D2I delbetalning not to share this information. If Buyer does not want D2I delbetalning to share this information, Buyer shall notify D2I delbetalning in writing via Buyer’s user account at consumer.D2I delbetalning.com using the password Buyer was provided with for such notification
and for accessing information on D2I delbetalning’s website. Buyer shall include Buyer’s name, address, account number  and the last four digits of  Buyer’s  credit card number used in this transaction so  such request can be honored. Seller may report about Your account to consumer reporting agencies. Late payments, missed payments, or other defaults on Your credit card account may be reflected by Your Issuer in Your credit report.
 1. ARBITRATION. Any claim, dispute or controversy (“Claim”) arising from or connected with this Agreement, including the enforceability, validity or  scope  of this arbitration clause or this Agreement, shall be governed by this provision. Upon the election of Buyer or Seller by written notice to the other party, any Claim shall be resolved by arbitration before a single arbitrator, on an individual basis, without resort to any form of class action (“Class
Action Waiver”), pursuant to this arbitration provision and the applicable rules of the American Arbitration  Association (“AAA”) in effect at the time the Claim is filed. Any arbitration hearing shall take place within  the State of New York, County of New York. At the written request of Buyer, any filing and administrative fees charged or assessed by the AAA which are required to be paid  by Buyer and that are in excess of any filing fee Buyer would have been required to pay to file a Claim in state court in New York shall be advanced and paid for by Seller. The arbitrator may not award punitive or exemplary damages against any party. IF ANY PARTY COMMENCES ARBITRATION WITH RESPECT TO A CLAIM, NEITHER BUYER OR SELLER WILL HAVE THE RIGHT TO LITIGATE THAT CLAIM IN COURT OR HAVE A JURY TRIAL ON  THAT CLAIM, OR TO ENGAGE IN PRE- ARBITRATION DISCOVERY, EXCEPT AS PROVIDED FOR IN THE APPLICABLE ARBITRATION  RULES.  FURTHER, BUYER WILL NOT HAVE THE RIGHT TO PARTICIPATE AS A REPRESENTATIVE OR MEMBER OF ANY CLASS OF CLAIMANTS PERTAINING TO THAT CLAIM, AND BUYER WILL HAVE ONLY THOSE RIGHTS THAT  ARE  AVAILABLE IN AN INDIVIDUAL ARBITRATION. THE ARBITRATOR’S DECISION WILL  BE FINAL AND BINDING ON ALL PARTIES, EXCEPT AS PROVIDED IN THE FEDERAL ARBITRATION ACT (“the FAA”). This Arbitration Provision shall be governed by the FAA, and, if and where applicable, the internal laws of the State of New York. If any portion of this Arbitration provision is deemed invalid or unenforceable, it shall  not invalidate the remaining portions of this Arbitration provision or the Agreement, provided however, if the Class Action Waiver is deemed invalid or unenforceable, then this entire Arbitration provision  shall be null and void and of no force or effect, but the remaining terms of this Agreement shall remain in full force and effect. Any appropriate court having jurisdiction may enter judgment on any award.“  
Ange Personnummer på formatet YYYYMMDDXXXX BankID på PC
Beställ