Avtal för kortterminal 2i mellan kunden och D2I Financial Services AB

Kundens uppgifter

Företagets juridiska namn Telefonnummer
Fakturadress Vid annan lev- adress här
Postnummer och ort Kortinlösare
Organisationsnummer Övrig information
Kontaktperson Övrig leveransdatum
E-postadress Kassasystem
Bank Kontonummer (inklusive clearing nummer)

Kvittotext (om annan än ovan)

Företagetsnamn (säljställe), max 20 tecken Adress
Postnummer och ort Telefonnummer

E-handel och inlösen

Ja, avtal tecknas för e-handel enligt nedan villkor:
Följande funktioner önskas:
Kortbetalning - Inlösen svensk/europeiska kort 2%
Faktura
Direktbetalning bank
Swish

Rapporter

E-post 9 kr
Brev 39 kr

Tillägg Kortterminal

2i Retailstand 595kr/st
2i Snabbladdare 495kr/st
2i Stativladdare (för 5 st 2i terminaler) 3.595kr/st
Service & Repair, per år, skalskydd 895kr/år
Försäkring (brand, väta, stöld) skalskydd 600kr/år

Köp eller hyra av 2i kortterminal

Inlösenavgift 1,5 % på svenska och europeiska kortbetalningar. Övriga kort se allmänna villkoren. Uppläggningsavgift 495 kr. Ingen fraktkostnad.
Köp av stycken 2i Bluetooth kortterminal á 2.495 kr exkl. moms
Hyra av stycken 2i Bluetooth kortterminal á 0 per mån exkl. moms*
*Kräver omsättning mer än 500 tkr per år i korttransaktioner
Del 1. Villkor avseende hyra av Utrustning  
 1. LEVERANS
1.1 Direct2Internet Nordic AB Org.nr 556578-1035, nedan benämnd Uthyraren, åtar sig att leverera Utrustning, angiven på tecknat avtal, med programvara och dokumentation (”Utrustningen”), till Kundens avtalade leveransadress.   1.2 Leverans sker, om inget annat angivits, till Kundens adress angiven i tecknat avtal. Kunden bekostar frakten.  
 1. BETALNING, HYRESAVGIFT, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH ANDRA KOSTNADER
2.1 Hyresavgiften för Utrustningen är enligt gällande tecknat avtal, angivna priser är exklusive moms. Kunden betalar Uthyraren direkt efter det att leverans av Utrustning, tillbehör eller förbrukningsmateriel skett till Kunden. Hyresavgifter erlägges kvartalsvis i förskott på förfallodagen. Hyrestiden, om så överenskommen enligt ovan, är 36 månader (då månadsavgiften debiteras) med början den 1:a i månaden efter den månad den hyrda Utrustningen levererats till Kunden, exakta datumet framgår av första hyresfakturan. Hyra debiteras från leveranstidpunkten.   2.2 Utrustningen tillhör och ägs av Uthyraren under hela hyresperioden. Om betalning ej erläggs i tid skall Kunden utge dröjsmålsränta till Uthyraren på förfallet belopp efter en räntesats om 2,0 % per påbörjad månad, samt - om Uthyraren så erfordrar - ersätta Uthyrarens kostnader för betalningspåminnelser och ev indrivning.   2.3 Är Kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det att Uthyraren anmodat Kunden att betala förfallet belopp, kan Uthyraren genom skriftligt meddelande till Kunden säga upp avtalet med omedelbar verkan. Uthyraren har, vid uppsägning på grund av dröjsmål med betalning, rätt till kostnadsersättning enligt punkt 13 samt frakt. Skada, förlust eller bristande funktion beträffande Utrustningen befriar ej Kunden från dennes förpliktelse att erlägga hyresavgift enligt ovan.    
 1. OMPLACERING AV UTRUSTNINGEN
Avser Kunden att flytta utrustningen till egen lokal på annan adress, skall sådan omplacering i förväg anmälas till Uthyraren. Alla kostnader förenade med sådan omplacering skall bäras av Kunden.  
 1. ANSVAR FÖR FEL
4.1 Uthyraren svarar under hyrestiden för fel i tillverkning eller konstruktion. Uthyraren svarar inte för utrustningens funktionalitet, för fel eller skador som förorsakats av:
 1. a) kundens felaktiga eller oaktsamma behandling eller användning av produkt,
 2. b) ingrepp i produkt företagen av annan än Uthyraren eller den Uthyraren anvisar,
 3. c) yttre omständigheter såsom olyckor, tex brand, vattenskada, oväder, översvämning, åsknedslag, ändringar i strömtillförsel, fel hos teleleverantör, bredbandsleverantör, terminalleverantör, inlösare eller andra förhållanden som ligger utanför Uthyrarens kontroll.
 4. d) anknytning till produkt med material som inte är levererad av Uthyraren eller av Uthyraren anvisad leverantör,
 5. e) användning av förbrukningsmaterial och tillbehör som inte är godkända av Uthyraren.
 6. f) I de fall Utrustningen är försedd med ett batteripaket räknas detta som förbrukningsmaterial och omfattas inte i Uthyrarens ansvar för fel.
  4.2 Fel i Utrustningen skall omgående dock senast 30 dagar efter att Kunden fick kännedom om felet, anmälas till Uthyraren, som skall i ett första steg försöka avhjälpa felet via telefon. Om Utrustningen behöver skickas till Uthyraren står Kunden för frakt och risk för detta.     4.3 Utöver vad som anges i punkt 4.1 friskriver sig Uthyraren från allt ansvar för såväl direkta som indirekta skador som kan uppstå på grund av fel i Utrustningen. Denna ansvarsbegränsning gäller varje form av person-, sak- eller förmögenhetsskada, av vad slag det vara må, som kan uppkomma vid användning av Utrustningen. Uthyrarens ansvar är sålunda begränsat till att uteslutande avse vad som anges i punkt 4.1.  
 1. FORCE MAJEURE
Om Uthyraren förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständigheter som Uthyraren ej kunnat råda över såsom arbetskonflikt, fel hos teleoperatör, åsknedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi samt fel eller försening i leveranser från underleverantör, skall detta utgöra befrielsegrund, som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från andra påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffat före eller efter den avtalade leveransdagen.  
 1. UTRUSTNINGENS BRUKANDE
Kunden är skyldig att tillse att Utrustningen alltid är i gott och brukbart skick. Uthyraren har rätt till att under hyrestiden besiktiga Utrustningen och har då rätt till tillträde i Kundens lokaler. Det åligger kunden att väl vårda och underhålla Utrustningen så att denna är i gott funktionsdugligt skick. Kundens skall ersätta Uthyraren för värdeminskning av Utrustningen på grund av onormal förslitning under hyrestiden.  
 1. FÖRSÄKRING
Kunden bär - oberoende av om eget vållande föreligger eller inte - ensam ansvaret för förlust eller skada på Utrustningen i den mån Uthyraren inte ersätts därför genom försäkring. Sådan skada eller förlust befriar inte Kunden från skyldigheten att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. Kunden skall teckna och på egen bekostnad under hyresperioden vidmakthålla försäkring av Utrustningen.  
 1. HINDER I NYTTJANDE AV UTRUSTNINGEN
Uthyraren bär inget ansvar gentemot Kunden för hinder i nyttjandet av Utrustningen. Detta gäller även då hindret inte vållats av Kunden. Sådant hinder medger inte heller minskning av eller befrielse från Kundens förpliktelser enligt detta kontrakt.  
 1. VISSA FÖRBUD FÖR KUNDEN VID HYRA AV UTRUSTNING
Kunden får inte
 1. a) pantsätta, försälja eller på annat sätt överlåta Utrustningen,
 2. b) utan skriftligt medgivande från Uthyraren överlåta hyreskontraktet på annan eller genom avtal med annan förfoga över rätten till Utrustningen,
 3. c) utföra eller låta utföra ändringar eller andra ingrepp på Utrustningen.
Skulle under hyrestiden rättslig åtgärd, såsom utmätning, kvarstad eller skingringsförbud vidtas beträffande Utrustningen, är Kunden skyldig att för utmätningsman uppvisa sitt exemplar av hyreskontraktet samt upplysa utmätningsman om Uthyrarens eller dess rättshavares rätt till Utrustningen. Kunden är även skyldig att omedelbart skriftligen underrätta Uthyraren eller dess rättshavare om den av utmätningsmans vidtagna åtgärder.  
 1. ÖVERLÅTELSE
10.1 Kunden äger ej rätt att överlåta Utrustning eller nyttjanderätt till Programvara annan tredje part utan Uthyrarens skriftliga tillstånd. Härför äger Uthyraren rätt att ta ut en administrativ avgift.   10.2 Uthyraren äger rätt att överlåta detta avtal i sin helhet eller delar därav, förutsatt att det för Kunden inte medför olägenhet i form av väsentligt ökade kostnader, längre leveranstider, sämre service eller på annat sätt att överenskomna tjänster och funktioner inte kan levereras.   10.3 Genom detta avtal berättigas uthyraren att med avtalets villkor överlåta fakturafordringar till anvisat finansbolag. Om kund bestrider betalningsskyldigheten eller annan invändning mot den överlåtna fakturan är hyrestagaren skyldig att omedelbart (senaste tre dagar) underrätta därom.  
 1. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR
11.1 Uthyraren har rätt att ändra dessa allmänna villkor under avtalstiden. En ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för Kunden får verkan tidigast efter att avtalet löpt i 30 dagar. Dock får Uthyraren ändra villkoren med ikraftträdande under gällande bindningstider om ändringen förorsakas av ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa underleverantörer, myndigheters beslut, ändrad lagstiftning eller regulatoriska och/eller branschspecifika krav omfattande Utrustningen. Sådana ändringar eller tillägg ska meddelas Kunden senast tre (3) månader innan ikraftträdandet. Avgiftshöjningar får dock ske tidigast en månad efter det att Kunden meddelats om höjningen.  
 1. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Avtalet löper under en (1) månads efter ikraftträdandet. Uppsägning skall ske skriftligt minst 1 månad före avtalstidens utgång. Sker ej uppsägning förlängs avtalet automatiskt 1 månad i taget. Vid uppsägning skall Utrustningen, på Kundens bekostnad och risk returneras till Uthyraren. Eventuella avgifter debiteras till dess att Utrustningen är Uthyraren tillhanda.   12.1 Uthyraren får omedelbart säga upp detta avtal och återta Utrustning i följande fall
 1. a) genom meddelande därom inom trettio (30) bankdagar från det att Uthyraren erhållit det av Kunden undertecknade avtalsexemplaret.
 2. b) om Kunden genom att inte fullgöra sina förpliktelser i detta avtal äventyrar Uthyrarens äganderätt eller värdet därav t ex genom vanvård av Utrustningen eller vägrar låta Uthyraren besiktiga densamma,
 3. c) om Kunden sedan mer än 30 dagar är i dröjsmål med betalningarna,
 4. d) om Kunden inställer betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, blir försatt i konkurs eller träder i likvidation eller eljest finnes vara på sådant obestånd, att det kan antas att hyresavgiften inte blir tillräckligt erlagd,
 5. e) om Kunden inte håller Utrustningen försäkrad,
 6. f) eller om Kunden i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta kontrakt av vikt för Uthyraren. Om hyresavtalet uppsäges av Uthyraren av anledning som anges ovan skall avräkning ske varvid Kunden skall belastas med dröjsmålsränta på samtliga förfallna ej erlagda hyresavgifter, samtliga Uthyrarens kostnader förorsakade av den tidiga uppsägningen, inklusive utebliven vinst, samt övriga kostnader som kan komma att belasta Uthyraren.
  12.2 Om leverantören ändrar villkoren och ändringen är till nackdel för Kunden, får Kunden säga upp avtalet till upphörande vid ändringens ikraftträdande, om uppsägningen sker inom trettio (30) dagar efter det att Kunden informerats om ändringen.  
 1. MEDDELANDE
Har meddelande som rör detta Avtal av Uthyraren eller Kunden avsänts till motparten skriftligt under dennes i avtalet angivna adress eller den ändrade adress som vid meddelandets avsändande är för avsändaren känd såsom rätt adress, skall meddelandet anses ha kommit adressaten tillhanda senast på tredje dagen efter avsändandet. Telefax ses som skriftligt meddelande.   Del 2. Särskilda villkor avseende nyttjande av Programvara vid hyra av Utrustning  
 1. BEVILJANDE AV LICENS
Direct2Internet Nordic AB, nedan benämnd Uthyraren, beviljar härmed Kunden rätt att använda Programvaran till den Utrustning som anges i tillhörande tecknat avtal i enlighet med följande.  
 1. LICENS ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN
2.1 Kunden beviljas en icke-exklusiv nyttjanderätt att använda Programvaran.  
 1. PROGRAMVARA
3.1 Programvaran är inte Kundens egendom och Kunden erhåller genom avtalet en icke exklusiv ej överlåtbar nyttjanderätt.   3.2 Uthyraren äger införa sådana förändringar i programvaran som är nödvändiga för aktualisering av transaktionshantering eller produktens användning. Kunden har inte rätt att utan Uthyrarens medgivande ändra, kopiera eller vidta någon åtgärd med Programvaran.  
 1. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR
4.1 Uthyraren har rätt att ändra eller göra tillägg i villkoren för licensavtalet avseende hyra av Programvara. Sådana ändringar eller tillägg ska meddelas Kunden senast tre (3) månader innan ikraftträdandet. Avgiftshöjningar får dock ske tidigast en månad efter det att Kunden meddelats om höjningen.  
 1. ANSVARSBEGRÄNSNING, FORCE MAJEURE
5.1 Uthyraren är inte ansvarig mot Kunden eller Kundens kunder för direkta skador eller indirekta skador, kostnader, förluster eller förseningar eller andra former av förmögenhetsförluster som kan ske i anknytning till hyra av programvara.   Del 3. Särskilda villkor avseende Support vid hyra av Utrustning  
 1. SUPPORT
1.1 Uthyraren utför under avtalets giltighetstid telefonsupport på Utrustning och skall härför hålla en organisation med lämplig kvalificerad och kompetent personal för att utföra detta åtagande. Uthyraren skall utföra sitt åtagande med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt.   1.2 Kunden har tillgång till telefonsupport avseende Programvaran till den Utrustning som anges i tillhörande tecknat avtal helgfri vardag mellan 08.30 och 17.00. Support utöver dessa tider lämnas endast om Kund för detta tecknat särskilt avtal eller betalar till Kund meddelad särskild avgift. Kundtjänst svarar under på frågor som rör Kundens Utrustning och dess funktionalitet. I de fall problem med Utrustning uppstår som inte kan avhjälpas per telefon har Uthyraren rätt att föreslå alternativa åtgärder för att avhjälpa fel. Reparationsservice kan erhållas enligt för tillfället gällande rutiner och enligt för tillfället gällande prislista.  
 1. AVGIFT, BETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA
2.1 Avgift för Support och villkor för betalning är inkluderad i Hyresavtalet och följer villkor för ersättning enligt Del 1, punkt 2.     
 1. ANSVARSBEGRÄNSNING, FORCE MAJEURE
3.1 Uthyraren är inte ansvarig mot Kunden eller Kundens kunder för direkta skador eller indirekta skador, kostnader, förluster eller förseningar eller andra former av förmögenhetsförluster som kan ske i anknytning till tjänster. Villkor enligt Del 1, punkt 5 är även tillämpliga vad avser Leverantörens ansvar att utföra Support. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KORTTERMINAL OCH KORT/ TRANSAKTIONSINLÖSEN Direct2Internet Nordic AB, org nr: 556578-1035, Grustagsvägen 5, 138 40 Stockholm, tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt att ta emot konto- och kreditkortsbetalningar genom mobiltelefon, webb och surfplatta (”Tjänsten”). Dessa allmänna villkor, inkluderande alla lagar, föreskrifter och instruktioner som hänvisas till häri, (tillsammans "Avtalet") utgör ett avtal mellan Direct2Internet och betaltjänstanvändaren ("Användaren") som har registrerat ett konto hos Direct2Internet ("Kontot") och reglerar Användarens tillgång till och användning av Tjänsten förutsatt av Direct2Internets godkännande närmare beskrivet i punkten 3.5 nedan. Direct2Internet har enligt Lagen om elektroniska pengar (2011:755) och Lagen om betaltjänster (2010:751) (tillsammans "Bestämmelserna") tillstånd att utge elektroniska pengar och tillhandahålla betaltjänster och är registrerad hos den svenska Finansinspektionen. För att kunna tillhandahålla Tjänsten har Direct2Internet avtalat med kortinlösande banker ("Kortinlösare") om kreditering av korttransaktioner samt mottagning och behandling av material. Därutöver regleras Tjänsten av regler, bestämmelser och riktlinjer (tillsammans "Kortnätverksreglerna") publicerat av sådana kortnätverk vars kortmärken från tid till annan godkänds som betalning via Tjänsten, inklusive Visa Europe Ltd., MasterCard Europe SPRL, American Express och andra tillämpliga kortnätverk (tillsammans "Kortnätverken").Genom att på angivet ställe vid registreringen godkänna Avtalet, försäkrar Användaren att denne läst igenom och godkänt Avtalet och accepterar att dennes rättigheter och skyldigheter med avseende på Tjänsten regleras av Avtalet och förbinder sig därmed att följa Avtalet. Användaren medger vidare att det är dennes ansvar att tillse att Användarens eventuella anställda, eller andra som använder Tjänsten för Användarens räkning, har läst, samtycker till och följer Avtalet. Tillämpliga lagar kräver att viss information och vissa meddelanden som Direct2Internet skickar till Användaren ska vara skriftliga. Användaren är dock fullt ansvarig för all användning av Tjänsten relaterat till Kontot, oavsett vem som faktiskt använder Tjänsten. Härigenom godkänner Användaren även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Användaren elektroniskt och att Användarens elektroniska signatur i avtal och andra dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck. TJÄNSTEN

1. Allmänt

1.1 Med Tjänsten kan Användaren enligt punkten 15.1 ta emot betalningar gjorda med konto- och kreditkort (”Kort”) genom mobiltelefon och surfplatta. I enlighet med Avtalet och enligt punkt 22 kommer Direct2Internet att på Användarens Konto registrera de belopp som mottagits av Direct2Internet vid betalningstransaktioner som genomförs genom Tjänsten och utbetala beloppen till det bankkonto som Användaren angivit (efter avdrag för de avgifter/priser som anges i punkten 9 nedan). Kontot hålls på en central server hos Direct2Internet. Ett belopp motsvarande saldot på Kontot hålls för Användarens räkning avskilt från Direct2Internets medel på klientmedelskonto i bank enligt Bestämmelserna.

1.2 Användaren får tillgång till Tjänsten och Kontot via Direct2Internets mobilapplikation (”Applikationen”) och webbsida www.direct2internet.com (”Webbsidan”). Tjänsten kan användas genom en kompatibel konto- och kreditkortsläsare. 1.3 Direct2Internet kan när som helst revidera eller ändra Tjänsten. Direct2Internet försöker att alltid meddela Användaren om eventuella ändringar med rimligt varsel på www.d2i.se och via email på den adress som Användaren angivit, eller genom Applikationen. Direct2Internet förbehåller sig dock rätt att genomföra sådana förändringar med omedelbar verkan för att upprätthålla säkerheten i sitt system eller för att följa lagar, förordningar eller regler utfärdade av Direct2Internets Kortinlösare eller Kortnätverken. 1.4 Användandet av Tjänsten är föremål för vissa begränsningar vad gäller daglig korttransaktionsvolym och utbetalningar till Användarens bankkonto enligt vad som närmare anges på www.d2i.se. Vänligen kontakta kundservice kundtjanst@direct2internet.com vid frågor om dessa begränsningar.

2. Förutsättningar för och begränsningar att använda Tjänsten

2.1 Genom att godkänna Avtalet bekräftar Användaren: (i) att Användaren – om denne är en fysisk person –, och eventuella personer som använder Tjänsten för Användarens räkning, är minst 18 år, att Användaren har hemvist i Sverige, att Användaren företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen och (ii) att inbetalningar som genomförs genom Tjänsten är förenliga med tillämpliga lagar och föreskrifter. 2.2 Användaren får inte använda Tjänsten för att erhålla betalning för varor och tjänster som (i) innehåller tobak och som förvärvats via internet, (ii) avser pornografi, inklusive sexklubbar, escortservice, prostitution, tidningar, filmer eller bilder med pornografiskt innehåll samt sexhjälpmedel i fall då dessa är de enda produkter som saluförs, (iii) avser s.k. time sharing, (iv) utgör receptbelagda läkemedel (förutsatt att säljaren inte har meddelats tillstånd att saluföra sådana läkemedel enligt tillämpliga lagar och föreskrifter) eller narkotika, (v) avser dating (inklusive sexdating), (vi) utgör vapen, (vii) avser spel, vadslagning, lotterier, bingo och andra casinotjänster (detta gäller dock inte sådan spel- och lotteriverksamhet sker i enlighet med tillämpliga lagar och myndigheternas tillstånd), (viii) avser s.k. anonymitetstjänster, (ix) avser värdebevis med längre giltighetstid än 36 månader, (x) avser virtuell valuta, (xi) avser erotisk dans eller jämförbara tjänster, (xii) utgör finansiella tjänster, eller (xiii) är förbjudna enligt lag eller enligt Direct2Internets exklusiva gottfinnande i övrigt tveksamma från ett risk-, reklamations- eller renomméperspektiv. Direct2Internet förbehåller sig exklusiva rätten att avgöra om en Användarens användning av Tjänsten ska anses hänförlig till någon av ovan angivna varor eller tjänster och därmed inte är i enlighet med Avtalet. 2.3 Användaren får inte (i) tillämpa beloppsgränser för att acceptera ett Kort, (ii) tillämpa ett högre pris eller lägga på tilläggsavgifter för användningen av ett Kort i samband med en betalningstransaktion, (iii) göra kontantavdrag vid betalningstransaktionen, (iv) utföra betalningstransaktioner på andra ställen än i Sverige och i annan valuta än SEK, (v) diskriminera användning av något Kort av någon anledning, (vi) initiera betalning eller återbetalning, direkt eller indirekt, av någon betalningstransaktion som inte härstammar från en betalningstransaktion direkt mellan Användaren och en kortinnehavare eller av en betalningstransaktion som Användaren vet, eller borde ha vetat, är bedräglig eller ej auktoriserad av kortinnehavaren, (vii) initiera en betalningstransaktion för att refinansiera en redan existerande skyldighet hos kortinnehavaren, (viii) kräva av någon kortinnehavare att avsäga sig sin rätt att invända mot en betalningstransaktion, (ix) kräva av en kortinnehavare att avslöja dennes PIN-kod vid något tillfälle under betalningstransaktionen, (x) för det fall en kortinnehavare använder ett Kort med chip och PIN-kod, ange information på något kvitto som avser kortinnehavarens PIN-kod, eller (xi) behandla ett köp av varor och/eller tjänster såsom flera betalningstransaktioner. 2.4 Användaren får inte använda Tjänsten för att genomföra betalningstransaktioner med Kort som är utställda på Användaren eller registrerad av Användaren. 2.5 För att kunna tillhandahålla Tjänsten har Direct2Internet ingått vissa avtal med dess Kortinlösare och Kortnätverken. Kortinlösaren och Kortnätverken sätter vissa begränsningar avseende Användarens årliga volym av korttransaktioner med MasterCard-Kort och Visa-Kort genom användning av Tjänsten. Gränsen som satts av dels MasterCard och dels Visa är USD 100 000. Om Användarens årliga volym av korttransaktioner beträffande antingen MasterCard-Kort eller Visa-Kort genom användning av Tjänsten överstiger sådant belopp, eller motsvarande belopp i SEK, kommer Direct2Internet meddela Användaren och ge Användaren möjligheten att ingå ett utvidgat avtal som inkluderar Direct2Internets Kortinlösare som avtalspart, för fortsatt användning av Tjänsten. Om Användaren inte kan accepteras som avtalspart i ett sådant avtal, kommer Direct2Internet inte ha möjlighet att behandla ytterligare transaktioner överstigande ovan nämnda belopp. I sådant fall kan Direct2Internet också bli tvunget att upphöra tillhandahålla Tjänsten och säga upp detta Avtal i enlighet med punkten 26.3 nedan. Användaren ska omedelbart informera Direct2Internet för det fall denne misstänker att den årliga volymen korttransaktioner kan överstiga ovan nämnda belopp. 2.6 Om Användaren har registrerat sig hos Direct2Internet som en fysisk person och den årliga omsättningen hänförlig till Användarens Konto, antalet betalningar mottagna av Användaren eller Användarens användning av Tjänsten på annat sätt, enligt Direct2Internets rimliga åsikt, tyder på att Användaren bedriver yrkesverksamhet, kan Direct2Internet sluta tillhandahålla Tjänsten och begära att Användaren registrerar sig som företag istället. Om Användaren inte följer sådan begäran, kan Direct2Internet säga upp Avtalet i enlighet med punkten 26.3. 2.7 Användaren får inte referera till Direct2Internet, Direct2Internets Kortinlösare eller Kortnätverken i syfte att visa på lämplighet, kvalitet eller liknande av Användarens varor eller tjänster.

3. Kontot och anslutning till Tjänsten

3.1 För att använda Tjänsten måste Användaren ange ett bankkonto/BG. Vid registreringen av detta är Användaren skyldig att ange korrekta och fullständiga uppgifter. Så länge Användaren är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att utan dröjsmål uppdatera uppgifterna om de skulle komma att ändras. Om Användaren inte tillhandahåller Direct2Internet korrekt, fullständig och uppdaterad information, kan Direct2Internets möjlighet att tillhandahålla Tjänsten eller på annat sätt uppfylla Avtalet begränsas. Användaren medger att Direct2Internet också kan spärra Användarens Konto, vägra Användaren tillgång till Tjänsten och/eller säga upp Avtalet i enlighet med punkten 26.3, om Användaren inte tillhandahållit korrekt, fullständig och uppdaterad information. 3.2 I syfte att verifiera att Användaren är innehavare av det av bankkonto som avses i punkten 7.1, äger Direct2Internet rätt att ställa nödvändiga frågor till den relevanta banken. Användaren samtycker till att Direct2Internet har sådan rätt och förbinder sig att i nödvändig utsträckning bistå härvid. 3.3 Om åtgärder som avses i punkten 3.2 skulle visa, eller om det på annat sätt blir känt för Direct2Internet, att uppgifter avseende bankkontot som avses punkten 7.1, i något avseende är felaktiga eller ofullständiga förbehåller sig Direct2Internet rätten att inte utbetala några medel till det berörda bankkontot tills uppgifterna har korrigerats och kompletterats av Användaren och därefter kunnat verifieras av Direct2Internet (i enlighet med punkten 3.2). Till undvikande av missförstånd, oavsett om sådan verifiering har utförts eller inte av Direct2Internet, ansvarar Direct2Internet inte för några medel som, på grund av Användarens felaktiga eller ofullständiga uppgifter, utbetalats till bankkonto som inte är Användarens. 3.4 När Användaren har registrerat sig för Tjänsten och godkänt detta Avtal, kan Direct2Internet inhämta kreditupplysning om Användaren och kräva att Användaren tillhandahåller all dokumentation och annan information som begärs av Direct2Internet för att Direct2Internet ska kunna utföra alla nödvändig kontroller och följa alla krav rörande sådana kontroller i enlighet med Direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och därtill hörande föreskrifter och allmänna råd, och för att Direct2Internet och Kortinlösare ska kunna följa tillämpliga lagar och regler. Användaren samtycker till att Direct2Internet inhämtar sådan kreditupplysning och förbinder sig att i nödvändig utsträckning bistå härvid. Se vidare punkten 27 för mer information. 3.5 Direct2Internet avgör efter eget exklusivt gottfinnande huruvida Användaren ska beredas tillgång till Tjänsten. Först efter att Direct2Internet beslutat ge Användaren tillgång till Tjänsten är Direct2Internet bunden av Avtalet. 3.6 De tekniska krav som Direct2Internet ställer på Användarens mobiltelefon och surfplatta finns angivet på www.d2i.se. Det är inte tillåtet att använda Tjänsten tillsammans med en mobiltelefon eller surfplatta vars tekniska skyddsåtgärder har kringgåtts, exempelvis genom så kallad jailbreak-metod. 3.7 Användarens tillgång till Tjänsten via mobiltelefon och surfplatta är beroende av tjänster som Användaren erhåller från tredje part. Dessa tredje parter kan komma att debitera Användaren avgifter för att få tillgång till Tjänsten (t.ex. för tillgång till, och överföring av data på Internet). Användaren är ensamt ansvarig för betalningen av dessa. Användarens användning av Tjänsten kan också omfattas av villkoren för dennes avtal med sin leverantör av mobiltelefonitjänster. 3.8 Om Användaren ingår Avtalet i egenskap av konsument, har denne rätt att säga upp Avtalet skriftligen inom fjorton dagar från det att Avtalet är ingånget enligt Avtalet. Om Användaren på giltigt sätt så säger upp Avtalet, kommer Direct2Internet att behandla utestående återbetalningar till Användaren inom trettio dagar från det att Användaren meddelade Direct2Internet om uppsägningen. I sådant fall, kommer Direct2Internet att återbetala eventuella belopp som har betalats i anknytning till Tjänsten till fullo. Direct2Internet kommer normalt att återbetala eventuella medel mottagna från Användaren genom samma metod som använts av Användaren för att betala för Tjänsten. Direct2Internet kommer dock inte vara skyldiga att till Användaren återbetala några avgifter som betalats för genomförda transaktioner genom användning av Tjänsten före Avtalets upphörande.
 1. Utformning och skydd av inloggningsuppgifter etc.
4.1 Användaren är skyldig att följa Direct2Internets vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord och andra inloggningsuppgifter, vilka återfinns på www.d2i.se. 4.2 Det är Användarens ansvar att tillse att dennes kontonummer och lösenord och dennes övriga inloggningsuppgifter till Tjänsten (”Kontouppgifterna”) förvaras säkert och att andra inte tillåts ta del av dessa. Användaren förbinder sig att bevara Kontouppgifterna så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Kontouppgifterna är personliga och får inte överlåtas eller användas av annan än Användaren. 4.3 Direct2Internet utgår från att det är Användaren som är avsändare av betalningsorder och andra instruktioner då dessa skickats med stöd av Användarens inloggningsuppgifter och lösenord. Användaren måste därför omedelbart antingen meddela Direct2Internet via www.d2i.se eller ändra inloggningsuppgifterna om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om inloggningsuppgifterna eller lösenordet.

5. Användarens skyldigheter avseende användningen av Tjänsten

5.1 I tillägg till vad som angivits i punkten 3.1 ovan är Användaren skyldig att – försåvitt Användaren inte använder Tjänsten i egenskap av konsument – till Direct2Internet ange adresser till alla sina kontor och affärsställen, samtliga firmor som används och en fullständig beskrivning av de produkter och tjänster som Användaren tillhandahåller. Så länge Användaren är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att utan dröjsmål meddela Direct2Internet om ändringar genom att uppdatera sitt Konto om upggifterna skulle komma att ändras. Om någon information är felaktig eller ofullständig, har Direct2Internet rätt att avsluta Kontot och avbryta Användarens tillgång till Tjänsten. 5.2 Användaren är skyldig att alltid följa tillämpliga lagar och regler och ska, på Direct2Internets begäran, i rimlig utsträckning tillhandahålla sådan assistans som är nödvändig för att Direct2Internet ska kunna följa tillämpliga lagar och regler, regler utfärdade av Direct2Internets Kortinlösare eller Kortnätverken eller för att fullgöra andra skyldigheter som åligger Direct2Internet. Användaren samtycker vidare till att följa eventuella riktlinjer relaterade till Tjänsten tillhandahållna av Direct2Internet från tid till annan. 5.3 Användaren är skyldig att hålla Direct2Internet skadeslös från krav som reses av tredje part gentemot Direct2Internet till följd av Användarens användning av Tjänsten i strid med Avtalet, gällande lag eller föreskrift eller de regler som utfärdats eller annars tillämpas av Direct2Internets Kortinlösare eller Kortnätverken. 5.4 Användaren ska omedelbart meddela Direct2Internet för det fall Användaren eller någon av dennes ägare, blir insolvent eller föremål för konkurs, utmätning eller liknande. Användaren ska också omedelbart meddela Direct2Internet om Användaren blir medveten om någon lagöverträdelse som har samband med Avtalet eller Tjänsten. 5.5 Användaren garanterar att alla betalningstransaktioner är bona fide.

6. Licens

6.1 Direct2Internet upplåter till Användaren en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens till Applikationen och rätt att använda sådana andra programvaror och internetbaserade tjänster som erfordras för att använda Tjänsten. Användaren har även – på de villkor som särskilt anges i samband därmed – rätt att ladda ner och installera uppdateringar av Tjänsten.

6.2 Användaren har inte rätt att (i) överlåta, licensiera, kopiera, publicera eller distribuera Tjänsten; (ii) tillåta tredje part att använda Tjänsten; (iii) överlåta rättigheter som Användaren erhållit enligt Avtalet; eller (iv) kringgå någon av de tekniska begränsningarna av Tjänsten, eller dekompilera eller på annat sätt omkonstruera Tjänsten, såvida inte annat följer av tvingande lag.

7. Kontot

7.1 Medel som inbetalats till Användaren på Direct2Internets Klientmedelskonto utbetalas till ett av Användaren angivet bankkonto i enlighet med punkten 22 nedan. 7.2 Medel som Direct2Internet håller för Användarens räkning sammanförs med andra användares medel på ett eller flera klientmedelskonton i bank enligt Bestämmelserna (”Klientmedelskonton”). Direct2Internet har ensam bestämmanderätt över upprättande och underhåll av alla Klientmedelskonton.

8. Vilande konton

8.1 Om det inte förekommit någon aktivitet på Kontot under minst ett efterföljande år och Användaren innehar ett saldo på Klientmedelskontona, kommer Direct2Internet att meddela Användaren härom via email till Användarens registrerade adress och/eller genom Applikationen och ge denne möjlighet att behålla Kontot aktivt eller avsluta det och att ta ut innestående saldo från Klientmedelskontona. Om Användarens svar inte kommit Direct2Internet till känna inom trettio dagar från den dag meddelandet avsändes, avslutar Direct2Internet automatiskt Kontot och Användarens tillgångar behandlas enligt gällande lag och tillfaller – i den utsträckningen så är tillåtet – Direct2Internet.

9. Betalningsvillkor

9.1 För användning av Tjänsten samtycker Användaren till att betala de avgifter som Direct2Internet fastställt och beräknat i enlighet nedan prislistan. När Användaren godkänner detta Avtal begär och samtycker Användaren till att Direct2Internet debiterar de avgifter (som en blandad serviceavgift för handlare) som vi har fastställt och beräknat i enlighet med prislistan. Tjänsten är en momsbefriad betaltjänst. Direct2Internet innehar rätten att ändra  avgifter när som helst i enlighet med punkt 30. Avgifterna kommer att fastställas vid den tidpunkt då korttransaktionen behandlas och kommer att dras från de betalningar som  Direct2Internet tar emot och krediterar Användarens Konto. 9.2 Direct2Internet har rätt att mot innestående saldo på Användarens Konto kvitta fordringar som Direct2Internet har gentemot denne på grund av detta Avtal. 9.3 Alla avgifter debiteras Användaren i samband med att det aktuella beloppet överförs från Direct2Internets Klientmedelskonton till Användarens bankkonto i enlighet med punkten 22 nedan.

10. Växelkurser

10.1 På Webbsidan anges de växelkurser som vid var tid tillämpas för betalningar som sker i annan valuta än SEK. Användaren ska före varje betalningstransaktion slutförs informera kunden om att en valutakonvertering sker samt till vilken växelkurs.

11. Tjänstens tillhandahållande

11.1 Tjänsten tillhandahålls normalt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Direct2Internet garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under denna tid. 11.2 Från tid till annan utför Direct2Internet underhåll på och uppgraderingar av Tjänsten, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i denna. Direct2Internet försöker att alltid meddela på förhand om planerade underhåll, men kan inte garantera att meddelande härom alltid kommer att tillhandahållas. Därtill kan Tjänsten innehålla fel och “buggar” som kan leda till avbrott och fel. Användaren är införstådd med detta och accepterar att Direct2Internet kan komma att kontakta denne i syfte att hjälpa Användaren med Tjänsten och begära information som behövs för att identifiera och åtgärda fel. 11.3 Användarens tillgång till Tjänsten är dessutom beroende av tjänster från tredje part (såsom mobiltelefonitjänster). Direct2Internet har inget ansvar för sådana tjänsters utförande.

12. Reklamationer och skyldighet att påtala obehöriga transaktioner

12.1 Om Användaren (i) vill åberopa fel i Tjänsten eller (ii) anser att ett misstag har begåtts eller att obehöriga transaktioner hänförliga till Användarens Konto har förekommit, måste Användaren underrätta Direct2Internet härom utan dröjsmål efter det att Användaren märkt eller borde ha märkt felet eller sådan transaktioner genom att via www.d2i.se kontakta Direct2Internet.

13. Direct2Internets ansvar för Tjänsten

13.1 Direct2Internet ansvarar, med de begränsningar som anges i punkten 14 nedan, för att betalningstransaktioner som genomförs genom Tjänsten utförs korrekt, att betalningsordrar initierade genom användning av Tjänsten är korrekt överförda till kortinnehavarens betaltjänstleverantör och att medel krediterade till Användaren utbetalas till Användaren såsom beskrivs vidare i punkten 22, om inte annat följer av detta Avtal. Om en betalningstransaktion inte är utförd korrekt eller inte utförd alls, ska Direct2Internet, på begäran från Användaren, försöka spåra betalningstransaktionen och meddela Användaren om resultatet. 13.2 Direct2Internet ansvarar vidare för avgifter och/eller ränta som Användaren, om denne är en konsument, måste betala på grund av att en betalningstransaktion inte har genomförts korrekt eller inte alls, under förutsättning att sådan omständighet beror på Direct2Internets fel. Om Användaren inte är en konsument, ska Direct2Internet inte ha sådant ansvar. 13.3 Direct2Internet ansvarar inte för (i) andra brister eller felaktigheter i eller vid utförandet av Tjänsten, (ii) att Tjänsten vid varje tidpunkt är tillgänglig för att genomföra betalningstransaktioner, eller (iii) obehörig tillgång till eller användning av Kontouppgifter lagrade på Direct2Internets servrar, såvida inte annat följer av tvingande lag. 13.4 För det fall Direct2Internet får kännedom om att obehörig har, eller har haft, tillgång till Kontouppgifter på Direct2Internets servrar ska Direct2Internet informera drabbade Användare om detta samt, i den mån det är möjligt, om vilka Kontouppgifter som omfattas.

14. Ansvarsbegränsning

14.1 Såvida inte annat följer av punkten 14.2, ansvarar inte Direct2Internet under några omständigheter för indirekt skada, utebliven vinst, förlust av data eller andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av Tjänsten. Korttransaktioner i off-line mode, dvs utan uppkoppling till Internet, ansvarar inte Direct2internet under några omständigheter för varken belopp eller annan skada. 14.2 Oaktat vad som anges i punkten 14.1, ska Direct2Internet ansvara för dödsfall eller personskada orsakad av Direct2Internet, skador åsamkade Användaren som beror på Direct2Internets uppsåt eller grova oaktsamhet, eller annat som det vore olagligt för Direct2Internet att undandra sig, eller försöka undandra sig, ansvar för. 14.3 Vidare ska Direct2Internet endast vara ansvarig för skador som beror på Direct2Internets egna fel och åtar sig inget ansvar för någon tredje parts handling eller underlåtenhet. Dessutom ansvarar Direct2Internet inte i något fall för några skador eller förluster åsamkade Användaren som beror på Direct2Internets skyldighet att följa tillämpliga lagar och regler, handling eller underlåtenhet av myndighet, krig, olycka, naturkatastrof, strejk, blockad, eller annan liknande omständighet, oavsett om Direct2Internet ligger bakom sådan omständighet eller är föremål för den.

15. Accepterade kontokort och betalningsmetoder etc.

15.1 Inom ramen för Tjänsten kan betalningstransaktioner endast genomföras med de Kort som är angivna på www.d2i.se. Utbudet av de Kort som accepteras kan när som helst och utan föregående meddelande ändras. Användaren ska acceptera samtliga Kort som anges på www.d2i.se för samtliga varor och/eller tjänster som denne erbjuder. 15.2 Man kan använda Tjänsten bara för transaktioner som utförs med Kort, d.v.s. då både Kortet och kunden är samtidigt fysiskt närvarande vid tiden för transaktionen.

16. Kontroller i samband med en betalningstransaktion

16.1 Användaren ska i samband med betalning utföra nedan angivna kontroller: KortetAnvändaren ska genom visuell kontroll säkerställa att (i) Kortet inte har utgått, (ii) kontonumret präglat på Kortet är det samma som eventuellt kontonummer som visas på Kortets baksida, (iii) Kortet är försett med kortinnehavarens namnteckning och att sådan signatur är densamma som eventuell signatur gjord av kortinnehavaren på skärmen i den enhet som används för Tjänsten, (iv) Kortet inte bär spår av ändringar eller på annat sätt ser manipulerat ut, (v) information från Kortet såsom kön för kortinnehavaren motsvarar Användarens observation, och att (vi), för det fall legitimationshandling uppvisas, namnet präglat på Kortet är det samma som på kortinnehavarens legitimationshandling. Vid misstanke om brister i ovan angivna avseenden får Kortet inte accepteras som betalningsmedel.
Legitimationskontroll Om köpesumman överstiger ett belopp som bestäms av Direct2Internet från tid till annan, vilken i sådant fall kommer kommuniceras genom Applikationen eller på annat sätt, ska kortinnehavaren legitimera sig med en legitimationshandling som accepteras av svensk post eller bank. Om legitimationshandling saknas får Kortet inte accepteras som betalningsmedel.
16.2 Om ett chip och PIN-Kort används, ska Användaren inte begära någon signatur från sådan kortinnehavare eller begära någon annan form av identifikation, såvida annat inte följer av tvingande lag.

17. Godkännande av betalningstransaktionen

17.1 Användaren ska tillse att kortinnehavaren godkänner betalningstransaktionen och att beloppet dras från dennes konto genom att på angiven plats i Applikationen underteckna det elektroniska signaturkvittot med sitt namn, såvida inte Applikationen anger att PIN-kod ska användas.

18. Kvitton

18.1 Direct2Internet tillhandahåller endast elektroniska kvitton per email eller sms. 18.2 Användaren ska på begäran från en kortinnehavare tillhandahålla sådan kortinnehavare ett skriftligt kvitto beträffande en genomförd betalningstransaktion. 18.3 Direct2Internet erinrar om Användarens eventuella skyldigheter enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

19. Återkallelse av betalningsorder

19.1 Betalningsordern får inte återkallas efter slutet på den dag på vilken kortinnehavaren överfört betalningsordern eller gett sitt godkännande till att genomföra betalningstransaktionen.

20. Bekräftelser av transaktioner

20.1 Användaren får tillgång till din transaktionsinformation genom att logga in på särskilt Konto. Här hittar Användaren även rapporter som kan laddas ner. I transaktionsinformationen kan Användaren också se alla avgifter som har debiterats, andra belopp som debiterats ditt Konto under den aktuella perioden och information om utbetalningar till ditt anvisade bankkonto. Direct2Internet tillhandahåller transaktionsinformationen på ett sätt som gör det möjligt för Användaren att lagra och återskapa informationen i oförändrad form, till exempel genom att skriva ut kopior. Transaktionsinformationen kommer att förses med en referens så att Användaren kan identifiera transaktionen, transaktionsbeloppet i den valuta som ditt Konto krediteras och transaktionsavgiften. Genom att godkänna detta Avtal begär och samtycker Användaren till att Direct2Internet sammanställer denna information enligt märke, applikation, kategori av betalningsinstrument och procentsats på de förmedlingsavgifter som tillämpas på transaktionen, såsom tillämpligt, och att Direct2internet gör denna information tillgänglig för Användaren periodiskt via särskilt Konto i ett format som gör det möjligt för Användaren att lagra och återskapa informationen i oförändrad form (till exempel i pdf-format). Vid uppsägning av Avtalet har Direct2Internet, utöver vad som följer av lag, ingen skyldighet att lagra eller tillhandahålla dokumentation eller annan information i samband med någon transaktion genomförd genom Tjänsten.

21. Återbetalningar och returer

21.1 Genom att godkänna Avtalet samtycker Användaren till att utföra alla återbetalningar och justeringar för retur av sina produkter och/eller tjänster via Tjänsten till kundens Kort i enlighet med detta Avtal och tillämpliga Kortnätverksregler. Kortnätverksreglerna kräver att Användaren (i) ska upprätthålla en rättvis policy för retur, avbeställning och justering, (ii) ska göra tillgängliga Användarens retur- eller avbeställningspolicy till kunden vid köptillfället, (iii) inte utföra återbetalningar i kontantbelopp till en kund i samband med en korttransaktion, såvida den tillämpliga lagen inte kräver annat, och (iv) inte acceptera kontantbelopp eller någon annan artikel med värde för att förbereda en återbetalning med Kort. 21.2 Fulla återbetalningar ska motsvara summan som betalas för ursprungliga transaktion, inklusive skatt, expeditionsavgifter och annat. Summan som återbetalas ska inte överstiga det ursprungliga försäljningspriset om det inte rör sig om ersättning av summan som motsvarar porton som en kund måste betala för att returnera varor. När det rör sig om behandlade återbetalningar kommer Direct2Internet att avräkna summan som återbetalas (inklusive alla tillämpliga avgifter) (i) medel som ska betalas till Användaren för behandling av andra korttransaktioner eller (ii) medel på Användarens Konto. Om dessa medel inte är tillräckliga, auktoriserar Användaren Direct2Internet att initiera en debetpost i Användarens bankkonto som räcker till att komplettera återbetalningen till kundens Kort. Om Direct2Internet inte har tillgång till Användarens bankkonto för att initiera debetposten, samtycker Användaren till att betala alla medel som måste betalas till Direct2Internet på första begäran. Användaren är uteslutande ansvarig för att godkänna och behandla retur för sina varor och/eller tjänster. Direct2Internet är inte ansvarig för eller förpliktad att behandla sådana returer.

22. Utbetalningar till Användarens bankkonto

22.1 Medel krediterade till Användaren för en betalningstransaktion kommer inte utbetalas till Användarens bankkonto förrän transaktionen anses genomförd. En betalningstransaktion kommer för detta syfte anses genomförd när Direct2Internet har mottagit medlen från tillämpliga Kortinlösaren eller Kortnätverk på Klientmedelskontona. När Direct2Internet har verifierat Användarens bankkonto, kommer Direct2Internet initiera en betalning av medlen som krediterats Användaren (netto betalningar, återdebiteringar, fordringar och andra medel som ska betalas till Direct2Internet) till Användarens bankkonto. Beroende på vilken typ av kortläsare som använts, om Användarens kunder har godkänt betalningstransaktionen med signatur eller med PIN-kod eller i övrigt till följd av risk- och transaktionshistoria, kommer utbetalningar av medlen till Användarens bankkonto att variera enligt de tidsramar och begränsningar som meddelas Användaren från tid till annan. Information om gällande tidsramar och begränsningar återfinns på www.d2i.se. Genom Webbsidan kommer Användaren att informeras om initierade utbetalningar till Användarens bankkonto. Användaren kan genom Kontot välja alternativa utbetalningsplaner och/eller instruera Direct2Internet att upprätthålla balansen i Kontot för att räcka till återbetalningarna. Utbetalningar sker i enlighet med vad som anges på http://direct2internet.com/utbetalningsdagar/ 22.2 Direct2Internet förbehåller sig rätten att innehålla medel som mottagits och krediterats Användaren i den utsträckning det är nödvändigt för Direct2Internet för att slutföra pågående utredning eller lösa en pågående tvist eller krävs enligt lag eller på grund av domstolsbeslut eller det annars begärts av brottsbekämpande myndighet eller annan statlig enhet.

23. Återdebitering och omtvistade transaktioner

23.1 Ett belopp hänförligt till en transaktion kan återdebiteras eller dras tillbaka från Klientmedelskontona, eller, om sådant belopp redan har utbetalats till Användaren, återkrävas från Användaren (båda sådana situationer utgörande en ”Återdebitering”) om transaktionen (i) är omtvistad (inklusive situationer där varor eller tjänster inte levererats eller situationer där sådana varor eller tjänster inte motsvarar de standarder som krävts), (ii) av något skäl dras tillbaka av Kortnätverken, Kortinlösare, kortinnehavaren eller kortutgivaren, (iii) inte är tillåten eller Direct2Internet har anledning att tror att transaktionen inte är godkänd, eller (iv) påstås vara olaglig, tvivelaktig eller i strid mot Avtalet eller regler från Kortinlösare eller Kortnätverken. Användaren ska inte återigen initiera eller behandla en betalningstransaktion som har varit föremål för en Återdebitering. 23.2 För var transaktion som Direct2Internet anser kan resultera i en Återdebitering, har Direct2Internet rätt att hålla inne ett belopp som motsvarar det troliga beloppet för Återdebiteringen i Klientmedelskontona i väntan på avgörande om Återdebitering är aktuellt. I samband med eventuell Återdebitering, har Direct2Internet rätt att göra avdrag från Klientmedelskontona, eller kräva från Användaren, ett belopp som motsvarar Återdebiteringen och sådana avgifter eller böter som är hänförliga till Återdebiteringen. 23.3 Om det saknas tillräckliga medel på Klientmedelskontona för att täcka en Återdebitering, ska Användaren omedelbart ersätta Direct2Internet härför (inklusive Direct2Internets omkostnader i samband med Återdebiteringen). 23.4 Om Direct2Internet anser att det förekommer alltför frekventa Återdebiteringar relaterat till Användaren, förbehåller Direct2Internet sig rätten att genomföra kontroller eller ställa villkor som reglerar Kontot och Tjänsten, inklusive att fastställa nya avgifter för bearbetning av transaktioner, begära ett skäligt reservbelopp för att täcka kommande eventuella Återdebiteringar och avgifter, begränsa Användarens möjligheter till uttag från Klientmedelskontona samt säga upp Avtalet och avsluta Tjänsten. 23.5 Användaren förbinder sig att på begäran hjälpa Direct2Internet att kontrollera transaktioner som genomförts genom Tjänsten. Direct2Internet kan komma att begära erforderlig information från Användaren i syfte att t.ex. bestrida Återdebiteringar. 23.6 Användaren förbinder sig att hålla Direct2Internet skadeslös från skador och förluster som Direct2Internet kan komma att åsamkas som ett resultat av krav mot Direct2Internet som härrör från tillhandahållande av Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, eventuella krav relaterat till defekter i varor eller tjänster som köps med Kort som behandlas av Direct2Internet.  
 1. Sekretess och lagring av data
24.1 Användaren är skyldig att skydda och att inte obehörigen avslöja information relaterad till Kort eller annan information relaterad till kortinnehavaren som Användaren får del av vid genomförandet av betalningstransaktioner, såvida inte annat följer av detta Avtal. Om Användaren blir varse eller misstänker någon obehörig tillgång till eller avslöjande av sådan information, ska Användaren omedelbart meddela Direct2Internet och tillhandahålla Direct2Internet sådan dokumentation och assistans som Direct2Internet rimligen kräver och i övrigt agera i enlighet med Direct2Internets rimliga instruktioner. Användaren är vidare skyldig att hantera information relaterad till Kort i enlighet med de standarder och riktlinjer som PCI DSS utfärdar från tid till annan och som finns att tillgå på www.pcisecuritystandards.org. 24.2 Den information som avses i punkten 24.1 ovan ska under tiden för detta Avtal och därefter, användas av Användaren enbart för användning av Tjänsten och i enlighet med detta Avtal och tillämpliga lagar och regler, inklusive men inte begränsat till lagar och regler rörande personuppgiftsbehandling. 24.3 I tillägg till vad som följer av punkten 27 nedan, samtycker Användaren till att Direct2Internet får avslöja all eventuell information som tillhandahålls Direct2Internet eller dess Kortinlösare till Kortnätverken, i syfte att fastställa identiteten på en individ, inklusive kortinnehavare, i enlighet med Kortnätverkens regler och i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

25. Synpunkter på Tjänsten

25.1 Användaren kan lämna synpunkter eller idéer om Tjänsten genom att skicka ett mail till emailadressen kundtjanst@Direct2Internet.com. Direct2Internet tar inte något ansvar för sådana synpunkter och idéer. Användaren har inte någon rätt till ersättning för synpunkter och idéer som lämnas, utan Direct2Internet kan fritt använda dessa och tillgodogöra sig alla rättigheter hänförliga till dessa.

26. Avtalstid och uppsägning

26.1 Avtalet gäller tills vidare. Användaren har rätt att när som helst säga upp Avtalet och avsluta sitt Konto med omedelbar verkan genom att via www.d2i.se kontakta Direct2Internet. Direct2Internet har rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av en uppsägningstid om två månader. 26.2 Detta Avtal upphör att gälla med omedelbar verkan om Direct2Internets avtal med dess Kortinlösare upphör att gälla av någon anledning, eller om Direct2Internet upphör att vara registrerad hos Kortnätverken. 26.3 Direct2Internet har rätt att spärra Användarens Konto, vägra denne tillgång till Tjänsten och/eller häva Avtalet med omedelbar verkan, om (i) det kommer till Direct2Internets kännedom eller Direct2Internet annars har skälig anledning att anta att Användaren använder eller kommer att använda Tjänsten i strid mot Avtalet eller annars mot gällande lag eller föreskrift eller regler utfärdade av Direct2Internets Kortinlösare eller Kortnätverken, (ii) det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Användarens Konto kommer att missbrukas, (iii) det annars finns skälig anledning att anta att Användarens Konto har missbrukats eller kommer att missbrukas, (iv) Användaren återkallar sitt samtycke till behandling av Personuppgifter såsom beskrivs i punkten 27.1, (v) om ett borgensåtagande inte utfärdas på Direct2Internets begäran och i enlighet med punkten 33.1, (vi) Om Användarens årliga volym av korttransaktioner beträffande antingen MasterCard-Kort eller Visa-Kort genom användning av Tjänsten överstiger sådant belopp som anges i punkten 2.5 och/eller om Användaren inte kan accepteras som avtalspart i ett Premium Direct2Internet Merchant Agreement, (vii) om Användaren inte följer Direct2Internets begäran enligt punkten 2.6, eller (viii) om Användaren inte tillhandahåller korrekt, fullständig och uppdaterad information till Kontot. 26.4 Vid Avtalets upphörande ska Direct2Internet, såvida inte annat följer av Avtalet, redovisa till Användaren eventuella medel som hållits avskilda för dennes räkning med avdrag för eventuella avgifter. Vid upphörandet har Användaren inte längre rätt att använda Tjänsten och den licens som upplåtits upphör att gälla. 26.5 Bestämmelserna i punkterna 13, 14 och 23 ovan ska fortsätta att gälla efter Avtalets upphörande.

27. Behandling av personuppgifter

27.1 Användarens integritet och skydd av Användarens uppgifter är mycket viktiga för Direct2Internet. Användaren bekräftar att Användaren har mottagit, läst i sin helhet och samtycker till villkoren i Direct2Internets sekretesspolicy, som utgör en del av detta Avtal genom hänvisning, vilken innehåller Användarens samtycke till Direct2Internets insamling, behandling, bevarande och avslöjande av personuppgifter och andra ämnen som anges däri och vilken förklarar hur och för vilka ändamål Direct2Internet samlar in, behandlar, bevarar, avslöjar och säkrar information som Användaren tillhandahåller Direct2Internet. Direct2Internet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och behandlingen sker i enlighet med den tillämpliga dataskyddslagar och särskilt i enlighet med svenska personuppgiftslagen (1998:204) och Bestämmelserna.

28. Meddelanden och information

28.1 Skriftliga meddelanden från Direct2Internet till Användaren avfattas på svenska och sänds per email till den adress Användaren angivit eller genom Applikationen. Meddelande som på så sätt har sänts till Användaren ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag. 28.2 Information som Direct2Internet är skyldig att tillhandahålla Användaren enligt Bestämmelserna och är alltid tillgänglig genom www.d2i.se. Användaren har rätt att på begäran få Avtalet och eventuell övrig information som ska tillhandahållas enligt Bestämmelserna, i läsbar och varaktig form. Sådan begäran ska framställas skriftligen till den adress som anges i inledningen av Avtalet.

29. Överlåtelse

29.1 Användaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter kopplade till Tjänsten eller till sitt Konto till annan utan Direct2Internets skriftliga godkännande. Direct2Internet har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan part utan Användarens samtycke.

30. Tillägg och ändringar

30.1 Direct2Internet har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i Avtalet. Sådana ändringar och tillägg kommer vara på Svenska. Om Användaren är konsument, ska Användaren underrättas om ändringar eller tillägg och sådana ändringar eller tillägg ska träda i kraft två månader därefter. Om Användaren inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har denne rätt att säga upp Avtalet på sätt som anges i punkten 26. Om Användaren inte underrättat Direct2Internet om att denne inte godkänner ändringarna eller tilläggen före den dag de träder i kraft, anses Användaren ha godkänt dem. För undvikande av missförstånd, om Användaren inte är en konsument, ska ändringar och tillägg gälla omedelbart. 30.2 Direct2Internet har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inklusive prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller av förordningar och regler utfärdade av Direct2Internets Kortinlösare eller Kortnätverken.

31. Tvist och lagval

31.1 Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt. 31.2 I tillägg till ovan och möjligheten för Användaren att kontakta Direct2Internet med eventuella frågor eller klagomål rörande Tjänsten, kan en användare som är konsument vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) i händelse av tvist mellan Användaren och Direct2Internet. 31.3 I händelse av motstridighet mellan detta Avtal och reglerna utfärdade av Kortnätverken, ska sådana regler äga företräde i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

32. Webbsidor från tredje parter

32.1 Webbsidan kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbsidor som inte drivs av Direct2Internet. Direct2Internet har inte någon kontroll över, och tar inget ansvar för, något innehåll på sådana webbsidor. Användaren är fullt ansvarig för sin användning av sådana webbsidor och är därför rekommenderad att noggrant läsa eventuella allmänna villkor och policys rörande personuppgiftsbehandling och sekretess som kan vara tillämpliga.

33. Borgensåtagande

33.1 Om Användaren inte är en fysisk person kan Direct2Internet efter eget gottfinnande, före eller efter Direct2Internets beslut enligt punkten 3.5 ovan, begära att en företrädare för Användaren till fördel för Direct2Internet utfärdar ett borgensåtagande för Användarens fullgörande av sina skyldigheter enligt Avtalet. Villkoren för ett sådant borgensåtagande ska vara i den form och med det innehåll som Direct2Internet finner tillfredsställande och måste utfärdas inom den tidsperiod som Direct2Internet bestämmer.

34. Revision

34.1 Användaren samtycker till att Direct2Internet ska ha rätt att, före eller efter Direct2Internets beslut enligt punkten 3.5 ovan, själv, eller genom tredje part utsedd av Direct2Internet, genomföra revision av Användarens verksamhet (vilket inkluderar revision av Användarens lokaler) i den utsträckning och på det sätt som Direct2Internet anser nödvändigt för att kunna säkerställa fullgörande av sina skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler, regler utfärdade av Direct2Internets Kortinlösare eller Kortnätverken och/eller detta Avtal. Avtalet gäller enligt ovan avtals version/datum och tills vidare. Bilaga 1 - Priser  
Kod taxa Prislista/avgifter 2I terminal - priser Ordinariepris - efter 2017-04-01
67233 Kostnad ny korttermial Miura 010 Bluetooth 2 495 kr
67233b Kostnad ny korttermial Miura 010 Wifi 2 995 kr
Kostnad ny korttermial Wisepad 2 995 kr
Kostnad ny korttermial Wisepad Plus 2 995 kr
67234 Hyra kortterminal Miura /månad /på omsättning under 500 tkr 99 kr
Hyra kortterminal Wisepad /månad /på omsättning under 500 tkr 99 kr
Hyra kortterminal Wisepad Plus /månad /på omsättning under 500 tkr 248 kr
Hyra kortterminal Wisepad Plus /månad /på omsättning över 500 tkr 149 kr
67234b månadskostnad kassakopplad ink kassasystem 590kr
67235 Inlösen avgift (omsättning mer än 500 tkr/år) 1,50%
67235b Inlösen avgift (omsättning mindre än 500 tkr/år) 2,75%
67236 Återbet kort 1,50%
67237 Corp cards / företagskort 2,50%
67238 Danska Dancard 1%
67239 Norska Lokalkort 1%
67240 Valutaväxling 3,50%
67241 ApplePay 3 kr
67242 NFC (kontaktlös) payment 1,50 kr
67243 International issued cards/speciella banker 0,70%
67244 Betalning utan PIN (mindre säkert) 1%
67245 Reklamation kortinlösen av beloppet 4%
67246 Månadskontoutdrag ordinarie post 39 kr
67247 Månadskontoutdrag e-mail post 9 kr
67248 Utökad teknisk support 279 kr
67249 Utbetalningar konto per gång 19/9 kr
67250a Ändring kvittotext/ändring företagsuppgifter 495kr
67250 Uppläggningsavgift handlare/merchant 495kr
67251 Frakt- från 17-11-27 0kr
67252 Service and repair/ per år/ Skalskydd 895kr
67253 Försäkring, brand, väta och stöld (utbytesrätt inom 2 vardagar) 600kr
67254 2i Retail stand - Dockningsstation 595kr
67255 2i snabbladdare- Dockningsstation 1h 495kr
67256 Stativladdare för 5st 2i terminal - 1 h ( beställningsvara) 3 595kr
67257 Utbetalningar valutakonto per gång 150kr
67258 Engångskostnad ansluta till Valutakonto 250kr
67259 Transaktionsavgift Standalone ( 75 trans. ingår per månad) 0,40kr
67260 Transaktionsavgift Kassakopplad ( 350 trans. ingår per månad) 0,20kr
67261 Transaktionsavgfit utbetalning till plusgiro, tillägg 4kr
67262 Stopp i täckningskontroll / övertrasserat belopp på utbetalning 400kr
67263 Fortnox Koppling 40kr/månaden
67264 E-handel koppling woocommerce 29kr
67265 Kontroll av 3D secure ehandel 0,30kr
67266 Inlösen avgift (omsättning mer än 500 tkr/år) ehandel 2,00%
67267 Inlösen avgift (omsättning mindre än 500 tkr/år) ehandel 2,10%
 
Ange Personnummer på formatet YYYYMMDDXXXX BankID på PC
Beställ